Uredba o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 , 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini, u cilju očuvanja i unapređenja zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanja konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i jačanja ekonomskog položaja privrednih subjekata u toj oblasti u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Tradicionalnim zanatom u smislu ove uredbe smatraju se stari zanati, umetnički zanati i domaća radinost, a prema klasifikaciji iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12).

Član 3.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), putem javnog poziva.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Prijava na konkurs se podnosi Ministarstvu, u roku i sa dokumentacijom koji su utvrđeni javnim pozivom.

Kriterijumi za dodelu podsticajnih sredstava su:

usklađenost ciljeva iz prijave sa ciljevima dodele podsticajnih sredstava iz člana 1. ove uredbe;

preciznost i kvalitet očekivanih rezultata, aktivnosti i tržišnog plasmana;

reference (nagrade, priznanja i slično).

Bliža merila za dodelu podsticajnih sredstava primenom kriterijuma iz stava 4. ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 4.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti), upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom i nalaze se na Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu finansija i privrede.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:

kod kojih je pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije;

koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;

ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak u vezi sa delima iz oblasti privrede, odnosno u vezi sa njihovom delatnošću.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Član 5.

Podsticajna sredstva su namenska i dodeljuju se za:

unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat;

unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda;

unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata;

učešće privrednih subjekata na specijalizovanim sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu u 2013. godini, a radi promocije proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;

unapređenje prodaje, kanala distribucije i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;

edukaciju zaposlenih u privrednim subjektima u oblasti marketinga.

Privredni subjekat može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili dve namene iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava sprovodi Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministar).

Komisija vrši ocenjivanje prijava na osnovu kriterijuma iz člana 3. st. 4. i 5. ove uredbe i sačinjava bodovnu listu za svaku prijavu.

Komisija utvrđuje rang listu na osnovu svih bodovnih lista i sačinjava izveštaj o ocenjivanju prijava sa predlogom raspodele raspoloživih sredstava, odnosno predlogom da se podsticajna sredstva ne dodele u slučaju da nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove.

Komisija izveštajem iz stava 3. ovog člana predlaže Ministru da se najbolje ocenjenim prijavama po redosledu na rang listi dodeli iznos, a koji može biti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara.

Na osnovu izveštaja iz stava 3. ovog člana Ministar donosi Rešenje o dodeli podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Rešenje), a najviše do iskorišćenja raspoloživih sredstava predviđenih iz člana 8. ove uredbe, odnosno rešenje da se podsticajna sredstva ne dodele nijednom od prijavljenih učesnika, u slučaju da nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno.

Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se kao bespovratna.

Obaveštenje o dodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Član 7.

Korisnik podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Korisnik) je dužan da podsticajna sredstva koristi namenski i u skladu sa Rešenjem.

Korisnik je dužan da dostavi Ministarstvu Izveštaj o upotrebi podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj) koji sadrži narativni deo i finansijsku dokumentaciju (fotokopije originalnih računa dobavljača, fiskalnih računa i druge isprave) kojom dokazuje izvršeno plaćanje za namenu, odnosno namene prema Rešenju.

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da dostavi Izveštaj u roku od 30 dana po utrošku ukupnog iznosa primljenih podsticajnih sredstava, a ne kasnije od 30. oktobra 2013. godine.

Ako Korisnik nije iskoristio dodeljena podsticajna sredstva, u punom ili delimičnom iznosu, dužan je da u narativnom delu to obrazloži i izvrši povraćaj neutrošenih podsticajnih sredstava najkasnije do 1. decembra 2013. godine.

Izuzetno Ministarstvo može ostaviti naknadne rokove za dostavljanje Izveštaja i povraćaj neutrošenih sredstava iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo će opomenuti Korisnika o nedostacima Izveštaja i utvrditi rok za postupanje Korisnika, koji ne može biti kraći od 8 dana od dana prijema opomene za postupanje.

Član 8.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), Razdeo 31- Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Program 1502-04 – Unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srbiji, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, u iznosu od 15.750.000,00 dinara.

Član 9.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik ako postupa suprotno odredbama ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe sprovodi Ministarstvo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

                                                                                                PREDSEDNIK

Ostavite komentar