Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2005. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekaat za 2005. godinu (″Službeni glasnik RS″, br. 21/05 i 44/05), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu, u uvodnom delu, stav 3. tabelarni pregled, u tački 2. iznos: ″529.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″640.500.000″.

U tački 3. iznos: ″269.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″217.500.000″.

U tački 4. iznos: ″1.200.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″1.172.828.000″.

U tački 5. iznos: ″280.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″264.500.000″.

U tački 6. iznos: ″100.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″82.000.000″.

U tački 7. iznos: ″1.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″500.000″.

Reči: „UKUPNO: 3.200.000.000“ zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 3.197.828.000“.

Član 2.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje, tabelarni pregled, u tački 2.1 Izgradnja sistema za vodosnabdevanje iznos: ″505.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″616.500.000″.

Reči: „UKUPNO: 529.000.000“ zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 640.500.000“.

U stavu 6. iznos: ″529.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″640.500.000″.

Član 3.

U odeljku 3. Zaštita voda, tabelarni pregled, u tački 3.1 Kontrola kvaliteta voda (monitoring) iznos: ″15.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″1.000.000″.

U tački 3.3 Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje iznos: ″239.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″201.500.000″.

Reči: „UKUPNO: 269.500.000“ zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 217.500.000“.

U stavu 5. iznos: ″269.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″217.500.000″.

Član 4.

U odeljku 4. Zaštita od voda, tabelarni pregled, u tački 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: ″760.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″545.000.000″.

U alineji prvoj iznos: ″(670.000.000)″ zamenjuje se iznosom: ″(455.000.000)″.

U tački 4.2 Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava iznos: ″265.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″275.000.000″.

U tački 4.3. Odbrana od poplava i leda iznos: ″75.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″252.828.000″.

Reči: „UKUPNO: 1.200.000.000“ zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 1.172.828.000“.

U stavu 2. iznos: ″670.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″455.000.000″.

U stavu 5. iznos: ″760.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″545.000.000″.

U stavu 6. iznos: ″265.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″275.000.000″.

U stavu 8. iznos: ″75.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″252.828.000″.

Član 5.

U odeljku 5. Studije, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: ″280.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″264.500.000″.

U stavu 5. iznos: ″280.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″264.500.000″.

Član 6.

U odeljku 6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: ″100.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″82.000.000″.

U stavu 7. iznos: ″100.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″82.000.000″.

Član 7.

U odeljku 7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora, tabelarni pregled, iznos: ″1.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″500.000″.

U stavu 3. iznos: ″1.500.000″ zamenjuje se iznosom: ″500.000″.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ″Službenom glasniku Republike Srbije″.

05 broj

U Beogradu, _______ 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada Republike Srbije, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu utvrđeni su radovi i objekti (višenamenske brane i akumulacije; vodosnabdevanje i navodnjavanje; zaštita voda; zaštita od voda; studije, projekti i priprema investicija; međunarodna saradnja i izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora) koji će se finansirati u 2005. godini, iznosi sredstava za te radove i objekte, raspodela sredstava po grupama radova, odnosno objekata, a takođe utvrđen je i procenat učešće sredstava Republike u finansiranju višenamenskih brana i akumulacija; vodosnabdevanja i navodnjavanja; zaštite voda; zaštite od voda; studija, projekata i priprema investicija; međunarodne saradnje i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora.

Prednje navedenom uredbom za radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodoprivrednih objekata za 2005. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.200.000.000 dinara i to za: višenamenske brane i akumulacije (Selova, Prvonek, Rovni) sredstva u iznosu od 820.000.000 dinara; vodosnabdevanje i navodnjavanje sredstva u iznosu od 529.000.000 dinara (izgradnju regionalnih sistema za vodosnabdevanje 505.000.000 dinara, a za izgradnju regionalnih sistema za navodnjavanje 24.000.000 dinara); zaštitu voda sredstva u iznosu od 269.500.000 dinara (za kontrolu kvaliteta voda 15.000.000 dinara, aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 15.000.000 dinara i za izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje voda 239.500.000 dinara); zaštitu od voda sredstva u iznosu od 1.200.000.000 dinara (za finansiranje radova na održavanju objekata za odbranu od poplava sredstva u iznosu od 760.000.000, za dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata za odbranu od poplava sredstva u iznosu od 265.000.000, za radove na odbrani od poplava i leda sredstva u iznosu od 75.000.000, za izvođenje protiverozionih radova planirana su sredstva u iznosu od 90.000.000 i za kontrolu eksploatacije peska i šljunka 10.000.000 dinara); studije projekte i pripremu investicija sredstva u iznosu od 280.000.000 dinara; međunarodnu saradnju sredstva u iznosu 100.000.000 dinara i za izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora sredstva u iznosu od 1.500.000 dinara.

Za finansiranje izgradnje regionalnih sistema za vodosnabdevanje u 2005. godini od strane opština i javnih preduzeća traženo je više sredstava nego što je za te radove predviđeno Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu, objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 21/05.

Takođe, ovog proleća su bila ugrožena mnoga branjena područja iz razloga što je došlo do porasta vodostaja na rekama usled topljenja snega (u ovoj zimskoj sezoni zalihe snega bile značajno iznad višegodišnjeg proseka na slivovima reka Tise, Save, banatskih vodotoka i reke Dunav) i kiša. Preko 1500 km nasipa je bilo u redovnoj i vanrednoj odbrani od poplava, po postupku koji je propisan Opštim planom za odbranu od poplava i Operativnim planom za odbranu od poplava u 2005. godini. U toku preduzimanja mera odbrane od poplava bilo je potrebno izvršavati hitne intervencije na linijama i objektima za odbranu od poplava.

Očigledno je da sredstva koja su Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu planirana za izgradnju regionalnih sistema za vodosnabdevanje, sanaciju objekata za odbranu od poplava i odbranu od poplava u 2005. godini nisu dovoljna za finansiranje svih radova koji su izvedeni ili se izvode na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje, sanaciji objekata za odbranu od poplava i na sprovođenju odbrane od poplava, te je stoga za iste potrebno obezbediti dodatna sredstva.

Iz navedenih razloga bilo je potrebno da se sredstva, koja nisu ugovorena, za radove koji se odnose na sistematsko ispitivanje kvaliteta voda, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izradu studija, projekata i pripremu investicija, finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje i izvršenja rešenja vodoprivrednih usmere za radove koji će u 2005. godini biti izvedeni na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje, odnosno koji su već izvedeni na sanaciji objekata za odbranu od poplava i odbrani od poplava.

Obzirom na navedeno bilo je potrebno izmeniti Uredbu o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu i time omogućiti da se sredstva koja su planirana, a nisu ugovorena za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izradu studija, projekata i pripremu investicija, međunarodnu saradnju, redovno održavanje objekata za odbranu od poplava i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora u ovoj godini upotrebe za finansiranje neophodnih radova na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje koji su već započeti ili su pri kraju izgradnje, odnosno da se upotrebe za finansiranje sanacije objekata za odbranu od poplava i odbranu od poplava.

III. Sadržaj uredbe

Ovom uredbom, iz prednje iznetih razloga, menjaju se iznosi sredstava za finasiranje radova na vodosnabdevanju i navodnjavanju, zaštiti voda, zaštiti od voda, izradi studija, projekata i pripremi investicija, međunarodnoj saradnji i izvršenju rešenja vodoprivrednih inspektora. Naime, ova uredba omogućuje da se za finansiranje radova na izgradnji objekata vodosnabdevanja, odnosno radova na sanaciji objekata za odbranu od poplava i odbrani od poplava upotrebe sredstva planirana za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izradu studija, projekata i pripremu investicija, međunarodnu saradnju, redovno održavanje objekata za odbranu od poplava i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora koja nisu ugovorena.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 3.197.828.000 dinara i to 997.828.000 dinara iz budžeta Republike Srbije, a 2.200.000.000 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.

V. Analiza efekata akta

Predloženom izmenom Programa u delu vodosnabdevanje omogućuje se poboljšanje snabdevanja stanovništva kvalitetnom vodom za piće u opštinama Velika Plana, Malo Crniće, Žabari, Aranđelovac, Knić, Jagodina, Despotovac, Majdanpek, Nova Varoš, Lučani, Kraljevo, Varvarin, Požega, Valjevo i Veliko Gradište. Izdvajanjem većeg iznosa sredstava za sanaciju objekata za odbranu od poplava i za odbranu od poplava omogućiće da se u tekućoj godini isplate sredstva utrošena za materijal i za angažovanje mehanizacije i ljudstva na sanaciji objekata za odbranu od poplava i na sprovođenju redovne i vanredne odbrane od poplava.

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2005. GODINU

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće Republike (din.) 1. Višenamenske brane i akumulacije 820.000.000 2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje 529.000.000640.500.000 3. Zaštita voda 269.500.000217.500.000 4. Zaštita od voda 1.200.000.0001.172.828.000 5. Studije, projekti i priprema investicija 280.000.000264.500.000 6. Međunarodna saradnja 100.000.00082.000.000 7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora 1.500.000500.000 UKUPNO: 3.200.000.0003.197.828.000

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova vršiće se na sledeći način:

2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje

Naziv objekta Učešće Republike (din.) 2.1. Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 505.000000616.500.000 2.2. Izgradnja regionalnih sistema za navodnjavanje 24 000 000 Ukupno: 529.000.000640.500.000

Za finansiranje izgradnje regionalnih sistema za vodosnabdevanje, sistema koji ne pripadaju rgionalnim sistemima za vodosnabdevanje i regionalnih sistema za navodnjavanje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2004. godine planirano je ukupno 529.000.000 640.500.000 dinara.

3.Zaštita voda

Objekti-radovi Učešće Republike (din.) 3.1. Kontrola kvaliteta voda (monitoring) 15.000.0001.000.000 3.2. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjenjima 15.000.000 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje 239.500.000201.500.000 Ukupno: 269.500.000217.500.000

Za finansiranje monitoringa u oblasti zaštite voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2004. godine planirano je ukupno 269.500.000 217.500.000 dinara.

4.Zaštita od voda

Vrsta radova Učešće Republike (din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 760 000 000545.000.000 – redovno (670 000 000)(455.000.000) – investiciono (90 000 000) 4.2. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava 265.000.000275.000.000 4.3. Odbrana od poplava i leda 75 000 000252.828.000 4.4. Izvođenje protiverozionih radova 90 000 000 4.5. Kontrola eksploatacije peska i šljunka 10 000 000 Ukupno: 1.200.000.0001.172.828.000

Za redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u 2005. godini planiran je iznos od 670.000.000 455.000.000 dinara.

Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u 2005. godini iznose 760.000.000 545.500.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2004. godine.

Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata za odbranu od poplava navedenih u Operativnom planu odbrane od poplava za 2005. godinu, radi stvaranja funkcionalne celine-kasete sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava, finansiraće se iz sredstava koja su planirana u 2005. godini u iznosu od 265.000.000 275.000.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2004. godine.

Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u 2005. godini iznose 75.000.000 252.828.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2004. godine.

5. Studije, projekti i priprema investicija

Radovi Učešće Republike (din.) Studije, projekti i priprema investicija 280.000.000264.500.000

Za finansiranje radova na izradi studija, projekata i za pripremu investicija, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2004. godine planirano je ukupno 280.000.000 264.500.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Učešće Republike (din.) Međunarodna saradnja 100.000.00082.000.000

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2004. godine planirano je ukupno 100.000.000 82.000.000 dinara.

7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora

Poslovi Učešće Republike (din.) Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora 1.500.000500.000

Za finansiranje izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2004. godine planirano je 1.500.000 500.000 dinara.

Ostavite komentar