Uredba o korišćenju strukturnih podsticaja za eradikaciju zaraženih voćnjaka i za eradikaciju zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU STRUKTURNIH PODSTICAJA ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH VOĆNjAKA I ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH, ODNOSNO ZAPUŠTENIH VINOGRADA ZA 2011. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za eradikaciju voćnjaka sa proizvodnim i matičnim zasadima jabučastih voćaka (jabuke, kruške i dunje) zaraženih sa prouzrokovačem bakteriozne plamenjače (Erwinia amilovora) i koštičavih voćaka (šljive, breskve i kajsije) zaraženih sa prouzrokovačem šarke šljive (Plum Pox Virus) (u daljem tekstu: zaraženi voćnjaci), kao i za eradikaciju vinograda sa proizvodnim i matičnim zasadima vinove loze zaraženih sa prouzrokovačem zlatastog žutila/crvenila lišća vinove loze (Flavescence dorée) (u daljem tekstu: zaraženi vinogradi), odnosno za eradikaciju zapuštenih vinograda za 2011. godinu (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Podsticaji se koriste za nadoknadu troškova eradikacije zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda, koje obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na području Južnobačkog, Rasinskog, Topličkog i Jablaničkog upravnog okruga, u okviru kojih se nalaze zaraženi voćnjaci, kao i jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na području Rasinskog, Niškog i Jablaničkog upravnog okruga u okviru kojih se nalaze zaraženi, odnosno zapušteni vinogradi.

Ministarstvo obezbeđuje nadoknadu troškova eradikacije, i to za:

1) uklanjanje nadzemnih delova biljaka i kolja, kao i za vađenje podzemnih delova biljaka u zaraženim voćnjacima i zaraženim, odnosno zapuštenim vinogradima;

2) uklanjanje naslona (stubovi, žica, ankeri i drugo) u zaraženim, odnosno zapuštenim vinogradima;

3) izgubljenu dobit usled eradikacije zaraženih voćnjaka i eradikacije zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda.

Jedinica lokalne samouprave iz stava 1. ovog člana, u skladu sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i obezbeđenih sredstava u svom budžetu za nadoknadu troškova pripreme, organizacije i sprovođenja eradikacije koristi podsticaje, i to za:

1) obezbeđivanje uslova i organizovanje pregleda od strane nadležnog fitosinatarnog inspektora (u daljem tekstu: inspektor) radi identifikacije zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda;

2) pripremu, obezbeđivanje uslova i organizovanje eradikacije, kao i za sprovođenje eradikacije od strane učesnika eradikacije, odnosno jedinice lokalne samouprave;

3) obezbeđivanje uslova i organizovanje pregleda od strane inspektora radi utvrđivanja iskrčenosti identifikovanih zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda;

4) organizovanje raspodele podsticaja učesnicima eradikacije, koji su iskrčili zaražene voćnjake i zaražene, odnosno zapuštene vinograde.

Član 3.

Učesnik eradikacije, u smislu ove uredbe, jeste fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje se bavi proizvodnjom voća, odnosno grožđa, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koje je vlasnik, zakupac ili korisnik voćnjaka, odnosno vinograda na kojem je vizuelnim pregledom inspektora ocenjena zaraženost voćnjaka, odnosno vinograda na najmanje 20% biljaka, odnosno izuzetna zapuštenost vinograda, kao i na kojima je kontrolnim pregledom inspektora utvrđena iskrčenost tih voćnjaka, odnosno vinograda.

Član 4.

Pravo na podsticaje za namene iz člana 2. stav 2. ove uredbe, jednom u toku godine, ima jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na području Južnobačkog, Rasinskog, Topličkog i Jablaničkog upravnog okruga u okviru kojih se nalaze zaraženi voćnjaci, odnosno jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na području Rasinskog, Niškog i Jablaničkog upravnog okruga u okviru kojih se nalaze zaraženi, odnosno zapušteni vinogradi (u daljem tekstu: korisnik podsticaja).

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje ako ima:

1) obezbeđeno učešće sopstvenih sredstava radi pripreme, organizovanja i sprovođenja eradikacije iz člana 2. stav 3. ove uredbe;

2) najmanje 20 učesnika eradikacije koji imaju voćnjake jabučastih i koštičavih vrsta na području iste katastarske opštine korisnika sredstava, odnosno vinograde na području istog vinogorja i koji su ukupne površine od 10 do 50 hektara.

Član 5.

Pravo na podsticaje, na osnovu ove uredbe, ima korisnik podsticaja za zaražene voćnjake i zaražene, odnosno zapuštene vinograde koji su iskrčeni u toku 2010. godine, odnosno do 31. oktobra 2011. godine.

Član 6.

Visina podsticaja za namene iz člana 2. stav 2. ove uredbe, utvrđuje se u zavisnosti od broja iskrčenih biljaka u zaraženom voćnjaku, odnosno broja čokota po hektaru u zaraženom, odnosno iskrčenom vinogradu koji je utvrđen pregledom inspektora, i to:

1) za voćnjake – 200 dinara po iskrčenoj biljci;

2) za vinograde koji imaju:

(1) preko 3.000 čokota po hektaru – u visini od 150.000 dinara po hektaru za vinograde sa naslonom, odnosno u visini od 75.000 dinara po hektaru za vinograde bez naslona,

(2) od 2.001 do 3.000 čokota po hektaru – u visini od 100.000 dinara po hektaru za vinograde sa naslonom, odnosno u visini od 50.000 dinara po hektaru za vinograde bez naslona,

(3) od 1.001 do 2.000 čokota po hektaru – u visini od 75.000 dinara po hektaru za vinograde sa naslonom, odnosno u visini od 35.000 dinara po hektaru za vinograde bez naslona,

(4) od 200 do 1.000 čokota po hektaru – u visini od 30.000 dinara po hektaru za vinograde sa naslonom, odnosno u visini od 15.000 dinara po hektaru za vinograde bez naslona.

Podsticaje iz stava 1. ovog člana korisnik sredstava raspodeljuje učesnicima eradikacije.

Član 7.

Podatke o broju biljaka, površini voćnjaka, odnosno vinograda, broju čokota po hektaru, postojanju naslona u zaraženom, odnosno zapuštenom vinogradu i druge podatake iz člana 6. ove uredbe utvrđuje inspektor, na zahtev korisnika podsticaja.

Član 8.

U organizaciji korisnika podsticaja, inspektor vrši vizuelni pregled i ocenu zaraženosti voćnjaka, kao i zaraženosti, odnosno zapuštenosti vinograda, izuzev zasada na kojima je ranije izvršen taj pregled i sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu, najkasnije do 5. novembra 2011. godine.

Učesnik eradikacije, odnosno korisnik podsticaja posle izvršenog pregleda inspektora iz stava 1. ovog člana vrši eradikaciju zaraženog voćnjaka, odnosno vinograda.

Član 9.

U organizaciji korisnika podsticaja, inspektor vrši kontrolni pregled kojim utvrđuje iskrčenost zaraženog voćnjaka i zaraženost, odnosno zapuštenost vinograda, izuzev voćnjaka i vinograda na kojima je ranije izvršen taj pregled i sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu iskrčenog voćnjaka, odnosno vinograda, najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

Član 10.

Zahtev za korišćenje podsticaja korisnik podsticaja podnosi Ministarstvu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac, najkasnije do 20. novembra 2011. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticaja za eradikaciju zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1) zapisnici inspektora o izvršenom vizuelnim pregledima i oceni stanja voćnjaka, odnosno vinograda;

2) zapisnici inspektora o izvršenim kontrolnim pregledima kojima je utvrđena iskrčenost zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda;

3) dokaz o obezbeđenim sredstvima za poslove pripreme, organizacije i sprovođenje eradikacije – fotokopija programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za 2011. godinu.

Član 11.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva do iznosa utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik podsticaja.

Član 12.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati iznos sredstava koji je primio na osnovu netačno prikazanih podataka ili koji je nenamenski koristio, uvećan za iznos zatezne kamate, najkasnije 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja direktora Uprave za agrarna plaćanja, kojim se utvrđuje obaveza korisnika da izvrši povraćaj novčanih sredstava.

Član 13.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V L A D A

05 Broj:

U Beogradu,

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA

4827011.0062.94.doc/1

Obrazac

[pic] REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDEUprava za agrarna plaćanjaHajduk Veljkova 4-615000 Šabac

Z A H T E V

za korišćenje podsticaja za eradikaciju zaraženih voćnjaka i zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda za 2011. godinu

1. Opšti podaci Navesti šta je predmet eradikacije (naznačiti sa DA) Voćnjaci jabučastih vrsta voćaka Voćnjaci koštićavih vrsta voćaka Vinogradi Naziv upravnog okruga gde je sprovedeno vizuelno ocenjivanje stanja i utvrđivanje iskrčenostivoćnjaka / vinograda Podaci o jedinici lokalne samouprave (podnosiocu zahteva) Naziv jedinice lokalne samouprave Adresa Upravni okrug Broj telefona/faksa E-mail adresa Odgovorno lice(lice sa pravom deponovanog potpisa) Odgovorno lice za sprovođenje eradikacije JMBG odgovornog lica Broj telefona/faksa odgovornog lica E-mail adresa odg. lica Podaci o voćnjacima / vinogradima koji su predmet zahteva (obuhvaćeni eradikacijom) (u ha) I Površina voćnjaka / vinograda koji su obuhvaćeni eradikacijom Podaci o proizvođačima voća / grožđa – učesnicima eradikacije (vlasnicima/zakupcima/korisnicima voćnjaka / vinograda koji su obuhvaćeni eradikacijom)minimalno 20 proizvođača voća ili grožđa – učesnika eradikacije

Proizvođači jabučastih vrsta voćaka R.br 1 1 Ukupna površina iskrčenih voćnjaka koštičavih vrsta voćaka: Ukupna površina vinograda: 3. Budžet i podaci o finansijama Izračunata naknada koju bi (u slučaju ispunjenja svih uslova) snosilo Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede nakon izvršene eradikacije (dinara) Broj iskrčenih biljaka jabučastih voćnih vrsta h 200 dinara = Broj iskrčenih biljaka koštičavih voćnih vrsta h 200 dinara = Površine iskrčenih vinograda po kategorijama (u zavisnosti od broja biljaka po hektaru i postojanja naslona)(u hektarima) h 150.000 dinara =(za vinograde sa preko 3000 biljaka po hektaru sa naslonom) h 75.000 dinara =(za vinograde sa preko 3000 biljaka po hektaru bez naslona) h 100.000 dinara =(za vinograde sa 2001 do 3000 biljaka po hektaru sa naslonom) h 50.000 dinara =(za vinograde sa 2001 do 3000 biljaka po hektaru bez naslona) h 75.000 dinara =(za vinograde sa 1001 do 2000 biljaka po hektaru sa naslonom) h 35.000 dinara =(za vinograde sa 1001 do 2000 biljaka po hektaru bez naslona) h 30.000 dinara =(za vinograde sa 300 do 1000 biljaka po hektaru sa naslonom) h 15.000 dinara =(za vinograde sa 200 do 1000 biljaka po hektaru bez naslona) UKUPAN NOVČANI IZNOS (DINARA) KOJI BI OBEZBEDILO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE NAKON IZVRŠENE ERADIKACIJE Ukupno Novčana sredstva koja je obezbedila jedinica lokalne samoupave Novčani iznos obaveznog dela koji je obezbedila i utrošila jedinica lokalne samouprave za pripremu, organizaciju i sprovođenje eradikacije (dinara) Procentualno novčano učešće jedinice lokalne samouprave u odnosu na sredstva Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede UKUPAN NOVČANI IZNOS (DINARA) KOJI OBEZBEĐUJE MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Informacije o računu za uplatu Naziv banke Broj računa PIB Ime i prezime lica koje će potpisati ugovor sa Minis.(lice sa pravom deponovanog potpisa)

Ime i prezime odgovornog lica

_____________________________________

M. P. Potpis odgovornog lica

_____________________________________

Ostavite komentar