Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2011. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 39/11 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 2. stav 2. reči: „u daljem tekstu: Pravilnik” brišu se.

U stavu 4. reči: „u skladu sa Pravilnikom” brišu se.

Član 2.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava iz Uredbe podnosi se Ministarstvu do 31. decembra 2011. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar