Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

Na osnovu člana 5. stav 4. Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B Uo bližim kriterijumima za određivanje obavezno

obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za određivanje objekata koji se obavezno obezbeđuju i način vršenja poslova njihove zaštite.

Član 2.

Obavezno obezbeđeni objekti, u smislu ove uredbe, jesu objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objekti, i to:

objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje;

objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane;

objekti organa grada-jedinice lokalne samouprave;

zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5000 građana i više;

otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više;

tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 m2 i više;

objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad od 50.000 i više stanovnika;

prostor na kome se nalaze objekti iz tač. 1)–6) ovog stava i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji tih objekata.

Mere obaveznog obezbeđenja objekata iz stava 1. ovog člana, preduzima pravno lice kome taj objekat pripada, na način predviđen opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na objekte iz stava 1. ovog člana, čije obezbeđenje vrše za to namenjene organizacione jedinice policije, vojske, pravosudne straže i drugih državnih organa Republike Srbije.

Član 3.

Zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši se primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao poslovna funkcija pravnog lica kome ti objekti pripadaju, na način propisan opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji, kao:

organizovana samozaštitna delatnost;

na osnovu ugovora o angažovanju subjekata licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja.

Akt o proceni rizika iz stava 1. ovog člana, ažurira se periodično u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine.

Opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji određuje se odgovorno lice u pravnom licu za sprovođenje organizacionih mera zaštite u objektu.

Član 4.

Mere fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite obavezno obezbeđenih objekata preduzimaju se radi:

onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu;

onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija;

vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika;

kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima objekta pod posebnim režimom.

Član 5.

Akt o proceni rizika i druga dokumenta za zaštitu obavezno obezbeđenih objekata predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno pravno lice za privatno obezbeđenje ako:

ne poseduje akt o proceni rizika i opšte akte za zaštitu objekata (član 3. stav 1);

ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika (član 3. stav 2);

ne odredi lice za sprovođenje organizacionih mera zaštite u objektu (član 3. stav 3);

ako nije preduzelo propisane mere zaštite objekta (član 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Član 7.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno pravno lice za privatno obezbeđenje, ako:

1) omogući neovlašćen pristup objektu (član 4. tačka 1);

2) omogući unošenje u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija (član 4. tačka 2);

3) ne preduzme vršenje radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika (član 4. tačka 3);

4) ne vrši kontrolu sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima objekta pod posebnim režimom (član 4. tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti, odnosno preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 80.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Član 8.

Pravno lice kome pripada obavezno obezbeđeni objekat dužno je da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11537/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar