Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vojnoj legitimaciji

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama i dopunama Uredbe o vojnoj legitimaciji

Član 1.

U Uredbi o vojnoj legitimaciji („Službeni glasnik RS”, broj 97/09) član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Obrazac vojne legitimacije je dvostran, pravougaonog oblika, u vidu kartice, veličine 54 h 86,6 mm, u tri izvedene boje sa dominantnim sivomaslinastim tonovima.

Obrazac vojne legitimacije sadrži:

1) Na prednjoj strani, u gornjem levom delu, odštampan znak Vojske Srbije koji predstavlja mali štit polukružnog oblika crvene boje, podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su bele boje i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Desno od znaka Vojske Srbije je tekst: „Republika Srbija – Vojska Srbije” i tekst: „VOJNA LEGITIMACIJA”, ispisani u dva reda. Ispod teksta nalaze se rubrike za upisivanje podataka o imaocu vojne legitimacije: prezime; ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); svojstvo (general, oficir, podoficir ili profesionalni vojnik); datum izdavanja i rok važenja vojne legitimacije. Na levoj strani ispod znaka Vojske Srbije je mesto za fotografiju u boji imaoca vojne legitimacije, dimenzija 22,5 h 28,5 mm, a ispod mesta za fotografiju nalazi se rubrika za upisivanje broja vojne legitimacije. Na desnoj strani nalazi se dvoglavi orao iscrtan linijama u tonovima sivomaslinaste boje sa ukrštenim sabljama, krinovima, krunom i malim štitom na grudima, a ispod je mesto za umanjenu crno-belu fotografiju imaoca vojne legitimacije. U središnjem delu nalazi se kinegram okruglog oblika sa malim štitom polukružnog oblika, podeljen krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su okrenuta ka spoljnim stranama štita. U donjem desnom uglu nalazi se stilizovani grb sa krstom i ocilima crvene boje.

2) Na poleđini, u sredini, nalazi se dvoglavi orao iscrtan linijama u tonovima sivomaslinaste boje sa ukrštenim sabljama, krinovima, krunom i malim štitom na grudima. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za simbolizovanu oznaku dokumenta, a ispod toga strelica koja pokazuje smer ubacivanja vojne legitimacije u čitač dokumenta i mesto za kontaktni mikrokontroler. Desno od prostora za simbolizovanu oznaku dokumenta ispisan je tekst: „U slučaju pronalaska ove legitimacije dostavite je na prijavnicu najbliže kasarne, vojnog objekta ili organa unutrašnjih poslova.”, a ispod je tekst: „ZABRANjENA JE SVAKA ZLOUPOTREBA VOJNE LEGITIMACIJE.”. Pored ispisanog teksta, u desnom gornjem delu, nalazi se reljefni prikaz znaka Vojske Srbije. Ispod ispisanog teksta u desnom središnjem delu nalazi se mesto za upisivanje krvne grupe imaoca vojne legitimacije. U donjem delu je prostor za mašinski čitljivu zonu koja sadrži sve podatke o imaocu vojne legitimacije unete na prednjoj strani obrasca vojne legitimacije ispisane u tri reda sa po 30 karaktera. Ispod mašinski čitljive zone, u donjem desnom uglu, nalazi se stilizovani grb sa krstom i ocilima crvene boje.

Podaci iz stava 2. ovog člana unose se velikim slovima.

Obrazac vojne legitimacije dat je u Prilogu 1 ove uredbe i čini njen sastavni deo.”.

Član 2.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Kontaktni mikrokontroler, pored podataka iz člana 4. stav 2. ove uredbe, koji se upisuju u obrazac vojne legitimacije, sadrži: datum rođenja; ime jednog od roditelja; identifikacioni broj za lice koje pruža zdravstvene usluge; podatke sadržane u elektronskim sertifikatima i podatke o službi profesionalnog vojnog lica kome je izdata vojna legitimacija (čin; matični broj i broj vojne pošte, odnosno naziv komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije ili organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj je na službi; mesto službovanja; od kada je na službi u komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane i do kada, ako je profesionalni vojnik ili oficir, odnosno podoficir u radnom odnosu na određeno vreme).”.

U članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Beskontaktni mikrokontroler sadrži sledeće podatke o profesionalnom vojnom licu kome je izdata vojna legitimacija: prezime; ime jednog od roditelja; ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); svojstvo; čin; mesto službovanja; broj vojne legitimacije i broj vojne pošte, odnosno naziv komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije ili organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj je na službi.”.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. posle reči: „u kontaktnom mikrokontroleru” dodaju se reči: „i beskontaktnom mikrokontroleru”.

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Podaci u vojnu legitimaciju u kontaktni mikrokontroler i beskontaktni mikrokontroler upisuju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.”.

Član 4.

U članu 8. stav 2. tačka 1) menja se i glasi: „1) da je dimenzija 24 x 30 mm;”.

Član 5.

U članu 15. stav 2. posle reči: „ove uredbe” reči: „radi brisanja vojne legitimacije iz registra izdatih vojnih legitimacija” brišu se.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8937/2010

U Beogradu,2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

4100310.091.doc/26

Prilog 1

Prednja strana:

[pic]

Poleđina:

[pic]

Ostavite komentar