Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu (u daljem tekstu: proizvodni zasadi).

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća (u daljem tekstu: podsticajna sredstva), ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju podsticajna sredstva ako podižu proizvodne zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća, na površini od 0,2 do 10 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije i SA kategorija (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Jabuka 1.200 100 200 2. Kruška na vegetativnoj podlozi 1.200 150 300 3. Kruška na generativnoj podlozi 800 120 250 4. Šljiva na vegetativnoj podlozi 1.000 150 300 5. Šljiva na generativnoj podlozi 400 120 250 6. Breskva 800 120 250 7. Nektarina 800 120 250 8. Kajsija bez posrednika 400 150 300 9. Kajsija sa posrednikom 400 250 500 10. Trešnja na vegetativnoj podlozi 500 150 300 11. Trešnja na generativnoj podlozi 400 120 250 12. Višnja-kalemljena 600 120 240 13. Višnja-oblačinska 1.000 60 120 14. Dunja 600 150 300 15. Orah-kalemljeni 90 1.200 – 16. Leska-kalemljena 400 800 – 17. Leska-izdanak 400 250 – 18. Badem 400 100 200 19. Ostale voćne vrste 400 60 200

Član 4.

Korisnici sredstava ostvaruju podsticajna sredstva ako podižu proizvodne zasade jagodastog voća na površini od 0,2 do 10 hektara po voćnoj vrsti, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po hektaru standardne kategorije i SA kategorije (din/ha) Podsticajna sredstva po hektaru sertifikovane kategorije (din/ha) 1. Malina (remontantna) 6.500 125.000 250.000 2. Malina (jednorodna) 10.000 125.000 300.000 3. Kupina 2.200 125.000 250.000 4. Borovnica 2.200 600.000 – 5. Ribizla/ogrozd 2.000 125.000 250.000 6. Jagoda 40.000 300.000 600.000 7. Jagoda (Senga Sengana) 30.000 200.000 400.000

Član 5.

Korisnici sredstava koji podižu proizvodni zasad jagode moraju da postave foliju i sistem za navodnjavanje ovog zasada, osim za zasad jagode sorte Senga Sengana.

Član 6.

Korisnici sredstava nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodni zasad jagoda koji je zasnovan vertikalnom tehnologijom gajenja jagoda.

Član 7.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 8.

Korisnici sredstava su dužni da inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo i kategoriju sadnica sa kojima se podižu novi proizvodni zasadi.

Član 9.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u sedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 30. aprila 2008. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu broj 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 10.

Zahtev koji je podnet u roku iz člana 9. stav 1. ove uredbe dostavlja se područnim jedinicama Ministarstva nadležnim prema mestu podizanja proizvodnog zasada.

Član 11.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 31. jula 2008. godine, a za letnju sadnju jagode do 31. avgusta 2008. godine, izvrši kontrolu podnetog zahteva i pregled proizvodnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i pratećoj dokumentaciji koja se odnosi na poreklo, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica.

Član 12.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 13.

Nakon zaključivanja ugovora iz člana 12. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje podsticajna sredstva na namenski račun korisnika sredstava.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.061.doc/1

Obrazac broj 1

Jesenja 07 / Prolećna sadnja 08 AdresaBr. telefonaBr. mobilnog telefona

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD

Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA

PODIGNUTIH U JESEN 2007, PROLEĆE 2008. I ZASADE JAGODE U LETO 2008. GODINE

Redni broj Katast.opština Broj katast. parcele datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

4427008.061.doc/2

Ostavite komentar