Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA CRVENOG KRSTA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” od 8. do 15. maja 2007. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u sedmodnevnom tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- /2007

U Beogradu, 26. aprila 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05 – u daljem tekstu: Zakon) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa, kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna poštanska marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizilaze iz zadataka Međunarodnog pokreta (razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.)

Zakonom je utvrđeno da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 8. do 15. maja, obeležava posebnu manifestaciju „Nedelja Crvenog krsta”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” u 2007. godini izdaje u tiražu od 750.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 7.500.000 dinara.

Sredstva prikupljena od prodaje navedene doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Projekta: „Podrška romskim porodicama sa predškolskom i školskom decom”.

Imajući u vidu da je period od 2005. do 2007. proglašen kao Dekada Roma, u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope preduzimaju se aktivnosti na smanjenju siromaštva romske populacije i njenog uključivanja u sve oblasti života i rada. U tom kontekstu u Republici Srbiji je doneta Romska nacionalna strategija, a u skladu sa Strategijom, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, Crveni krst Srbije je u 2007. godini usvojio poseban Projekat: „Podrška romskim porodicama sa predškolskom i školskom decom”. Značaj ovog projekta je u preduzimanju konkretnih aktivnosti na unapređenju zdravlja, prevenciji i podizanju nivoa svesti u oblasti higijensko zdravstvene zaštite, kao i pružanju adekvatne pomoći u cilju smanjenja i otklanjanja bolesti od većeg socio-medicinskog značaja) u grupaciji stanovništva koju čine romske porodice u Republici Srbiji. U tom smislu, Projekat podrazumeva obezbeđenje i podelu sredstva za higijenu i formiranje higijenskih porodičnih paketa za romske porodice čija deca idu u predškolsko i u osnovnu školu. Istovremeno, pored doprinosa u higijensko zdravstvenom smislu, odabir porodica sa decom je i snažna podrška obrazovanju romske dece i aktivnijem uključivanju u lokalnu zajednicu.

Vlada na predlog Ministarstva zdravlja daje saglasnost na Program Crvenog krsta Srbije „Podrška romskim porodicama sa predškolskom i školskom decom”.

Imajući u vidu da je Zakonom o Crvenom krstu Srbije, u članu 15. stav 1. tačka 1. propisano da se „Nedelja Crvenog krsta”, kao posebna manifestacija koju obeležava Crveni krst Srbije, održava svake godine od 8. do 15. maja, kao i da je u stavu 2. tačka 3) propisano da se za vreme trajanja manifestacije obavezno naplaćuje i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim novina i časopisa), ispunjeni su uslovi iz člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), te se predlaže da Vlada donese Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe uređuje se da se plaća doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” u periodu od 8. do 15. maja 2007. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 20 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe propisano je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Nedelja Crvenog krsta”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe propisano je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe propisano je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar