Uredba o izmenama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS,” br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 113/05, 6/07, 8/10 i 102/10), član 21. menja se i glasi:

„Član 21.

Visina naknade iz čl. 7, 13, 16a i 20. ove uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.”

Član 2.

U članu 25. stav 1. posle reči: „plastične kese” zapeta i reči: „na propisan način”, brišu se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar