Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća u 2005. godini

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA VOĆA U 2005. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća u 2005. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji podižu zasade voća u 2005. godini (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04 i 139/04) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća.

Član 3.

Podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe korisnici sredstava ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća na površini od 0,5 do 10 hektara u zavisnosti od voćne vrste, broja sadnica po hektaru i vrste upotrebljenog sadnog materijala, i to:

Red. broj Voćna vrsta Najmanji brojsadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici za sertifikovani materijal (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici za standardni materijal(din/kom) 1. Jabuka 1.600 80 40 2. Kruška 1.200 120 60 3. Šljiva 1.200 140 70 4. Breskva 1.200 80 40 5. Nektarina 1.200 80 40 6. Kajsija 550 120 60 7. Trešnja 500 120 60 8. Višnja-kalemljena 800 100 50 9. Višnja-oblačinska 1.600 60 30 10. Dunja 1.200 90 45 11. Orah-kalemljeni 120 700 350 12. Leska-kalemljena 600 400 200 13. Leska-izdanak 500 120 60

Član 4.

Podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe korisnici sredstava ostvaruju ako podižu zasade jagodastog voća na površini od 0,2 do 5 hektara u zavisnosti od voćne vrste, broja izdanaka po hektaru i vrste upotrebljenog sadnog materijala, i to:

Red. broj Voćna vrsta Najmanji brojizdanaka po hektaru Podsticajna sredstva po hektaru za sertifikovani materijal (din/ha) Podsticajna sredstva po hektaru za standardni materijal(din/ha) 1. Malina 20.000 200.000 100.000 2. Kupina 2.000 80.000 40.000 3. Jagoda 40.000 200.000 100.000 4. Borovnica 2.000 200.000 100.000 5. Ribizla 1.600 120.000 60.000

Član 5.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje dela podsticajnih sredstava u vidu avansa, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica zdravstveno i sortno ispravnog sadnog materijala.

Visina avansa iznosi 1/2 od ukupno utvrđenog iznosa sredstava iz čl. 3. i 4. ove uredbe.

Član 6.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava korisnik sredstava podnosi područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadležnoj prema sedištu odnosno prebivalištu korisnika sredstava (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. aprila 2005. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu broj 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Uz zahtev iz člana 6. ove uredbe korisnik sredstava podnosi:

1) fotokopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva odnosno fotokopiju potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta (vlasnički list ili ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta);

3) dokument kojim se potvrđuje poreklo, kategorija i zdravstvena ispravnost sertifikovanog sadnog materijala iz uvoza (fotokopija sertifikata o proizvodnji sadnog materijala i dokumenta o zdravstvenom stanju, izdati od strane nadležnog organa zemlje izvoznice) i dokaz o nabavci sertifikovanog sadnog materijala od registrovanog uvoznika (original računa);

4) dokument kojim se potvrđuje poreklo, sortnost i zdravstvena ispravnost standardnog sadnog materijala iz uvoza (fotokopija sertifikata o proizvodnji sadnog materijala i dokumenta o zdravstvenom stanju, izdati od strane nadležnog organa zemlje izvoznice) i dokaz o nabavci standardnog sadnog materijala od registrovanog uvoznika (original računa);

5) dokaz o nabavci standardnog sadnog materijala iz domaće proizvodnje od registrovanog proizvođača (original računa i deklaracija), fotokopiju uverenja o čistoti sorte i fotokopiju uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke bilja u unutrašnjem prometu.

Član 8.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 30. juna 2005. godine da prekontroliše dokumentaciju iz člana 7. ove uredbe i sačini zapisnik o izvršenom pregledu zasada.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži: dokaz da je zasad voća podignut na odgovarajućem zemljištu, da je zasađen i primljen minimalni broj standardnih odnosno sertifikovanih sadnica na površini u skladu sa čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, kao i da su primljene sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Član 9.

Po prijemu dokumentacije iz čl. 6, 7. i 8. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje avans na namenski račun korisnika sredstava.

Član 10.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na korišćenje dela podsticajnih sredstava u vidu avansa zaključuje sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 11.

Konačan iznos podsticajnih sredstava korisnici sredstava ostvaruju po dostavljanju zapisnika inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede o zdravstvenom stanju i vegetativnom porastu zasada, kao i o primenjenim merama nege, održavanja i zaštite zasada u skladu sa ugovorom iz člana 10. ove uredbe.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da zapisnik iz stava 1. ovog člana sačini najkasnije do 30. septembra 2005. godine.

Član 12.

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik- korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 13.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća u 2005. godini sadržani su u činjenici da proizvodnja voća predstavlja jedan od najznačajnijih oblika poljoprivredne proizvodnje.

Iako naša zemlja ima odlične uslove za razvoj voćarstva, situacija u kojoj se voćarstvo nalazi nije povoljna. Razlozi za nepovoljnu situaciju voćarstva nalazi se u činjenici da su površine pod određenim vrstama voća ostale na nivou od pre 10 godina, da je starosna struktura voćnjaka nepovoljna i da su se zbog nedovoljnog primenjivanja agrotehničkih mera raširila mnoge bolesti.

Zbog svega navedenog, neophodno je omogućiti pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima koji podižu zasade voća u 2005. godini, korišćenje podsticajnih sredstava, čime će se obezbediti povećanja površina pod voćem i popravljanje kvaliteta i starosne strukture voćnjaka.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podzanje zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća u 2005. godini.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica i preduzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Iznos podsticajnih sredstava za podizanje zasada jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća, u zavisnosti od voćne vrste, broja sadnica po hektaru i vrste upotrebljenog sadnog materijala je između 40 i 400 dinara po sadnici.

Iznos podsticajnih sredstava za podizanje zasada jagodastog voća u zavisnosti od voćne vrste, broja izdanaka po hektaru i vrste upotrebljenog sadnog materijala je između 40.000 i 200.000 dinara po hektaru.

Korisinici sredstava imaju pravo na korišćenje avansa u iznosu od 1/2 od ukupno utvrđenog iznosa sredstava.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležnoj prema sedištu odnosno prebivalištu korisnika sredstava do 30. aprila 2005. godine.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se na namenski račun korisnika sredstava.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije, razdeo 10. funkcija 420. ekonomska klasifikacija 451-subvenicije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije proizvodnje, izvoza i inputa za poljoprivredu – predviđeno ukupno 7.286.145.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih zasada voća i vonove loze 391.000.000 dinara, od čega za podizanje novih zasada voća 321.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

(prezime i ime / naziv preduzeća) (BPG-broj poljoprivrednog gazdinstva) (okrug) JMBG-jedinstveni matični broj građana (mesto, ulica i broj) (mesto rada-naziv preduzeća) (kontakt telefon) ( zanimanje i zvanje)

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD

Nemanjina 22-26

ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODIZANjE ZASADA VOĆA U 2005. GODINI

Opšti podaci o novom zasadu:

Zasad podignut: na proleće- jesen 2005. godine (nepotrebno precrtati), u mestu ______________, katastarska opština _________________, potes _______________, katastarska parcela broj ______, na površini od _____ ha.

Tehnološki podaci o novom zasadu:

Zasad ____________ (voćna vrsta) je podignut sa ________ (broj) sadnica, na površini od ______ ha sa sortama: ___________________________________________________ (pored sorte staviti broj sadnica), na podlozi _________________, međurednog razmaka ____ metara i razmaka u redu ____ metara.

Podaci o dosadašnjoj proizvodnji:

Posedujem zasad ______________ (voćna vrsta), na površini od _____ ha, sa _______ (broj) stabala, starosti _____ godine, sa sledećim sortimentom: _____________________________________________ .

Finansijski podaci

Broj namenskog računa podnosioca zahteva na koji se uplaćuju podsticajna sredstva je:____________________________________, kod ____________________________ (naziv banke), sa žiro računom banke________________________ i PIB brojem _____________ .

_____________________ (mesto i datum) (potpis podnosioca zahteva)

Ostavite komentar