Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJI REALIZUJU AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), u Programu standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini, u glavi I. PREDMET, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/12) član 5, u okviru razdela 19- Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 254.477.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 30.662.600,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za standardizovani set usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini (u daljem tekstu: Program).”

U stavu 5. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvojaˮ zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samoupraveˮ.

U glavi III. NAMENA SREDSTAVA, odeljak 2. Obuke, stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine (u trajanju od dva dana);ˮ.

Stav 3. menja se i glasi:

„Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 15 obuka godišnje-minimum jednu obuku mesečno. Izuzetno, ARRA koje su zaključile sa Nacionalnom agencijom ugovor o pružanju usluga predviđenih ovim Programom nakon 1. septembra 2012. godine imaju obavezu da sprovedu najmanje 5 obuka do kraja 2012. godine-minimum jednu obuku mesečno. Za realizaciju navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

jednodnevna obuka 20.000,00 dinara;

dvodnevna obuka 30.000,00 dinara;

trodnevna obuka 50.000,00 dinara.ˮ

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Ukoliko vrednost realizovanih usluga obuka na mesečnom nivou prelazi iznos iz stava 4. ovog odeljka, ARRA će biti isplaćen maksimalno opredeljeni iznos od 70.000,00 dinara bruto na mesečnom nivou.ˮ

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Svaka ARRA je u obavezi da održi minimum po jednu od navedenih obuka iz stava 1. ovog odeljka i da ima bar jedno zaposleno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme koje je prošlo obuke za pružanje navedenih usluga, odnosno učestvovalo u pripremnim obukama koje su organizovali Ministarstvo, Nacionalna agencija i Projekat Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća – ICIP. Izuzetno, ARRA koje su zaključile sa Nacionalnom agencijom ugovor o pružanju usluga predviđenih ovim Programom nakon 1. septembra 2012. godine imaju obavezu da održe najmanje 5 obuka od navedenih obuka iz stava 1. ovog odeljka.ˮ

U odeljku 4. Promocija, st. 1 i 2. menjaju se i glase:

„ARRA učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške razvoju sektora malih i srednjih preduzeća, tako i na promociju regiona i regionalnog razvoja kroz:

podršku osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj (sajmovima, konferencijama, lokalnim događajima u okviru „Otvorenih dana – evropske nedelje gradova i regionaˮ, i sl.);

izdavanje i distribuciju biltena/publikacija o poslovanju, investicionim potencijalima i poslovnom ambijentu u regionu.

ARRA su u obavezi da organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, Program podrške razvoju konkurentnosti MSPP, Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške poslovnim inkubatorima). ˮ

U glavi IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, u stavu 2. broj: „43.995.600,00ˮ zamenjuje se brojem: „30.662.600,00ˮ, a broj: „3.666.300,00ˮ zamenjuje se brojem: „2.555.216,50ˮ.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

„Ministarstvo će po usvajanju izmena i dopuna ove uredbe potpisati sa Nacionalnom agencijom aneks ugovora o realizaciji Programa, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveze navedene u stavu 6. ove glaveˮ.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar