Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 8/10, 39/10 i 65/10), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 1. Višenamenske brane i akumulacije 1.110.000.000 2. Vodosnabdevanje 1.059.000.000 3. Zaštita voda 467.000.000 4. Zaštita od voda 1.525.072.758 5. Studije, projekti i priprema investicija 629.000.000 6. Međunarodna saradnja 150.000.000 UKUPNO: 4.940.072.758”

U odeljku 1. Višenamenske brane i akumulacije, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1.1. Izgradnja brana- „Arilje” – profil „Svračkovo”- „Rovni”- „Selova”- „Prvonek” 1.047.500.000 1.2. Održavanje brane- „Aleksandrovac”- „Vrutci” 62.500.000 Ukupno: 1.110.000.000”

U stavu 3. iznos: „1.130.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.110.000.000”.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje, tabelarni pregled, iznos: „1.054.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.059.000.000”.

U stavu 6. iznos „1.054.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.059.000.000”.

U odeljku 3. Zaštita voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Objekti-radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje 457.000.000 3.2. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 9.000.000 3.3. Kontrola kvaliteta voda (monitoring) 1.000.000 Ukupno: 467.000.000”

U stavu 4. iznos: „554.000.000” zamenjuje se iznosom: „467.000.000”.

U odeljku 4. Zaštita od voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Vrsta radova Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 857.497.978 – redovno 776.497.978 – investiciono 81.000.000 4.2. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za odbranu od poplava 269.079.645 4.3. Sanacija objekata za odbranu od poplava 120.495.135 4.4. Odbrana od poplava i leda 219.000.000 4.5. Izvođenje protiverozionih radova 59.000.000 Ukupno: 1.525.072.758”

U stavu 2. iznos: „756.497.978” zamenjuje se iznosom: „776.497.978”.

U stavu 5. iznos: „837.497.978” zamenjuje se iznosom: „857.497.978”.

U stavu 6. iznos: „299.572.919” zamenjuje se iznosom: „269.079.645”.

U stavu 7. reči: „Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/10)” zamenjuju se rečima: „Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 3/10 i 84/10)”, a iznos: „90.000.000” zamenjuje se iznosom: „120.495.135”.

U stavu 9. iznos: „139.000.000” zamenjuje se iznosom: „219.000.000”.

Stav 12. briše se.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 12, u tački 5) tačka zapeta se zamenjuje tačkom.

Tačka 6) briše se.

U odeljku 5. Studije, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: „619.000.000” zamenjuje se iznosom: „629.000.000”.

U stavu 4. iznos: „619.000.000” zamenjuje se iznosom: „629.000.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ____ decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar