Uredba o dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

Ha osnovu člana 3. stav 4, člana 83. stav 2. i člana 97. stav 4. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne,

radne i materijalne obaveze

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), u članu 29. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Zahtevi za popunu obveznicima radne obaveze dostavljaju se u roku koji odredi Ministarstvo odbrane.”

Član 2.

U članu 32. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Zahtevi za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju se najkasnije 60 dana od nastale promene u ratnoj organizaciji odnosno sistematizaciji.”

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 3.

U članu 45. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Zahtevi za popunu stvarima iz popisa dostavljaju se u roku koji odredi Ministarstvo odbrane.”

Član 4.

U članu 49. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Zahtevi za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju se najkasnije 60 dana od nastale promene u ratnoj organizaciji, odnosno sistematizaciji.”

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7100/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar