Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 18/09), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled, u tački 1. iznos: „1.100.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.173.500.000”.

U tački 2. iznos: „777.076.000” zamenjuje se iznosom: „877.975.000”.

Reči: „UKUPNO: 3.577.076.000” zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 3.751.475.000”.

U odeljku 1. Višenamenske brane i akumulacije, tabelarni pregled, menja se i glasi:

„Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1.1.Izgradnja brana- „Selova”- „Rovni”- „Prvonek”- „Arilje” – profil „Svračkovo” 1.149.500.000 1.2. Održavanje brane- „Aleksandrovac” 24.000.000 Ukupno: 1.173.500.000”

U stavu 1. posle alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

„- održavanju brane i akumulacije „Aleksandrovac”, čija je namena ublažavanje poplavnog talasa, zadržavanje nanosa i dr. U 2009. godini su planirani hidrotehnički radovi na održavanju evakuatora velikih voda, ispusta na brani, dovoda i odvoda vode iz akumulacije i čišćenju akumulacije.”

Stav 2. menja se i glasi:

„ Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje i održavanja brana i akumulacija „Selova”, „Rovni”, „Prvonek”, „Arilje” – profil „Svračkovo” i „Aleksandrovac” je 100%.”

U stavu 3. posle reči: „izgradnje” dodaju se reči: „i održavanja”, a iznos: „1.100.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.173.500.000”.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje, tabelarni pregled, iznos: „777.076.000” zamenjuje se iznosom: „877.975.000”.

U stavu 4. iznos: „777.076.000” zamenjuje se iznosom: „877.975.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 17. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 18/09) utvrđeni su objekti i radovi (višenamenske brane i akumulacije; vodosnabdevanje; zaštita voda; zaštita od voda; studije, projekti i priprema investicija i međunarodna saradnja) koji će se finansirati u 2009. godini, iznosi sredstava za te objekte i radove, raspodela sredstava po grupama objekata, odnosno radova, a takođe utvrđen je i procenat učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju višenamenskih brana i akumulacija; vodosnabdevanja; zaštite voda; zaštite od voda; studija, projekata i priprema investicija i međunarodne saradnje.

Prednje navedenom uredbom za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u 2009. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.577.076.000 dinara i to za: višenamenske brane i akumulacije 1.100.000.000 dinara; vodosnabdevanje 777.076.000 dinara; zaštitu voda 350.000.000 dinara (za izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 335.000.000 dinara, za aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 10.000.000 dinara, za kontrolu kvaliteta voda 5.000.000 dinara); zaštitu od voda 1.000.000.000 dinara; studije, projekte i pripremu investicija 250.000.000 dinara i za međunarodnu saradnju 100.000.000 dinara.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 31/09) za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u 2009. godini obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.755.975.000 dinara i to iz budžeta Republike 233.636.000 dinara i iz prihoda od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka 3.522.339.000 dinara, uključujući i neraspoređeni višak prihoda od tih naknada iz ranijih godina.

Rešenjem ministra finansija 06 broj 011-00-732/08-4 od 18. maja 2009. godine odobreno je preusmeravanje aproprijacija, pa je aproprijacija ekonomske klasifikacije 511 Zgrade i građevinski objekti umanjena za iznos od 4.500.000 dinara i sada iznosi 229.136.000 dinara. Shodno navedenom za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u 2009. godini obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.751.475.000 dinara, i to iz budžeta Republike 229.136.000 dinara i iz prihoda od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka 3.522.339.000 dinara, uključujući i neraspoređeni višak prihoda od tih naknada iz ranijih godina.

U toku realizacije Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu utvrđeno je da sredstva koja su Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 18/09), planirana za izgradnju višenamenskih brana i akumulacija i objekata za vodosnabdevanje u 2009. godini nisu dovoljna za finansiranje svih radova, odnosno usluga na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija i objekata za vodosnabdevanje, a takođe je utvrđeno da se hitno moraju izvesti radovi na sanaciji brane i akumulacije „Aleksandrovac”.

Aleksandrovačko jezero nalazi se 8 km od grada Vranja između naselja Aleksandrovac i Kupinince. Jezero je formirano 1963. godine, izgradnjom nasute brane visine oko 8m. Za osvežavanje vodom Aleksandrovačkog jezera prvobitno je postojao sistem za zahvat i dovod vode iz Donjo-Otuljske reke, a za odvođenje vode iz jezera sistem za odvod vode ka reci Južnoj Moravi. Krajem osamdesetih godina prošlog veka, došlo je do prestanka rada sistema za osvežavanje vodom Aleksandrovačkog jezera, zbog čega je kvalitet vode u jezeru počeo značajno da se narušava. U poslednje vreme došlo je do izraženijeg pogoršanja kvaliteta vode u jezeru i do nekontrolisanog razvijanja makrofita odnosno priobalne vegetacije koja je zahvatila veći deo jezera.

Isto tako, zbog velikog protoka vremena od kada je brana izgrađena a nije održavana, ukazala se hitna potreba da se izvedu hidrotehnički radovi na održavanju evakuatora velikih voda, ispusta na brani, dovoda i odvoda vode iz akumulacije i čišćenju akumulacije.

Iz navedenih razloga je potrebno izmeniti Uredbu i time omogućiti da se sredstva iz neraspoređenog viška prihoda od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka iz ranijih godina, a koja nisu ugovorena, usmere za radove, odnosno usluge koji će u 2009. godini biti izvedeni na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija i objekata za vodosnbdevanje.

III. Sadržaj uredbe

Članom 1. Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu, iz prednje iznetih razloga, u tabelarnom pregledu, u tački 1. i 2. menjaju se iznosi sredstava za finasiranje radova na višenamenskim branama i akumulacijama i vodosnabdevanju utvrđeni Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 18/09). U odeljku 1. Višenamenske brane i akumulacije pored izmene iznosa sredstava za finansiranje radova na izgradnji i održavanju višenamenskih brana i akumulacija planira se da se u 2009. godini izvedu radovi na održavanju brane i akumulacije Aleksandrovac koji obuhvataju hidrotehničke radove na održavanju evakuatora velikih voda, ispusta na brani, dovoda i odvoda vode iz akumulacije i čišćenju akumulacije. U odeljku 2. Vodosnabdevanje menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje radova na objektima vodosnabdevanja pa se iznos: „777.076.000” zamenjuje iznosom: „877.975.000”.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 3.751.475.000 dinara i to iz budžeta Republike 229.136.000 dinara i iz prihoda od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka 3.522.339.000 dinara, uključujući i neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina. Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 14.3 Republička direkcija za vode, Funkcija 630 Vodosnabdevanje, Ekonomske klasifikacije, i to:

Ekonomska klasifi-kacija OPIS Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva 4 5 6 7 8 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 50.000.000 50.000.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 2.000.000 2.000.000 511 Zgrade i građevinski objekti 229.136.000 3.470.339.000 3.699.475.000 UKUPNO: 229.136.000 3.522.339.000 3.751.475.000

V. Analiza efekata akta

Predloženom izmenom i dopunom Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2009. godinu omogućuje se da se iznosi sredstava iz neraspoređenog viška prihoda od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 263.461.000 dinara, a koja nisu ugovorena, upotrebe za finansiranje neophodnih radova koji će do kraja 2009. godine biti izvedeni na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija i objekata za vodosnabdevanje.

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2009. GODINU

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 1. Višenamenske brane i akumulacije 1.100.000.0001.173.500.000 2. Vodosnabdevanje 777.076.000877.975.000 3. Zaštita voda 350.000.000 4. Zaštita od voda 1.000.000.000 5. Studije, projekti i priprema investicija 250.000.000 6. Međunarodna saradnja 100.000.000 UKUPNO: 3.577.076.0003.751.475.000

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova, uključujući i neizmirene obaveze za izvedene radove, odnosno izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2008. godinu, vršiće se na sledeći način:

1. Višenamenske brane i akumulacije

Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Izgradnja brana- „Selova” – „Rovni”- „Prvonek”- „Arilje” – profil „Svračkovo” 1.100.000.000

Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1.1.Izgradnja brana- „Selova”- „Rovni”- „Prvonek”- „Arilje” – profil „Svračkovo” 1.149.500.000 1.2. ODRŽAVANjE BRANE- „ALEKSANDROVAC” 24.000.000 Ukupno: 1.173.500.000

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje brana i akumulacija „Selova”, „Rovni”, „Prvonek” i „Arilje” – profil „Svračkovo” je 100%.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje I ODRŽAVANjA brana i akumulacija „Selova”, „Rovni”, „Prvonek”, „Arilje” – profil „Svračkovo” I „ALEKSANDROVAC” je 100%.

Za finansiranje izgradnje I ODRŽAVANjA višenamenskih brana i akumulacija, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2008. godine, planirano je 1.100.000.000 1.173.500.000 dinara.

2. Vodosnabdevanje

Naziv objekta Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 777.076.000877.975.000

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom, objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2008. godine, planirano je ukupno 777.076.000 877.975.000 dinara.

Ostavite komentar