Uredba o izmeni Uredbe o vršenju vojne obaveze

Na osnovu člana 320. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96-dr.zakon, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02-dr.zakon i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O VRŠENjU VOJNE OBAVEZE

Član 1.

U Uredbi o vršenju vojne obaveze („Službeni list SRJ”, br. 36/94, 7/98 i „Službeni list SCG”, br. 37/03 i 4/05), u članu 27. stav 4. reči: „refundira Ministarstvu odbrane” zamenjuju se rečima: „obezbeđuje i isplaćuje”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-406/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

VLADA

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100307.003.doc/6

Ostavite komentar