Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Na osnovu člana 40. st. 1. i 4. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04),

Vlada donosi

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi, način i postupak za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama iz člana 15. stav 2. tačka 1) Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje Vlada, na osnovu javnog poziva, na način i po postupku propisanim ovom uredbom.

Dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daju se po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Član 3.

Dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daju se na osnovu javnog poziva.

Član 4.

Javni poziv iz člana 3. ove uredbe objavljuje se na osnovu akta Vlade.

Javni poziv se objavljuje u dnevnoj štampi koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u “Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).

Član 5.

Sprovođenje postupka javnog poziva, saglasno članu 12. stav 1. tačka 3) Zakona, kao i ostale stručne poslove u vezi sa davanjem dozvole, obavlja Uprava za igre na sreću u sastavu Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Uprava).

Za sprovođenje postupka javnog poziva, direktor Uprave, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine predsednik i četiri člana.

Lice koje ima vlasnička prava u pravnom licu koje učestvuje na javnom pozivu ili čiji srodnik do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji ima vlasnička prava u pravnom licu koje učestvuje na javnom pozivu, ne može biti član Komisije.

II. BLIŽI USLOVI ZA IZDAVANjE DOZVOLA ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA

Član 6.

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice – podnosilac prijave koji pored uslova propisanih Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

1) da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač poseduje učešća u najmanje pet igračnica;

2) da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje deset godina;

3) da je podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač, u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 100.000.000 evra;

4) da je domaće pravno ili fizičko lice vlasnik najmanje 10% osnovnog kapitala pravnog lica – podnosioca prijave.

III. SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG POZIVA

1. Priprema za sprovođenje i objavljivanje javnog poziva

Član 7.

Priprema za sprovođenje i objavljivanje javnog poziva obuhvata izradu dokumentacije za javni poziv i preduzimanje drugih radnji u cilju sprovođenja javnog poziva.

Član 8.

Dokumentacija za javni poziv sadrži:

1) tekst javnog poziva;

2) uputstvo podnosiocima prijave;

3) prospekt;

4) nacrt ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama.

Zainteresovano pravno lice otkupljuje dokumentaciju, uz naknadu koja je navedena u javnom pozivu.

Član 9.

Dokumentaciju za javni poziv, osim teksta javnog poziva i nacrta ugovora iz člana 8. stav 1. tač. 1) i 4) ove uredbe priprema Komisija.

Pored pripreme dokumentacije iz stava 1. ovog člana, Komisija:

1) prati sprovođenje javnog poziva;

2) utvrđuje blagovremenost i potpunost prijave na javni poziv (u daljem tekstu: prijava);

3) utvrđuje ispunjenost uslova za učešće na javnom pozivu;

4) ocenjuje prispelu prijavu;

5) utvrđuje redosled važećih prijava i formira konačnu rang-listu;

6) obavlja i druge poslove, u skladu sa ovom uredbom.

Stručne poslove za potrebe Komisije obavlja Uprava.

Član 10.

O objavljivanju javnog poziva iz člana 4. ove uredbe stara se Uprava.

Javni poziv sadrži:

1) naziv organa koji objavljuje javni poziv;

2) šifru javnog poziva;

3) predmet javnog poziva (broj dozvola i lokacije igračnica za koje se daju dozvole);

4) uslove za učestvovanje na javnom pozivu;

5) datum objavljivanja i rok za podnošenje prijava na javni poziv, koji ne može biti duži od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

6) naziv organa koji sprovodi postupak javnog poziva i ime lica zaduženog za davanje bližih informacija;

7) druge podatke od značaja za učešće na javnom pozivu.

2. Podnošenje i prijem prijava na javni poziv

Član 11.

Prijavu na javni poziv mogu podneti pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podnosilac prijave), koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja.

Član 12.

Podnosilac prijave dužan je da uz prijavu dostavi:

1) podatke o podnosiocu prijave na Obrascu PUJP – Podaci o učesniku na javnom pozivu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, sa prilogom o visini i strukturi osnovnog kapitala u skladu sa članom 38. Zakona, uključujući i statusne promene koje su nastale do momenta podnošenja prijave;

3) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač poseduje učešća u najmanje pet igračnica;

4) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje deset godina;

5) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da je podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 100.000.000 evra;

6) potvrdu nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1) ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena Uredbom o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica («Službeni glasnik RS», broj 128/04) u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave. Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu dostavi i podatke o povezanim licima;

7) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda podnosioca prijave;

8) ovlašćenje zastupnicima;

9) RJR – obaveštenje o razvrstavanju republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

10) potvrdu o dodeli PIB-a;

11) statut ili akt o osnivanju;

12) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

13) opis vrste i pravila posebnih igara na sreću koje će se priređivati u igračnici;

14) detaljan plan audio-video nadzora, čuvanja dokumentacije i telesne zaštite lica i imovine u igračnici;

15) izjavu podnosioca prijave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su sve izjave i ostala dokumenta u prijavi istiniti;

16) izjavu o ponuđenom iznosu za naknadu za dozvolu, koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500.000 evra na dan podnošenja prijave;

17) bankarsku garanciju na iznos od 500.000 evra, koja se aktivira u slučaju da podnosilac prijave povuče prijavu nakon isteka roka za podnošenje prijave;

18) izjavu o ponuđenom minimalnom iznosu naknade za priređivanje posebnih igara u igračnici za period od 10 godina, kao i bankarsku garanciju u iznosu od 10 % od ukupno ponuđenog iznosa sa rokom trajanja od godinu dana, sa mogućnošću obnavljanja;

19) izjavu podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača o visini prihoda podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača u poslednje tri poslovne godine, kao i finansijske izveštaje koji dokazuju da je davalac izjave ostvario navedene prihode;

20) izjavu podnosioca prijave ili njegovih osnivača o visini plaćenih obaveza u budžet Republike Srbije po osnovu nakande za priređivanje igara na sreću od dana stupanja na snagu zakona do dana objavljivanja javnog poziva, kao i potvrdu Poreske uprave o plaćenim naknadama.

Dokumentacija, odnosno dokazi iz stava 1. tač. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) i 20) ovog člana podnose se u originalu, dok ostala dokumenta mogu biti podneta kao i overena fotokopija.

Bankarske garancije iz stava 1. tač. 17) i 18) ovog člana ne mogu imati važnost kraću od 180 dana.

Član 13.

Podnosilac prijave dostavlja Upravi prijavu preporučenom pošiljkom putem pošte ili predaje lično.

Prijava i dokumentacija, odnosno dokazi iz člana 12. stav 1. ove uredbe podnosi se u pisanoj formi na srpskom jeziku. Dokumenta koja su izdata na drugim jezicima moraju biti prevedena na srpski jezik i overena od strane ovlašćenog tumača.

Prijava mora da bude potpisana od strane podnosioca prijave, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i overena pečatom podnosioca prijave.

Eventualne prepravke moraju biti čitke i parafirane od strane podnosioca prijave, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica.

Predlog visine iznosa naknade za dozvolu i predlog visine minimalnog iznosa naknade za priređivanje posebnih igara moraju biti izraženi u evrima.

Član 14.

Dokumenta, odnosno dokazi koji se prilažu uz prijavu moraju biti složeni i povezani tako da se ne mogu naknadno dodavati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, a da se vidno ne oštete listovi i pečat.

Član 15.

Prijava sa dokumentacijom, odnosno dokazima dostavlja se u zapečaćenom kovertu i mora da sadrži naziv i adresu podnosioca prijave i šifru javnog poziva, sa upozorenjem: “NE OTVARATI“.

Koverat iz stava 1. ovog člana, odnosno glavni koverat sadrži 3 koverte:

1) koverat sa naznakom “Prijava – učesnik na javnom pozivu“, koji sadrži popunjeni Obrazac PUJP – Podaci o učesniku na javnom pozivu;

2) koverat sa naznakom: “Original“ koji sadrži:

– koverat sa naznakom „Kvalifikaciona dokumentacija“ koji sadrži dokumenta, odnosno dokaze iz člana 12. stav 1. tač. 2) do 7) ove Uredbe;

– koverat sa naznakom „Prateća dokumentacija“ koji sadrži dokumenta, odnosno dokaze iz člana 12. stav 1. tač. 8) do 15) ove uredbe;

– koverat sa naznakom „Finansijska ponuda“ koji sadrži dokumenta, odnosno dokaze iz člana 12. stav 1. tač. 16) do 20) ove uredbe;

3) koverat sa naznakom „Kopije“ koji sadrži po 4 kopije prijave i dokumenata, odnosno dokaza iz člana 12. stav 1. ove uredbe.

Član 16.

Podnosilac prijave može, u pisanoj formi, na srpskom jeziku, da traži od Uprave dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom prijave, najkasnije 20 dana pre isteka roka za podnošenje prijave.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Uprava je dužna da podnosiocu prijave, u roku od sedam radnih od dana prijema zahteva, pošalje odgovor u pisanoj formi i da istovremeno tu informaciju dostavi i drugim podnosiocima prijava koji su otkupili dokumentaciju za učešće na javnom pozivu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se Upravi, uz napomenu “Objašnjenja – šifra javnog poziva“.

Član 17.

Uprava je dužna da podnosiocu prijave, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu prijave.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava podneta Upravi u roku određenom u javnom pozivu.

Član 18.

Neblagovremene prijave Uprava će odbaciti zaključkom, protiv koga nema mesta žalbi.

Član 19.

Blagovremeno podnete prijave podnosilac ne može da povuče nakon isteka roka za podnošenje prijava, a ukoliko to učini, Republika Srbija će aktivirati bankarsku garanciju iz člana 12. stav 1. tačka 17) ove uredbe.

Član 20.

Podaci koje podnosilac prijave označi kao poverljive, biće korišćeni samo za namene javnog poziva i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u razmatranje prijava i drugih podnosilaca prijave.

Komisija će kao poverljiva tretirati ona dokumenta koja u desnom gornjem uglu velikim slovima imaju ispisano “POVERLjIVO“, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo prijavu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu, poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano “POVERLjIVO“.

Komisija ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na način uređen stavom 2. ovog člana.

3. Otvaranje i vrednovanje prijava

Član 21.

Uprava obaveštava podnosioce prijava o mestu i vremenu otvaranja prijava, najkasnije tri dana pre dana otvaranja prijava.

Komisija pristupa otvaranju prijava najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava određenog u javnom pozivu.

Otvaranju prijava na javni poziv mogu prisustvovati lica ovlašćena za zastupanje podnosioca prijave.

Komisija može zahtevati od podnosioca prijave dodatna objašnjenja koja su od značaja za vrednovanje elemenata navedenih u prijavi, a može vršiti i kontrolu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom i ovom uredbom, uvidom na licu mesta kod podnosioca prijave, o čemu se sačinjava zapisnik.

Član 22.

Komisija vodi zapisnik o postupku otvaranja prijava.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: mesto i vreme otvaranja prijava, imena prisutnih lica, broj prispelih prijava, broj i datum pod kojim je zavedena prijava, podatke o podnosiocu prijave, eventualne primedbe podnosioca prijave, potpise predsednika i članova Komisije, potpise prisutnih u postupku otvaranja prijava i vreme završetka otvaranja prijava.

Ako neko od prisutnih odbije da potpiše zapisnik, to se unosi u zapisnik zajedno sa razlogom za odbijanje.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana dostavlja se podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana otvaranja prijava.

Član 23.

Komisija utvrđuje da li su prijave potpune, odnosno da li sadrže sve podatke, dokaze i dokumentaciju, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Nepotpune prijave Uprava će odbaciti zaključkom, protiv koga podnosilac prijave može izjaviti žalbu Ministarstvu finansija, u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka.

U slučaju odbijanja ili odbacivanja žalbe, odnosno nakon isteka roka za žalbu, ako žalba nije podneta, Uprava je dužna da podnosiocu prijave bez odlaganja vrati dokumentaciju podnetu uz prijavu.

Član 24.

Komisija utvrđuje redosled urednih prijava primenom elemenata i bodova određenih za te elemente (u daljem tekstu: rang-lista), najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja prijava.

Elementi i kriterijumi za vrednovanje elemenata za utvrđivanje rang-liste jesu:

1) visina ponuđenog iznosa naknade za dozvolu (član 12. stav 1. tačka 16) ove uredbe) – 60 bodova za najviši ponuđeni iznos naknade za dozvolu, dok će ostale prijave biti vrednovane prema sledećoj formuli:

ponuđeni iznos u

predmetnoj prijavi H 60 = broj bodova kojim se vrednuje prijava;

najviši iznos ponuđene

naknade za dozvolu

2) visina predloženog minimalnog iznosa naknade za priređivanje igara za period trajanja dozvole (član 12. stav 1. tačka 18) ove uredbe) – 10 bodova za najviši predloženi iznos naknade za priređivanje, dok će ostale prijave biti vrednovane prema sledećoj formuli:

ponuđeni iznos u

predmetnoj prijavi H 10 = broj bodova kojim se vrednuje prijava;

najviši iznos ponuđene

naknade za priređivanje

3) visina ostvarenog prihoda podnosioca prijave, ili njegovog većinskog osnivača, u poslednje tri poslovne godine (član 12. stav 1. tačka 19) ove uredbe) – 15 bodova za najviši ostvareni prihod, dok će ostale prijave biti vrednovane prema dobiti sledećoj formuli:

visina ostvarenog prihoda

u predmetnoj prijavi H 15 = broj bodova kojim se vrednuje prijava;

najviši ostvareni

iznos prihoda

4) visina naknade za priređivanje igara na sreću koja je uplaćena u budžet Republike Srbije od dana stupanja na snagu Zakona do dana objavljivanja javnog poziva (član 12. stav 1. tačka 20) ove uredbe) – 15 bodova za najviši iznos plaćene naknade, dok će ostale prijave biti vrednovane prema sledećoj formuli:

visina plaćene naknade

u predmetnoj prijavi H 15 = broj bodova kojim se vrednuje prijava.

najviši iznos plaćene

naknade

Komisija utvrđuje broj bodova po svakom kriterijumu, u rasponima navedenim u stavu 2. tač. 1) do 4) ovog člana.

Član 25.

Komisija vodi zapisnik o postupku utvrđivanja rang-liste koji, zajedno sa rang-listom, dostavlja Upravi.

Komisija sastavlja izveštaj o sprovedenom postupku javnog poziva, koji dostavlja Upravi.

Član 26.

Uprava dostavlja Ministarstvu finansija zapisnik Komisije o postupku utvrđivanja rang-liste, rang-listu i izveštaj Komisije o sprovedenom postupku javnog poziva, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zapisnika, odnosno izveštaja.

Ministarstvo finansija dostavlja Vladi predlog akta o davanju dozvole za priređivanje igara na sreću u igračnicama u skladu sa Zakonom, odnosno predlog akta o odbijanju zahteva za davanje dozvole.

Uz predlog akta iz stava 2. ovog člana dostavlja se dokumentacija iz stava 1. ovog člana.

Član 27.

Ukoliko pravno lice ne ispuni uslove za zaključivanje ugovora propisane članom 43. stav 3. Zakona, Vlada donosi odluku o davanju dozvole pravnom licu koje je sledeće na rang-listi, pod uslovom je njegova prijava vrednovana sa više od 50 bodova.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Obrazac PUJP PODACI O UČESNIKU NA JAVNOM POZIVU Osnovni podaci o podnosiocu prijave Pun naziv   Sedište Grad/mesto   Opština   Ulica   Kućni broj   Telefon   Telefaks   E-mail   Šifra delatnosti   PIB   Matični broj   Oblik delatnosti   Vlasnička struktura   Podaci o ovlašćenim predstavnicima Ovlašćeni predstavnik 1 Ime i prezime   Telefon   Telefaks   E-mail   Ovlašćeni predstavnik 2 Ime i prezime   Telefon   Telefaks   E-mail   Ovlašćeni predstavnik 3 Ime i prezime   Telefon   Telefaks   E-mail   Podaci o osnivačima:

Ostavite komentar