Uredba o dopuni Uredbe o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja nadknade za zagađivanje životne sredine

Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon i 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O DOPUNI UREDBE O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANjE ILI SMANjENjE PLAĆANjA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

U Uredbi o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 113/05), u članu 6. stav 1. tačka 1) posle reči: „(vodonik, bioalkohol)” dodaju se reči: „i vozila na hibridni pogon (kombinovani pogon na fosilna goriva i elektro pogon)”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

Broj:

U Beogradu, ______ 2010. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar