Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređenju oficira i podoficira

Na osnovu čl. 64. i 79. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama i dopunama Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

Član 1.

U Uredbi o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira („Službeni glasnik RS”, br. 112/08 i 9/09), u članu 1. posle reči: „za vreme mira,” dodaju se reči: „raspoređivanje profesionalnih vojnih lica na odgovarajuće dužnosti i način rešavanja drugih pitanja koja proizlaze iz odnosa u službi za vreme ratnog stanja,”.

Član 2.

U članu 2. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Raspoređivanje profesionalnih vojnih lica i rešavanje drugih pitanja koja proizlaze iz odnosa u službi tih lica za vreme ratnog stanja vrši se prema odredbama ove uredbe.”

Član 3.

U članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Oficir, odnosno podoficir, izuzetno, bez svog pristanka, a po potrebi službe, može se postaviti i na formacijsko mesto neposredno nižeg čina, uz zadržavanje prava svog čina i položaja koje je imao neposredno pre tog postavljenja.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Oficir, odnosno podoficir, izuzetno, po potrebi službe i uz svoj pristanak, može se postaviti i na dužnost u okviru drugog roda ili službe.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 4.

U članu 5. stav 2. posle reči: „u koje se raspoređuje” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „kao i obrazloženje”.

Član 5.

U članu 12. reči: „uz svoj pristanak” zamenjuju se rečima: „bez svog pristanka”, posle reči: „na formacijsko mesto” dodaje se reč: „neposredno”, a posle reči: „svog čina” dodaju se reči: „i položaja”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. reči: „predloži regulisanje stanja” zamenjuju se rečima: „reguliše stanje”.

U tački 1) posle reči: „mesto” dodaje se reč: „neposredno”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ako oficir, odnosno podoficir iz stava 1. ovog člana ne može biti postavljen na formacijsko mesto neposredno nižeg čina ili ne prihvati postavljenje na odgovarajuće formacijsko mesto u okviru drugog roda, odnosno službe ili druge specijalnosti, stavlja se na raspolaganje po odredbama člana 76. stav 1. Zakona.”

Član 7.

U članu 14. stav 1. reči: „završenom pripravničkom stažu” zamenjuju se rečima: „prijemu u profesionalnu vojnu službu”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Oficir koji je nakon prijema u profesionalnu vojnu službu upućen na pripravnički staž, po završetku tog staža postavlja se na početnu dužnost u rodu, odnosno službi kojoj pripada, a vreme provedeno na pripravničkom stažu računa mu se kao vreme provedeno na početnim dužnostima.”

Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

U stavu 5. reči: „iz stava 2.” zamenjuju se rečima: „iz stava 3.”.

Član 8.

U članu 17. stav 1. reči: „ili majora” zamenjuju se rečima: „i višeg čina”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ,vrlo dobar’;”.

Tačka 4) briše se.

Dosadašnja tačka 5) postaje tačka 4).

U stavu 2. reči: „i višeg čina,” brišu se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: „ili potpukovnika” zamenjuju se rečima: „i višeg čina”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ,vrlo dobar’;.”

Tač. 4) i 6) brišu se.

U dosadašnjoj tački 5) koja postaje tačka 4) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno, na dužnost iz stava 1. ovog člana može se postaviti oficir čina kapetana koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, na način propisan članom 7. ove uredbe.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako se na dužnost iz stava 1. ovog člana ne može postaviti oficir koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, izuzetno, na tu dužnost može se postaviti oficir čina kapetana i višeg čina koji ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. ove uredbe.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

U članu 19. stav 1. reči: „ili pukovnika” zamenjuju se rečima: „i višeg čina”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ,vrlo dobar’;”.

Tač. 4) i 6) brišu se.

U dosadašnjoj tački 5) koja postaje tačka 4) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno, na dužnost iz stava 1. ovog člana može se postaviti oficir čina majora koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, na način propisan članom 7. ove uredbe.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako se na dužnost iz stava 1. ovog člana ne može postaviti oficir koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, izuzetno, na tu dužnost može se postaviti oficir čina majora i višeg čina koji ispunjava uslove iz člana 18. stav 1. ove uredbe.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 11.

U članu 20. tač. 4) i 6) brišu se.

U dosadašnjoj tački 5) koja postaje tačka 4) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Član 12.

U članu 23. stav 2. tačka 1) reč: „studenata” zamenjuje se rečju: „kadeta”.

Član 13.

U članu 29. stav 1. menja se i glasi:

„Oficir koji nije završio Vojnu akademiju, a prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci, po prijemu u profesionalnu vojnu službu upućuje se na pripravnički staž radi sticanja prakse za samostalno vršenje dužnosti.”

Član 14.

U članu 32. tačka 1) menja se i glasi:

„1) koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 8,00 i višom ili je položio prijemni ispit prema programu škole u koju se upućuje na usavršavanje, ako je to u uslovima za školovanje propisano i ima saglasnost ministra odbrane za upućivanje na usavršavanje;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ‚vrlo dobar’;”.

Tačka 6) briše se.

Dosadašnje tač. 7) do 10) postaju tač. 6) do 9).

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prednost pod jednakim uslovima ima kandidat koji je vršio dužnost u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.”

Član 15.

U članu 33. posle reči: „stepena” reči: „(diplomske akademske studije – master ili specijalističke akademske studije)” brišu se, dodaje se zapeta i reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,”.

Tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 8,00 i višom i položio prijemni ispit prema programu škole u koju se upućuje na usavršavanje, ako je to u uslovima za usavršavanje propisano;

2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ,vrlo dobar’;”.

Tačka 5) briše se.

Dosadašnje tač. 6) do 8) postaju tač. 5) do 7).

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prednost pod jednakim uslovima ima kandidat koji je vršio dužnost u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.”

Član 16.

U članu 34. tačka 1) menja se i glasi:

„1) koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ima završeno usavršavanje za komandne i štabne dužnosti taktičko-operativnog nivoa sa prosečnom ocenom 8,00 i višom ili je položio prijemni ispit prema programu škole u koju se upućuje na usavršavanje, ako je to u uslovima za školovanje propisano i ima saglasnost ministra odbrane za upućivanje na usavršavanje;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje „vrlo dobar”, a za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene ,odličan’;”.

Tač. 5) i 8) brišu se.

Dosadašnje tač. 6) do 10) postaju tač. 5) do 8).

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 2) do 8) ove uredbe, na usavršavanje oficira za dužnosti operativno-strategijskog nivoa može biti upućen i oficir koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 9,00 i višom i ima završene studije drugog stepena.

Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prednost pod jednakim uslovima ima kandidat koji je vršio dužnost u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.”

Član 17.

U članu 35. posle reči: „stepena” reči: „(doktorske akademske studije)” brišu se, dodaje se zapeta i reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,”.

Tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 8,00 i višom i ima završene studije drugog stepena;

2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje „vrlo dobar”, a za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene ,odličan’;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) koji je položio prijemni ispit, ako je to u uslovima za školovanje propisano;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prednost pod jednakim uslovima ima kandidat koji je vršio dužnost u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.”

Član 18.

U članu 36. tačka 2) menja se i glasi:

„2) koji u toku službe ima prosek ocena najmanje ‚vrlo dobar’;”.

Tačka 3) briše se.

Dosadašnje tač. 4) i 5) postaju tač. 3) i 4).

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prednost pod jednakim uslovima ima kandidat koji je vršio dužnost u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.”

Član 19.

U članu 39. stav 1. posle reči: „višeg čina” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „ili neposredno nižeg čina”, a reči: „ili na formacijsko mesto nižeg čina” brišu se.

Član 20.

U članu 43. posle reči: „datuma unapređenja” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „kao i obrazloženje i uputstvo o pravnom sredstvu”.

Član 21.

U članu 44. stav 2. briše se.

Član 22.

U članu 53. st. 4. i 5. brišu se.

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2045/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar