Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini.

Član 2.

Direktni korisnici subvencija u smislu ove uredbe su proizvođači putničkih vozila u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 300 miliona dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima.

Član 4.

Subvencionisanje proizvodnje, odnosno kupovine novih putničkih vozila sprovodi se umanjenjem kupoprodajne cene putničkog vozila za iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.

Član 5.

Pravo kupovine novih putničkih vozila u skladu sa ovom uredbom imaju fizička i pravna lica koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici putničkih vozila ili poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje, raspolaganje i odjavljivanje vozila, koji:

(1) su proizvedeni pre 1. januara 2001. godine;

(2) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

(3) su registrovani, odnosno kojima je posle 1. septembra 2011. godine istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i ne moraju biti u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog putničkog vozila, izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu i dokaz da je vozilo odjavljeno koji je izdat od strane nadležnog organa ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 6.

Ovlašćeni operateri postrojenja za tretman otpada su operateri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa vozilima predatim ovlašćenim operaterima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način sprovođenja subvencionisane kupovine predviđene ovom uredbom.

Član 7.

Program subvencionisane zamene starih putničkih vozila novim primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 10. decembra 2012. godine.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja će kvartalno izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak subvencionisane kupovine putničkih vozila vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine -ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar