Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vršenju vojne obaveze

Na osnovu člana 320. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRŠENjU VOJNE OBAVEZE

Član 1.

U Uredbi o vršenju vojne obaveze („Službeni list SRJ”, br. 36/94 i 7/98, „Službeni list SCG”, br. 37/03 i 4/05 i „Službeni glasnik RS”, broj 6/07), u članu 26a u st. 1. i 3. reči: „i Ministarstva odbrane” brišu se.

Član 2.

U članu 27. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Regrut iz člana 26a Uredbe može se uputiti na služenje vojnog roka u civilnoj službi radi obavljanja delatnosti nevojnog karaktera u domenu odbrambenih priprema i zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda, veze i informatike, zdravstvene zaštite i pomoći, odnosa sa javnošću, izdavaštva, kulture i umetnosti, turizma i ugostiteljstva, zanatskih i poslova održavanja objekata i opreme u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane”.

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 4. do 6.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5851/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

VLADA

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar