Uredba o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj

Na osnovu člana 15. stav 5. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se merila za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovi korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj.

Član 2.

Smeštaj u smislu ove uredbe podrazumeva smeštaj koji se obezbeđuje u skladu sa propisima koji uređuju oblast azila i upravljanja migracijama i ostvaruje se prema mogućnostima Republike Srbije davanjem stambenog prostora na privremeno korišćenje ili davanjem novčane pomoći za privremeni smeštaj.

Smeštaj iz stava 1. ovog člana vrši se uz poštovanje načela nediskriminacije, jedinstva porodice, rodne ravnopravnosti i brige o licima sa posebnim potrebama.

Lice kojem se obezbeđuje smeštaj u skladu sa ovom uredbom podrazumeva lice kojem je, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast azila, priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita, uključujući i članove njegove porodice (u daljem tekstu: Korisnik).

Korisniku koji je u posebnom psihofizičkom stanju (stare, bolesne i osobe sa invaliditetom), kao i maloletnom korisniku bez roditeljskog staranja, a koji ne može da koristi stambeni prostor za privremeni smeštaj, smeštaj se, u skladu sa zakonom, na osnovu akta centra za socijalni rad, obezbeđuje u ustanovi socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici.

Član 3.

Smeštaj se može obezbediti Korisniku, zajedno sa članovima njegove porodice, a koji:

imaju konačno rešenje o priznanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, ne starije od godinu dana;

nemaju prihode kojima bi mogli da reše pitanje svog smeštaja.

Prihode iz stava 1. tačka 2) ovog člana predstavljaju prihodi Korisnika koji preostanu po umanjenju njihovih ukupnih prihoda za iznos sredstava potrebnih za njihovo izdržavanje.

Vrsta i iznos prihoda i sredstava potrebnih za izdržavanje Korisnika i članova njegove porodice, iz stava 2. ovog člana, utvrđuju se u smislu propisa kojima se uređuju oblast socijalne zaštite i primanja i prihodi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Član 4.

Izuzetno od člana 3. stav 1. tačka 2) ove uredbe, smeštaj se može obezbediti i Korisniku koji ima prihode kojima može da reši pitanje svog smeštaja, ako postoje raspoloživi objekti i uslovi za privremeni smeštaj, uz uzimanje u obzir visine ostvarenih prihoda Korisnika, opšte materijalne i porodične situacije Korisnika, kao i ukupnog iznosa troškova smeštaja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Član 5.

Stambeni prostor za privremeni smeštaj iz člana 2. stav 1. ove uredbe obezbeđuje se u objektima i delovima objekata koji su u svojini Republike Srbije, na kojima Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) ima pravo korišćenja i koje su za ovu namenu određene odlukom Komesara, ili u drugim objektima i delovima objekata u svojini Republike Srbije ili lokalne samouprave a na osnovu odluka nadležnog organa.

Ukoliko Komesarijat ne raspolaže dovoljnim kapacitetima iz stava 1. Komesarijat može iznajmiti odgovrajući stambeni prostor za privremeni smeštaj.

Odluke iz st. 1. i 2. ovog člana donose se nakon utvrđivanja da stambeni prostor ispunjava neophodne uslove za upotrebu, korišćenje i smeštaj, pri čemu se vodi računa o lokaciji objekta, a naročito o njegovoj povezanosti sa saobraćajnom mrežom i mrežom društvenih i javnih službi – obrazovnim, zdravstvenim i društvenim institucijama i dr.

Svaki objekat iz stava 1. ovog člana ima kućni red koji propisuje Komesarijat.

Kućni red iz stava 4. ovog člana sadrži pravila u pogledu načina i korišćenja privremenog smeštaja, kao i upozorenje na posledice u slučaju njihovog nepoštovanja i ne pridržavanja.

Član 6.

Privremeni smeštaj iz člana 5. stav 1. ove uredbe podrazumeva i: postojanje prostorije za pripremanje hrane i upotrebu toaleta, obezbeđivanje ležaja sa posteljinom, kao i upotrebu i korišćenje struje i vode, sanitarnog čvora, grejanja i sredstava za održavanje lične higijene i higijene u objektu.

U okviru privremenog smeštaja, u skladu sa mogućnostima Republike Srbije, Korisniku mogu biti obezbeđeni i drugi uslovi potrebni za uključivanje u društveni, kulturni i privredni život, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Troškove korišćenja i održavanja stambenog prostora iz člana 5. ove uredbe i troškove smeštaja, ishrane i neophodne odeće i obuće za lica iz člana 2. stav 4. ove uredbe snosi Komesarijat, u skladu sa zakonom.

Član 8.

U slučaju istovremene potrebe da se za veći broj porodica Korisnika obezbedi privremeni smeštaj, prioritet se utvrđuje na osnovu sledećih merila:

porodica sa većim brojem maloletne dece;

porodica samohranog roditelja sa maloletnim detetom;

porodica sa trudnom osobom;

porodica sa većim brojem članova porodice;

porodica sa članom koji je bio izložen mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja;

porodica sa otežanim mogućnostima za privređivanje (stare osobe, osobe sa invaliditetom i sl.).

Član 9.

Ako ne postoje raspoloživi objekti, odnosno uslovi za privremeni smeštaj, smeštaj Korisnika može se obezbediti davanjem novčane pomoći za privremeni smeštaj.

Odluku o davanju novčane pomoći za privremeni smeštaj iz stava 1. ovog člana donosi Komesarijat, u skladu sa potrebom i raspoloživim mogućnostima za obezbeđivanjem tog vida smeštaja, pri čemu se prilikom utvrđivanja njenog iznosa ima u vidu broj i struktura članova porodice Korisnika za koje je potrebno obezbediti smeštaj, njihove potrebe, kao i iznos prihoda koji ostvaruju.

Član 10.

U skladu sa članom 9. ove uredbe iznos novčane pomoći za privremeni smeštaj za Korisnike koji po članu porodice Korisnika imaju prihode:

do 20% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec – utvrđuje se u visini iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec;

do 40% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec − utvrđuje se u visini od 60% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec;

do 60% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec − utvrđuje se u visini od 20% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec;

koji prelaze 80% od iznosa minimalne zarade utvrđene po zaposlenom u Republici Srbiji za prethodni mesec – u potunosti snose troškove svog smeštaja.

Član 11.

Stambeni prostor za privremeni smeštaj Korisniku daje se na korišćenje na osnovu konačnog rešenja Komesarijata, najduže za period od jedne godine od dana konačnosti rešenja o priznavanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se na osnovu konačnog rešenja nadležnog organa o priznanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite i nakon ocene ispunjenosti uvrđenih uslova i prioriteta, u skladu sa ovom uredbom.

Prilikom donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana vodi se računa o broju, strukturi i potrebama članova porodice Korisnika, te da se ukoliko je moguće za porodice sa jednim ili dva člana obezbedi stambeni prostor površine do 30 m2, a za svakog sledećeg člana – po još 10 m2.

Član 12.

Korisnik uz zahtev za smeštaj za sebe i članove svoje porodice Komesarijatu dostavlja:

fotokopiju konačnog rešenja o priznanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, ne starijeg od godinu dana;

fotokopiju važeće lične karte za lica kojima je odobren azil, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 15 i više godina;

fotokopiju relevantnog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi identitet člana porodice mlađeg od 15 godina;

dokaz o prihodima:

koji se ostvaruju na osnovu prava na rad, prava po osnovu rada i prava osiguranja (potvrda nadležnog organa o nezaposlenosti ili o isplaćenoj naknadi za slučaj nezaposlenosti, potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja dokumentacije, izjava overena od strane nadležnog organa da se ostvaruju povremeni prihodi, potvrda nadležne službe ili izjava overena od strane nadležnog organa da se ne ostvaruju prihodi na ime penzije i sl.);

koji se ostvaruju po osnovu preduzetništva;

koji se ostvaruju po osnovu prava na pokretnu i nepokretnu imovinu;

koji se ostvaruju iz drugih izvora prihoda, u smislu člana 3. ove uredbe;

dokaz o zdravstvenom stanju Korisnika ili člana njegove porodice, a koje je od značaja za odlučivanje − medicinska odnosno druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje postojanje statusa osobe sa invaliditetom, bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, prava na tuđu pomoć i negu, trudnoće i sl.;

dokaz da je Korisnik − maloletni Korisnik bez roditeljskog staranja;

druge dokaze kojima se utvrđuju činjenice i okolnosti koje su od značaja za odlučivanje.

Član 13.

Komesarijat i Korisnik kojem je dodeljen na korišćenje stambeni prostor za privremeni smeštaj zaključuju ugovor o korišćenju stambenog prostora.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana koji se zaključuje u pismenoj formi preciziraju se prava i obaveze Korisnika u pogledu korišćenja privremenog smeštaja, način i vreme trajanja korišćenja privremenog smeštaja, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti ugovornih strana.

Član 14.

Korisniku prestaje pravo na smeštaj pod sledećim uslovima:

ako više ne ispunjava propisane uslove ili se utvrdi da je dao netačne podatke i na taj način uticao na odlučivanje pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za smeštaj;

ako zloupotrebi dodeljeni smeštaj;

ako reši pitanje svog smeštaja na drugi način;

ako na drugi način zloupotrebi pravo na smeštaj.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, Korisniku kojem je smeštaj obezbeđen davanjem stambenog prostora za privremeni smeštaj prestaje pravo na smeštaj:

ako neracionalno koristi (neopravdano ne koristi smeštaj preko 50% vremena mesečno), otkaže ili zloupotrebi korišćenje smeštaja na drugi način;

nesavesno postupa prema ostalim Korisnicima, licima ili stvarima u objektu ili nanosi štetu;

ako se ne pridržava kućnog reda iz člana 5. stav 4. ove uredbe.

Korisnik kojem je prestalo pravo na korišćenje stambenog prostora za privremeni smeštaj dužan je da, u skladu sa propisima kojima se uređuju upravni i izvršni postupak, sprovede iseljenje iz tog smeštaja, odnosno isprazni dodeljen stambeni prostor od lica i svojih stvari i izvrši njegovu primopredaju.

Član 15.

Korisnik kojem je obezbeđen smeštaj u skladu sa ovom uredbom dužan je da svaku promenu koja je od uticaja na korišćenje prava na smeštaj bez odlaganja prijavi Komesarijatu i drugom organu državne uprave nadležnom za postupanje.

Član 16.

Komesarijat preispituje, po službenoj dužnosti, uslove za korišćenje prava prava na smeštaj, na svakih šest meseci.

Nakon isteka perioda od jedne godine od dana konačnosti rešenja o priznavanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, Korisnik kojem je na ovaj način prestalo pravo na korišćenje stambenog prostora za privremeni smeštaj, dužan je da sprovede iseljenje iz tog smeštaja, odnosno isprazni dodeljen stambeni prostor od lica i svojih stvari i izvrši njegovu primopredaju, u skladu sa zakonom.

O prestanku prava na korišćenje stambenog prostora za privremeni smeštaj, kao i neophodnim merama i krajnjem roku za iseljenje, Komesarijat pismenim putem obaveštava Korisnika pre isteka perioda od jedne godine od dana konačnosti rešenja o priznavanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7638/2015

U Beogradu, 16. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar