Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane (u daljem tekstu: osiguranika) koji se upućuju u multinacionalne operacije van granica Republike Srbije (u daljem tekstu: multinacionalne operacije) za slučaj bolesti, povrede, ranjavanja, invalidnosti ili smrti nastalih kao posledica angažovanja ili u vezi sa angažovanjem u multinacionalnoj operaciji.

Član 2.

Ugovor o osiguranju za slučajeve iz člana 1. ove uredbe zaključuje ministarstvo iz čijeg sastava se osiguranik upućuje u multinacionalnu operaciju za vreme za koje se osiguranik upućuje u multinacionalnu operaciju, a najduže za period od godinu dana.

Vreme iz stava 1. ovog člana obuhvata i vreme produžavanja angažovanja zbog zdravstvene sprečenosti za povratak u zemlju, tehničkih razloga zbog kojih osiguranik mora da ostane duže od ugovorenog vremena, odnosno do završetka započetih aktivnosti pod uslovima propisanim zakonom.

Ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana ne zaključuje se sa licima koja se upućuju u multinacionalnu operaciju, ako su osigurana od strane međunarodne organizacije u čijem sastavu se realizuje multinacionalna operacija.

Član 3.

Ugovor o osiguranju zaključuje se sa društvom za osiguranje koje, saglasno zakonu kojim se uređuje delatnost osiguranja, može obavljati poslove osiguranja i koje u postupku javne nabavke, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju javne nabavke, dostavi najpovoljniju ponudu premije osiguranja za određenu osiguranu sumu.

Član 4.

U slučaju smrti za vreme učešća u multinacionalnim operacijama, osigurana suma na koju se osiguravaju osiguranici iz člana 1. ove uredbe iznosi 36.000 evra u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na dan isplate.

U slučaju bolesti, povrede, ranjavanja ili invalidnosti sa posledicom trajne invalidnosti 100%, osigurana suma na koju se osiguravaju osiguranici jednaka je osiguranoj sumi u slučaju smrti, a u slučaju bolesti, povrede, ranjavanja ili invalidnosti sa posledicom trajne invalidnosti manje od 100%, osigurana suma srazmerno je manja od osigurane sume u slučaju smrti.

Procenti trajne invalidnosti iz stava 2. ovog člana utvrđuju se prema propisanim standardima Ujedinjenih nacija.

Član 5.

Vreme trajanja osiguranja osiguranika za slučaj bolesti, povrede, ranjavanja, invalidnosti ili smrti određuje se od momenta upućivanja osiguranika u multinacionalnu operaciju (dan odlaska) do momenta povratka osiguranika iz multinacionalne operacije (dan povratka).

Za dan odlaska smatra se dan polaska prevoznog sredstva iz mesta u zemlji iz kojeg se osiguranik upućuje u multinacionalnu operaciju, a za dan povratka smatra se dan kada je prevozno sredstvo kojim se osiguranik vraća iz multinacionalne operacije stiglo u mesto u koje se osiguranik vraća iz multinacionalne operacije.

Osiguranje ne obuhvata vreme koje osiguranik provede na odsustvu u zemlji po odobrenju nadležnog starešine u multinacionalnoj operaciji.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ostvarivanju prava na osiguranje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara za vreme učešća u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu („Službeni list SCG”, broj 32/05).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13377/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar