Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja. kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicama, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon i 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANjA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 113/05 i 6/07), u članu 2. tačka 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 8) koja glasi:

„8) biorazgradiva kesa jeste proizvod koji je ponovno iskoristiv biorazgradnjom i koji je proizveden tako da kada postane otpad, taj otpad treba da ima takva prirodna svojstva da može da bude podvrgnut fizičkom, hemijskom, termalnom ili biološkom raspadanju i da se većina gotovih komposta na kraju razloži u ugljen-dioksid, biomasu i vodu.”

Član 2.

U članu 3. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

„5) plastične polietilenske kese tzv. treger kese – (u daljem tekstu: plastične kese).”

Član 3.

U članu 4. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Naknada za plastične kese obračunava se prema vrsti i sastavu proizvedene, odnosno uvezene plastične kese.”

Član 4.

U članu 5. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

„5) proizvođači, odnosno uvoznici plastičnih kesa, osim biorazgradivih kesa.”

Član 5.

Posle člana 16. dodaje se naslov iznad člana i član 16a koji glasi:

„Visina naknade za plastične kese

Član 16a

Visina naknade za plastične kese iznosi:

za plastične kese sa aditivima – 1.000 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije;

za plastične kese bez aditiva – 20.000 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se prema podacima iz deklaracije o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima za stavljanje u promet, izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom, dnevne evidencije o proizvedenim, uvezenim i izvezenim plastičnim kesama i godišnjeg izveštaja o plastičnim kesama stavljenim na tržište Republike Srbije.

Dnevna evidencija o proizvedenim, uvezenim i izvezenim plastičnim kesama vodi se na Obrascu 1. koji je je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj o plastičnim kesama stavljenim na tržište Republike Srbije obveznik plaćanja naknade dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da podatke iz stava 2. ovog člana dostavlja Fondu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a po obveznicima plaćanja naknade.”

Član 6.

U članu 17. stav 1. reči: „otpad i supstance koje oštećuju ozonski omotač” zamenjuju se rečima: „otpad, supstance koje oštećuju ozonski omotač i plastične kese.”

Član 7.

U članu 18. posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„Obveznici plaćanja naknade za plastične kese sačinjavaju tromesečni obračun naknade koji dostavljaju Fondu.

Obveznik plaćanja naknade za plastične kese dužan je da naknadu utvrđenu rešenjem uplati u sledećim rokovima, i to:

za januar, februar i mart tekuće godine, do 20. aprila;

za april, maj i jun tekuće godine, do 20. jula;

za jul, avgust i septembar tekuće godine, do 20. oktobra;

za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 20. januara naredne godine.

Obračun naknade iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

period za koji se plaća naknada;

količina plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije;

iznos obračunate naknade po vrstama plastičnih kesa;

konačni iznos naknade.”

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

„Rešenjem iz člana 17. ove uredbe može se odrediti plaćanje naknade, i to:

1) za naknadu čiji je ukupan iznos veći od 1.000.000 dinara, u jednakim tromesečnim ratama;

2) za naknadu čiji je ukupan iznos manji od 1.000.000 dinara odjednom.”

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 8.

Član 19. menja se i glasi:

„Dokaz o izvršenoj uplati naknade obveznik je dužan da dostavi Fondu.

Ako obveznik nije platio iznos naknade utvrđen rešenjem iz člana 17. stav 1. ove uredbe u propisanom roku, Fond će poslati opomenu obvezniku kojom nalaže način i rok uplate duga.

Od dana izdavanja opomene iz stava 2. ovog člana do dana uplate duga Fond će obračunati kamatu za docnju u plaćanju.

Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši uplatu u roku utvrđenom opomenom iz stava 2. ovog člana, Fond dostavlja poreskoj upravi zahtev za prinudnu naplatu shodno odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Ako je obveznik po osnovu akontacije uplatio veći iznos od iznosa koji se utvrdi konačnim obračunom naknade za period u kome je akontacija plaćena, Fond će izvršiti povraćaj utvrđenog preplaćenog iznosa ili će za iznos te razlike umanjiti iznos akontacije za naredni obračunski period.

Ako je obveznik po osnovu akontacije uplatio manji iznos od iznosa koji se utvrdi konačnim obračunom naknade za period u kome je akontacija plaćena, Fond će za iznos te razlike uvećati iznos akontacije za naredni obračunski period.”

Član 9.

U članu 21. reči: „Visina naknade iz čl. 7, 13. i 20.” zamenjuju se rečima: „Visina naknade iz čl. 7, 13, 16a i 20.”

Član 10.

U članu 25. stav 1. reči: „odloženi otpad i za supstance koje oštećuju ozonski omotač” zamenjuju se rečima: „odloženi otpad, supstance koje oštećuju ozonski omotač i za plastične kese, ”.

U stavu 2. reči: „st. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 3, 4. i 5.”

Član 11.

Član 26. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi godišnji izveštaj o proizvedenim i uvezenim plastičnim kesama Agenciji za zaštitu životne sredine (član 16a stav 4);

2) ne plati propisanu naknadu (član 17);

3) ne izvrši prijavu Fondu u skladu sa članom 23. ove uredbe;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.”

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ______2010. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar