Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Na osnovu člana 287. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Član 2.

Carinski organ, mere u vezi sa robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, preduzima kada:

1) je podneta deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz, bilo da je podneta u pismenom obliku, elektronskom razmenom podataka, usmeno ili drugim radnjama, u skladu sa članom 86. Carinskog zakona,

2) se prilikom sprovođenja mera carinskog nadzora, prilikom unosa robe u carinsko područje Republike Srbije, u skladu sa članom 62. Carinskog zakona i prilikom napuštanja carinskog područja Republike Srbije, u skladu sa članom 214. Carinskog zakona, pronađe roba koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine,

3) je roba stavljena u carinski postupak sa odlaganjem, u smislu člana 110. stav 1. Carinskog zakona,

4) se roba ponovo izvozi iz carinskog područja Republike Srbije, u skladu sa članom 209. st. 2. i 3. Carinskog zakona,

5) je roba smeštena u slobodnu zonu ili slobodno skladište, u skladu sa članom 191. Carinskog zakona.

Član 3.

Roba kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, u smislu ove uredbe, jeste:

1) krivotvorena roba, kojom se smatra:

(1) roba, uključujući i njeno pakovanje, koja je bez odobrenja obeležena žigom koji je identičan žigu uredno registrovanim za istu vrstu robe, ili koji se u bitnim aspektima ne može razlikovati od takvog žiga, i koja time povređuje pravo nosioca tog žiga u Republici Srbiji,

(2) svaki simbol žiga (uključujući logotip, etiketu, nalepnicu, brošuru, uputstvo za upotrebu ili garantni list na kome se nalazi taj simbol), čak i kada je podnet odvojeno, pod istim uslovima kao i roba navedena u podtački 1) ove tačke,

(3) materijali za pakovanje obeleženi žigom krivotvorene robe, podneti odvojeno, pod istim uslovima kao i roba iz podtačke 1) ove tačke,

2) piratizovana roba, kojom se smatra roba koja je izrađena ili sadrži kopije izrađene bez odobrenja nosioca autorskog prava ili srodnih prava ili prava na dizajn ili bez odobrenja lica koje je ovlastio nosilac prava, bez obzira jesu li navedena prava registrovana, ako se izradom tih kopija povređuje autorsko pravo ili srodna prava ili pravo na dizajn,

3) roba kojom se povređuje:

(1) patent ili mali patent, prema propisima Republike Srbije,

(2) sertifikat o dodatnoj zaštiti, prema propisima Republike Srbije,

(3) pravo na zaštitu biljne sorte, prema propisima Republike Srbije,

(4) oznaka porekla ili oznaka geografskog porekla, prema propisima Republike Srbije,

(5) pravo na topografiju integrisanih kola, prema propisima Republike Srbije.

Robom kojom se povređuje pravo intelektualne svojine smatra se i bilo koji kalup ili matrica koji su posebno napravljeni ili prepravljeni za izradu robe kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, ako se upotrebom takvog kalupa ili matrice povređuje pravo intelektualne svojine prema važećim propisima.

Nosiocem prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: nosilac prava), u smislu ove uredbe, smatra se:

1) nosilac žiga, autorskog prava ili srodnog prava, prava na dizajn, patenta ili malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, prava na zaštitu biljne sorte, oznake porekla, oznake geografskog porekla i ostalih prava navedenih u stavu 1. ovog člana,

2) drugo lice ovlašćeno da koristi bilo koje pravo intelektualne svojine navedeno u tački 1. ovog stava,

3) zastupnik nosioca prava ili ovlašćenog korisnika prava.

Nosioca prava ili ovlašćenog korisnika prava može zastupati fizičko ili pravno lice, u skladu sa važećim propisima, uključujući i:

1) organizaciju za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava čija je jedina ili glavna svrha ostvarivanje autorskog ili srodnih prava,

2) grupe ili predstavnike (zastupnike) koji su podneli prijavu za registraciju zaštićene oznake porekla ili zaštićene oznake geografskog porekla,

3) oplemenjivače biljnih sorti.

Član 4.

Ova uredba ne odnosi se na:

1) robu obeleženu žigom uz odobrenje nosioca žiga, ili na robu koja je obeležena zaštićenom oznakom porekla ili geografskog porekla, ili koja je zaštićena patentom ili malim patentom ili sertifikatom o dodatnoj zaštiti, autorskim pravom ili srodnim pravima ili pravom na dizajn ili pravom na zaštitu biljne sorte i koja je izrađena uz odobrenje nosioca prava, ali je bez pristanka nosioca prava stavljena u jedan od carinski dozvoljenih postupanja ili upotreba iz člana 2. ove uredbe,

2) robu iz tačke 1) ovog stava izrađenu ili zaštićenu nekim od drugih prava intelektualne svojine iz člana 3. stav 1. ove uredbe, pod uslovima drugačijim od onih koji su ugovoreni sa nosiocem prava,

3) manju količinu nekomercijalne robe koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika ili koja se šalje u manjim pošiljkama, u propisanoj količini i vrednosti, koja je u skladu sa carinskim propisima oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, i ne postoje pokazatelji koji bi ukazivali na to da se radi o robi koja je namenjena komercijalnom prometu.

Član 5.

Uprava carina vodi evidenciju o zahtevima za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.

Član 6.

Zavod za intelektualnu svojinu dužan je da, na zahtev Uprave carina, dostavi podatke o važećim pravima i njihovim nosiocima, prema podacima o kojima vodi evidenciju.

II. ZAHTEV ZA PREDUZIMANjE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

Mere koje preduzima carinski organ po službenoj dužnosti

Član 7.

Ako carinski organ, u nekoj od situacija iz člana 2. ove uredbe, pre nego što je zahtev iz člana 8. ove uredbe podnet ili prihvaćen, posumnja da se robom povređuje pravo intelektualne svojine, može da prekine sprovođenje zahtevanog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe, odnosno da privremeno zastane sa puštanjem robe i o tome obaveštava Upravu carina.

Uprava carina, bez odlaganja pismeno obaveštava nosioca prava, ako je poznat, a carinarnica – deklaranta ili držaoca robe, o privremenom zadržavanju robe, mogućoj povredi prava intelektualne svojine, kao i o mogućnosti podnošenja zahteva iz člana 8. ove uredbe, u roku od tri radna dana od dana prijema ovog obaveštenja.

Carinski organ može, u skladu sa propisima i bez odavanja podataka, osim onih koji se odnose na stvarni ili pretpostavljeni broj predmeta i njihovu prirodu, i pre obaveštavanja nosioca prava o mogućoj povredi njegovog prava, da zahteva od nosioca prava da dostavi informacije potrebne radi utvrđivanja da li se robom za koju postoji sumnja, povređuje pravo intelektualne svojine.

Ako nosilac prava, u roku iz stava 2. ovog člana, podnese zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine, Uprava carina će odobriti sprovođenje zahtevanih mera i odluku o tome doneće u skladu sa članom 10. ove uredbe.

U sprovođenju mera za zaštitu prava intelektualne svojine shodno se primenjuju čl. 11 – 18. ove uredbe. Rokovi iz čl. 12. i 14. ove uredbe računaju se od dana prihvatanja zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.

Podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Član 8.

Zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine podnosi se Upravi carina u pismenom obliku ili elektronskom razmenom podataka, ako je to tehnički moguće.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u dva primerka, jedan primerak za carinski organ i jedan primerak za nosioca prava, na obrascu iz Priloga 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo i koji se popunjava u skladu sa uputstvima odštampanim na tom obrascu. Na podnošenje zahteva putem elektronske razmene podataka shodno se primenjuju carinski propisi koji uređuju upotrebu sistema elektronske razmene podataka.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sve informacije koje carinskom organu omogućavaju lako prepoznavanje robe na koju se zahtev odnosi, a naročito:

1) tačan i detaljan tehnički opis robe,

2) sve specifične informacije koje nosilac prava može imati, a koje se tiču vrste ili načina povrede prava intelektualne svojine,

3) ime i adresu lica ovlašćenog od strane nosioca prava da sarađuje sa carinskim organom (kontakt osoba).

Nosilac prava treba da dostavi i druge raspoložive podatke, kao što su podaci:

1) o vrednosti originalne robe,

2) o mestu gde se roba nalazi ili predviđenom odredištu robe,

3) za identifikaciju pošiljke ili pakovanja i ambalaže robe,

4) o očekivanom datumu dolaska ili odlaska pošiljke,

5) o vrsti prevoznog sredstva,

6) o uvozniku, izvozniku ili držaocu robe,

7) o zemlji ili zemljama proizvodnje, kao i o putevima prevoza,

8) o tehničkim i drugim razlikama, ako su poznate, između originalne robe i robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine.

U zavisnosti od vrste i karaktera prava intelektualne svojine za koje je podnet zahtev, mogu se zatražiti i dodatni podaci, uključujući podatke o mestu izrade ili proizvodnje, distributerskoj mreži i korisnicima licenci, a u cilju olakšanja tehničke analize predmetne robe.

Ako je podnosilac zahteva nosilac prava lično, onda treba da priloži dokaz koji to potvrđuje, i to:

1) u slučaju prava intelektualne svojine koje je registrovano ili za koji je podneta prijava za registraciju, dokaz o registraciji ili dokaz da je prijava za registraciju podneta;

2) u slučaju autorskog prava ili srodnog prava ili prava na dizajn, koje nije registrovano ili za koje nije podneta prijava za registraciju, dokaz o autorstvu ili statusu izvornog nosioca prava.

Dokazom u smislu stava 6. tačka 1) ovog člana smatra se i kopija izvoda iz odgovarajućeg registra.

Za zaštićenu oznaku porekla ili zaštićenu oznaku geografskog porekla, dokaz iz stava 6. tačka 1) ovog člana mora da sadrži i dokaz da je nosilac prava i proizvođač ili grupa i dokaz da je ta oznaka registrovana. Ovaj stav se, mutatis mutandis, primenjuje i na vina i na alkoholna pića.

Ako zahtev podnosi korisnik odnosnog prava, pored dokaza iz st. 6, 7. i 8. ovog člana, potrebno je priložiti bilo koju ispravu kojom se dokazuje sticanje prava korišćenja odnosnog prava.

Ako zahtev podnosi zastupnik nosioca prava ili ovlašćenog korisnika prava, pored dokaza iz st. 6, 7. i 8. ovog člana, prilaže se kopija odobrenja za zastupanje. Zastupnik je dužan da priloži i izjavu iz člana 9. ove uredbe koju je potpisalo lice iz st. 6. ili 9. ovog člana ili drugu ispravu kojom se obavezuje da snosi sve troškove koji mogu nastati radnjom carinskog organa za njihov račun, u skladu sa članom 9. ove uredbe.

Pravilno ispunjene i potpisane obrasce zahteva, zajedno sa ispravama koje se prilažu uz zahtev i koje se smatraju sastavnim delom zahteva, nadležni carinski organ je dužan da, nakon prihvatanja, čuva još najmanje godinu dana duže od zakonskog roka važenja.

Obrasci iz priloga uz ovu uredbu se mogu popuniti elektronski, ako je to tehnički moguće, pisaćom mašinom ili čitljivim rukopisom. Bez obzira na način popunjavanja, na obrascu ne smeju da se vide brisanja, precrtane reči ili druge ispravke. Obrazac popunjen elektronski, stavlja se na raspolaganje podnosiocu zahteva u digitalnom obliku na jednom ili više mesta dostupnim preko kompjutera. Obrazac se može naknadno štampati i kopirati.

Na podnošenje zahteva ne plaća se naknada za rad carinskih organa.

Član 9.

Uz zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine obavezno se podnosi izjava nosioca prava, u pismenom ili elektronskom obliku, kojom nosilac prava prihvata odgovornost za štetu koja može nastati za lica koja učestvuju u nekom od carinski dozvoljenih postupanja ili upotreba navedenih u članu 2. ove uredbe, u slučaju ako postupak, pokrenut u skladu sa članom 11. stav 1. ove uredbe, bude prekinut usled postupanja ili propusta nosioca prava ili ako se za predmetnu robu naknadno utvrdi da se njome ne povređuje pravo intelektualne svojine.

Izjavom iz stava 1. ovog člana, nosilac prava se obavezuje da će snositi i sve troškove koji nastanu u vezi sa čuvanjem i održavanjem robe koja je zadržana pod carinskim nadzorom u skladu sa čl. 11. i 12. ove uredbe.

Izjava iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu iz Priloga 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prihvatanje zahteva

Član 10.

Uprava carina, u roku koji ne može biti duži od 30 radnih dana od podnošenja zahteva, podnosiocu zahteva dostavlja odluku, u pismenom obliku.

Kada okolnosti nalažu hitno preduzimanje mera i kad zahtev sadrži dovoljno podataka u vezi sa poznatim isporukama za koje se sumnja da sadrže robu kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, odluku iz stava 1. ovog člana Uprava carina dostavlja podnosiocu zahteva u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Ako zahtev sadrži sve obavezne podatke i isprave propisane čl. 8. i 9. ove uredbe, Uprava carina odobriće sprovođenje zatraženih mera i odluku o tome navesti u rubrici 14 obrasca zahteva. Odobrenje se uvodi u evidenciju prihvaćenih zahteva i dostavlja se podnosiocu zahteva i carinarnicama koje sprovode carinske postupke u vezi sa robom za koju postoji sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine.

Mere za zaštitu prava intelektualne svojine odobravaju se za period koji ne može biti duži od godinu dana od dana donošenja odobrenja. Odobreni period može da se produži za još godinu dana, na pismeni zahtev podnosioca zahteva koji je podnet pre isteka odobrenog perioda i pod uslovom da su plaćeni svi do tada nastali troškovi koji terete nosioca prava u skladu sa odredbama ove uredbe.

U slučaju odbijanja zahteva, Uprava carina donosi rešenje, sa obrazloženjem, i odluku o tome navodi u rubrici 14 obrasca zahteva. Rešenje se unosi u evidenciju odbijenih zahteva i dostavlja se podnosiocu zahteva.

U slučaju da predmetno pravo intelektualne svojine nije više pravilno registrovano ili je isteklo, podnosilac zahteva je dužan da o tome obavesti Upravu carina u roku od osam dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, odnosno isteka registracije.

Na zahtev Uprave carina, podnosilac zahteva je dužan da dostavi sve dodatne podatke potrebne za sprovođenje carinskih mera.

Na zahtev za produženje roka za preduzimanje mera potrebnih za otklanjanje povrede prava intelektualne svojine shodno se primenjuju odredbe čl. 8. i 9. ove uredbe.

III. USLOVI POD KOJIMA CARINSKI ORGAN PREDUZIMA MERE ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 11.

Ako carinarnica kojoj je Uprava carina dostavila odluku iz člana 10. st. 1 i 2. ove uredbe utvrdi, a po potrebi i uz konsultacije sa nosiocem prava, da roba koja je stavljena u neki od carinski dozvoljenih postupanja ili upotreba iz člana 2. ove uredbe, odgovara opisu robe iz te odluke, carinarnica će odložiti puštanje robe i privremeno je zadržati.

O prekidu postupka iz stava 1. ovog člana carinarnica bez odlaganja obaveštava Upravu carina.

Uprava carina obaveštava nosioca prava, a carinarnica – deklaranta ili držaoca robe u smislu člana 63. Carinskog zakona o privremenom zadržavanju robe, uz navođenje stvarne ili procenjene količine robe i stvarne ili pretpostavljene prirode robe koja je zadržana.

Carinski organ, u cilju utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uz poštovanje propisa koji se odnose na zaštitu podataka, obaveštava nosioca prava, na njegov zahtev, ako je to moguće, o imenu i adresi primaoca, pošiljaoca, deklaranta ili držaoca robe, kao i o poreklu robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine.

Carinarnica će podnosiocu zahteva i licima koje učestvuju u nekom od carinski dozvoljenih postupanja ili upotreba navedenih u članu 2. ove uredbe, omogućiti pregled privremeno zadržane robe.

Carinarnica može, prilikom pregleda robe, radi olakšanja daljeg postupka, da uzme uzorke robe i da ih preda nosiocu prava, na njegov zahtev, isključivo u svrhu analize, a može da odobri da uzorke uzme nosilac prava.

Ako okolnosti to dozvoljavaju i pod uslovima iz člana 12. stav 1. tačka 2) ove uredbe, gde je to moguće, uzorci moraju biti vraćeni nakon završene analize, po mogućnosti pre nego što se privremeno zadržana roba pusti.

Nosilac prava snosi odgovornost i troškove bilo koje analize ovih uzoraka.

Član 12.

Kada u jednoj od situacija navedenih u članu 2. ove uredbe, carinski organ privremeno zadrži robu za koju posumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, radi ubrzanja postupka, uz saglasnost nosioca prava, može da uništi tu robu pod carinskim nadzorom, bez potrebe da se prethodno utvrdi da li je prema važećim propisima pravo intelektualne svojine povređeno, pod sledećim uslovima:

1) da nosilac prava u roku od 10 radnih dana ili, u slučaju lako kvarljive robe, u roku od tri radna dana od dana prijema obaveštenja iz člana 11. ove uredbe, u pismenom obliku, obavesti carinski organ da se privremeno zadržanom robom povređuje pravo intelektualne svojine iz člana 3. stav 1. ove uredbe, uz dostavljanje pismene saglasnosti deklaranta, držaoca ili vlasnika robe, da je saglasan sa uništenjem robe.

Smatra se se da je saglasnost data ako u rokovima iz tačke 1. ovog stava deklarant, držalac ili vlasnik robe nije podneo prigovor protiv uništenja robe. Kada okolnosti to zahtevaju, rok iz tačke 1. ovog stava može biti produžen za još 10 radnih dana;

2) da se uništenje robe sprovodi, ako propisima nije drugačije predviđeno, na odgovornost i o trošku nosioca prava. Pre uništenja robe carinski organ može, na zahtev nosioca prava, deklaranta, držaoca ili vlasnika robe, da odobri uzimanje uzoraka predmetne robe. Uzimanje uzoraka se vrši pod carinskim nadzorom, u skladu sa carinskim propisima i sastavlja se zapisnik o uzimanju uzoraka. Nadležni carinski organ je dužan da, na odgovarajući način, obezbedi istovetnost uzoraka i da ih preda na čuvanje licu koje je podnelo zahtev za uzimanje uzoraka, kako bi isti mogli da posluže kao dokaz u slučaju pokretanja sudskog postupka.

Carinski organ, u slučajevima kada se deklarant, držalac ili vlasnik robe protive uništenju robe, postupiće u skladu sa članom 15. ove uredbe.

Član 13.

Nosilac prava kome su dostavljeni podaci u skladu sa članom 11. stav 4. ove uredbe te podatke može da koristi samo u svrhe određene čl. 12, 14. i 15. stav 2. ove uredbe.

Ako nosilac prava, podatke iz člana 11. stav 4. ove uredbe, koristi suprotno propisima, carinski organ će ukinuti odobrenje za preduzimanje mera.

Član 14.

Podnosilac zahteva je dužan da, u roku od 10 radnih dana od dana prijema obaveštenja iz člana 11. stava 3. ove uredbe, obavesti carinski organ o tome da li je pokrenut postupak koji vodi meritornoj odluci.

Carinski organ, na osnovu obrazloženog zahteva podnosioca zahteva, može da produži rok iz stava 1. ovog člana za još 10 radnih dana.

U slučaju lako kvarljive robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, rok iz stava 1. iznosi tri radna dana i taj rok se ne može produžiti.

Član 15.

Ako, u roku iz člana 14. ove uredbe, carinski organ ne bude obavešten da je pokrenut postupak koji vodi meritornoj odluci ili ne primi zahtev nosioca prava iz člana 12. stav 1. ove uredbe, carinski organ nastavlja odgovarajući carinski postupak i robu pušta deklarantu.

Ako je carinski organ, u roku iz člana 14. ove uredbe, obavešten da je pokrenut postupak koji vodi meritornoj odluci ili da je nadležni organ odredio privremenu meru na osnovu koje se odlaže puštanje robe i po isteku roka iz člana 14. ove uredbe, carinski organ će postupati u skladu sa odlukom o privremenoj meri.

Član 16.

Ako je roba za koju se sumnja da se njome povređuje pravo na dizajn, patent ili mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, privremeno zadržana, deklarant, vlasnik, uvoznik, držalac ili primalac robe mogu, uz polaganje obezbeđenja, da zahtevaju puštanje robe ili okončanje zadržavanja robe, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je carinski organ blagovremeno obavešten o pokretanju postupka koji vodi meritornoj odluci, u skladu sa čl. 14. i 15. ove uredbe,

2) da do isteka roka iz člana 14. stav 1. ove uredbe nadležni organ nije odredio privremenu meru, i

3) da su ispunjene sve carinske formalnosti.

Obezbeđenje iz stava 1. ovog člana mora biti položeno u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca prava i ono neće uticati na druga pravna sredstva koja su na raspolaganju nosiocu prava.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je, pre preuzimanja robe, da podmiri troškove nastale u vezi sa čuvanjem i održavanjem robe.

Ako je postupak koji vodi meritornoj odluci pokrenut na drugi način, ali ne na inicijativu nosioca prava na dizajn, patent ili mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili prava na zaštitu biljne sorte, obezbeđenje će biti vraćeno ako lice koje je pokrenulo taj postupak, u roku od 20 radnih dana od dana prijema obaveštenja o zadržavanju robe, ne ostvari svoje pravo da pokrene sudski postupak. U slučaju primene člana 14. stav 2. ove uredbe ovaj rok carinski organ može da produži najviše do 30 radnih dana.

IV. POSTUPANjE SA ROBOM ZA KOJU JE UTVRĐENO DA SE NjOME POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 17.

Ako je u sprovođenju mera propisanih odredbama ove uredbe, utvrđeno da se robom povređuje pravo intelektualne svojine, ta roba ne sme da se:

1) unese u carinsko područje Republike Srbije,

2) stavi u slobodan promet,

3) iznese iz carinskog područja Republike Srbije,

4) izveze,

5) ponovo izveze,

6) stavi u carinski postupak sa odlaganjem, ili

7) smesti u slobodnu zonu ili slobodno skladište.

Član 18.

Nosilac prava dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam radnih dana od prijema meritorne odluke, obavesti Upravu carina o donošenju odluke kojom se okončava predmetni spor za zaštitu prava.

Član 19.

Ako nadležni sud odbaci tužbu ili odbije tužbeni zahtev, Uprava carina, na osnovu pravnosnažne sudske odluke, o tome, najkasnije u roku od osam radnih dana od prijema odluke, pismeno obaveštava nadležnu carinarnicu, koja nastavlja postupak sa privremeno zadržanom robom.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana nadležna carinarnica će obavestiti deklaranta, držaoca odnosno primaoca robe da može da stavi robu u zahtevano carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu, ako su ispunjeni ostali uslovi propisani za stavljanje predmetne robe u zahtevano carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

Član 20.

Ako je tužbeni zahtev prihvaćen i doneta je odluka da se roba kojom se povređuje pravo intelektualne svojine uništi, carinski organ će naložiti uništenje te robe pod carinskim nadzorom ili njeno uklanjanje iz uobičajenih trgovinskih tokova na drugi način (uključujući i ustupanje, bez naknade, u humanitarne i slične svrhe, reciklažu i sl.), pod uslovom da:

1) se u najvećoj meri smanji rizik od buduće povrede prava intelektualne svojine,

se ne nanosi šteta nosiocu prava,

nosiocu prava bude omogućeno da predloži način uklanjanja robe.

Uklanjanjem iz uobičajenih trgovinskih tokova iz stava 1. ovog člana ne smatra se prosto uklanjanje žigova koji su neovlašćeno stavljeni na krivotvorenu robu.

Član 21.

Ako je odlukom nadležnog suda, ili carinskog organa naloženo uništavanje robe pod carinskim nadzorom, carinski organ će nosiocu prava omogućiti da, pre uništenja robe, zadrži njene uzorke u meri i količini koji su potrebni kao dokaz u postupku protiv lica umešanih u povredu prava intelektualne svojine.

V. TROŠKOVI

Član 22.

Troškove skladištenja, čuvanja, održavanja ili uništenja robe, koja je zadržana u skladu sa odredbama ove uredbe, snosi vlasnik ili uvoznik robe.

Član 23.

Ako Uprava carina prihvati zahtev iz člana 8. ove uredbe, nosilac prava ne može da zahteva naknadu štete u slučaju ako se ne utvrdi da se robom zadržanom od strane carinskog organa povređuje pravo intelektualne svojine i nastavi sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka.

Carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu prava u slučaju da roba za koju je prihvaćen zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine nije otkrivena od strane carinarnice, da je puštena ili da nije pokrenut postupak za njeno zadržavanje.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Odluke carinskog organa po zahtevu nosioca prava o merama za zaštitu prava intelektualne svojine, donete u skladu sa Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 i 96/09), ostaju na snazi do isteka odobrenog roka primene zahtevanih mera i smatraju se odobrenjem u smislu člana 10. stav 2. ove uredbe.

Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine započeta na osnovu odredaba Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga biće okončana u skladu sa propisima po kojima je pokrenuta.

Član 25.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

05 Broj

U Beogradu, 2010. godine

VLADA

PREDSEDNIK

1. Datum prijema zahteva za preduzimanje mera Dan / mesec / godina ZAHTEV ZA PREDUZIMANjE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 3. Podaci o podnosiocu zahteva (nosilac prava u smislu člana 3. st. 3. i 4. uredbe)Ime: Adresa: Grad: Poštanski broj: Zemlja: 2. Zahtev upućen:MINISTARSVO FINANSIJAUPRAVA CARINA11070 Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 155 PIB Telefon: Mobilni telefon: Fax broj: E-mail adresa: Internet adresa: 4. Status podnosioca zahteva (u smislu člana 3. st. 3. i 4. (¹)): Nosilac prava (*) Zastupnik nosioca prava (*) Ovlašćeni korisnik prava (*) Zastupnik ovlašćenog korisnika prava (*) 5. Pravo na koje se zahtev odnosi (¹): Žig Dizajn Autorsko ili srodna prava Patent Sertifikat o dodatnoj zaštiti Oznaka porekla Oznaka geografskog porekla Biljna sortaTopografija integrisanih kola 6. Ime i adresa kontakt osobe (administrativna pitanja): 7. Ime i adresa kontakt osobe (tehnička pitanja): Telefon: Telefon: Mobilni telefon: Mobilni telefon: Fax broj: Fax broj: E-mail adresa: E-mail adresa: Internet adresa: Internet adresa: 8. Priloženi podaci o originalnoj robi: Broj priloženih isprava (²) Broj priloženih fotografija (²) 9. Priloženi specifični podaci o vrsti ili načinu povrede prava: Broj priloženih isprava (²) Broj priloženih fotografija (²) 10.Priloženi isprave koji potvrđuju da podnosilac zahteva ima pravo na podnošenje zahteva u smislu člana 3. st. 3. i 4. uredbe (**): Broj priloženih isprava (²) 11. Priložena izjava u skladu sa članom 9. uredbe (**) Izjava priložena 12. Ostali podaci kojima nosilac prava raspolaže:Zemlja/zemlje proizvodnje: Broj podnetih isprava (²) Putevi prevoza Broj podnetih isprava (²) Tehničke razlike između originale i robe za koju Broj podnetih isprava (²) se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine: Tarifna oznaka robe: Ostale korisne informacije: Broj podnetih isprava (²) 13. Datum popunjavanja zahteva:Dan / mesec / godina: Mesto Potpis i pečat podnosioca (***)…………………. ………………………………………………… 14. Odluka Uprave carina Zahtev se prihvata Registarski broj zahteva:………… Dan / mesec / godina: Mesto: Potpis i pečat ………………………………………….. ……………………………………………………… Zahtev važi do: Dan / mesec / godina: Svaki zahtev za produženje perioda u kom se primenjuju mere za zaštitu prava intelektualne svojine podnosi se nadležnom organu iz rubrike 3. najkasnije 30 radnih dana pre isteka odobrenog perioda primene mera. Zahtev se odbijaPrilaže se obrazloženje zbog čega se zahtev odbija, kao i pouka o pravnom leku.Dan / mesec / godina: Mesto: Potpis i pečat……………………………………………………………. …………………………………………………………………………

(*) Pogledati rubriku 10 (za dodatne informacije pogledati Uputstvo za popunjavanje obrasca zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine).

(**) Za dodatne informacije pogledati Uputstvo za popunjavanje obrasca zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.

(***) Ako je podnosilac zahteva zastupnik nosioca prava, on mora da priloži dokaz da je ovlašćen da zastupa nosioca prava.

(¹) Označiti odgovarajuće polje (polja).

(²) Upisati odgovarajući broj, ako nema priloga upisati 0.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE OBRASCA ZAHTEVA ZA PREDUZIMANjE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

I OBAVEZNI PODACI O PRAVIMA I SPOSOBNOSTI OBAVLjANjA AKTIVNOSTI

a) Ako nosilac prava lično podnosi zahtev:

– u slučaju prava koje je registrovano ili za koje je podneta prijava za registraciju, dokaz o registraciji ili dokaz da je prijava podneta,

– u slučaju autorskog prava ili srodnog prava ili prava na dizajn, koje nije registrovano ili za koje nije podneta prijava za registraciju, dokaz o autorstvu ili statusu izvornog nosioca prava.

b) Ako zahtev podnosi neko drugo lice iz člana 3. stav 3. tačka 2. ove uredbe, koje je ovlašćeno da koristi neko od prava iz člana 3. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ove uredbe, pored traženog dokaza iz tačke a), potrebno je priložiti isprave kojom se dokazuje sticanje prava korišćenja odnosnog prava.

c) Ako zahtev podnosi zastupnik nosioca prava ili drugog lica iz člana 3. stav 3. tač. 1. i 2. koje je ovlašćeno da koristi neko od prava iz člana 3. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ove uredbe, pored dokaza iz tač. a) i b), potrebno je priložiti kopiju odobrenja za zastupanje.

Fizičko ili pravno lice koje popunjava rubriku 1 Zahteva za preduzimanje mera mora, u svim slučajevima, mora biti lice koje će pribaviti isprave predviđene u rubrici 11 Zahteva za preduzimanje mera.

II SADRŽINA ZAHTEVA ZA PREDUZIMANjE MERA

Nosilac prava može da podnese zahtev za preduzimanje mera, bilo kao preventivnu meru ili ako ima razloga da misli da je njegovo pravo ili prava intelektualne svojine povređeno ili da će verovatno biti povređeno. Zahtev mora da sadrži sve informacije koje carinskom organu omogućavaju da lako prepozna robu na koju se zahtev odnosi, a naročito:

– tačan i detaljan tehnički opis robe,

– sve specifične informacije koje nosilac prava može imati, a koje se tiču vrste ili načina povrede prava intelektualne svojine,

– ime i adresu kontakt osobe koju je odredio nosilac prava,

– izjavu iz člana 9. ove uredbe i dokaz da je podnosilac zahteva nosilac prava u odnosu na predmetnu robu.

Nosioci prava obavezno i bez odlaganja moraju da vrate potvrdu (dokaz) o prijemu obaveštenja koje im pošalje carinski organ u skladu sa članom 7. i članom 11. ove uredbe. Propisani rokovi (tri radna dana ili 10 radnih dana) počinju da teku od dana prijema obaveštenja od carinskog organa.

U smislu ove uredbe radni dan podrazumeva svaki dan osim praznika, subote i nedelje. Dan prijema obaveštenja ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi naredni dan.

III NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA PREDUZIMANjE MERA

Nosilac prava zahtev za preduzimanje mera podnosi Upravi carina. Uprava carina, u roku od 30 radnih dana od podnošenja zahteva, podnosiocu zahteva dostavlja odluku, u pismenom obliku. U slučaju odbijanja zahteva Uprava carina donosi rešenje, sa obrazloženjem, na koje podnosilac zahteva ima pravo žalbe. Mere za zaštitu prava intelektualne svojine odobravaju se za period koji ne može biti duži od godinu dana od dana donošenja odobrenja. Odobreni period može da se produži za još godinu dana, na pismeni zahtev podnosioca zahteva koji je podnet pre isteka odobrenog perioda i ako su plaćeni svi do tada nastali troškovi koji terete nosioca prava u skladu sa odredbama ove uredbe.

IV OBJAŠNjENjA GLAVNIH RUBRIKA KOJE POPUNjAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Rubrika 1 (Podaci o podnosiocu zahteva), u smislu člana 3. stav 3. Uredbe podnosilac zahteva može biti nosilac prava lično, lice ovlašćeno da koristi pravo intelektualne svojine ili zastupnik nosioca prava ili ovlašćenog korisnika prava.

Rubrika 4 (Status podnosioca zahteva), označiti odgovarajuće polje.

Rubrika 5(Vrsta prava na koje se odnosi zahtev za preduzimanje mera), označiti odgovarajuće polje.

Rubrike 6 i 7 (Ime i adresa kontakt osobe, administrativna i tehnička pitanja), u rubriku 6 uneti podatke o kontakt osobi podnosioca zahteva koja se bavi administrativnim pitanjima, a u rubriku 7 uneti podatke o licu koje je odgovorno za kontakt sa carinskim organom radi utvrđivanja tehničkih pojedinosti u pogledu zadržane robe. Kontakt osoba mora biti lako dostupna u svako doba.

Rubrike 8 (Priloženi podaci o originalnoj robi), 9 (Priloženi specifični podaci o vrsti ili načinu povrede prava) i 12 (Ostali podaci kojima nosilac prava raspolaže), uneti specifične i precizne podatke koji carinskom organu omogućavaju pravilno prepoznavanje originalne robe, kao i podatke koje nosilac prava može imati o vrsti i načinu povrede prava (isprave, fotografije, itd.).

Podaci treba da budu što iscrpniji kako bi carinskom organu omogućili jednostavno i efikasno prepoznavanje sumnjivih pošiljki uz upotrebu sistema analize rizika.

U ove rubrike treba upisati različite vrste podataka kako bi se pospešila i unapredila obaveštenost carinskih organa o proizvodima i vrstama mogućih prevara. Mogu se dostaviti dodatni pojedinosti, kao na primer: vrednost originalne robe, mesto gde se roba nalazi ili predviđeno odredište robe, podaci za identifikaciju pošiljke ili pakovanje, očekivani datum dolaska ili odlaska robe, vrsta prevoznog sredstva, podaci o uvozniku, izvozniku ili držaocu robe.

Rubrika 11 (Priložena izjava u skladu sa članom 9. uredbe), fizičko ili pravno lice koje popunjava rubriku 1 Zahteva za preduzimanje mera mora, u svim slučajevima, biti lice koje će pribaviti isprave predviđene u rubrici 11 Zahteva za preduzimanje mera.

Rubrika 13 (Datum popunjavanja zahteva), potpisom u ovoj rubrici, nosilac prava potvrđuje da prihvata uslove iz ove uredbe i svoje obaveze.

PRILOG 2

IZJAVA

U SKLADU SA ČLANOM 9. UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

Ja, dole potpisani ………………………………………………………………………………………………………………,

nosilac prava intelektualne svojine, u smislu člana 3. stav 3. Uredbe o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (u daljem tekstu: uredba), ovom izjavom, u skladu sa članom 9. uredbe, prihvatam odgovornost za štetu koja može nastati za lica koja učestvuju u nekom od carinski dozvoljenih postupanja ili upotreba navedenih u članu 2. uredbe, u slučaju prekida postupka pokrenutog u skladu sa odredbama uredbe, usled mog postupanja ili propusta ili u slučaju da se za predmetnu robu naknadno utvrdi da se njome ne povređuje pravo intelektualne svojine.

– Ovom izjavom se obavezujem da platim sve troškove nastale u skladu sa uredbom u vezi sa čuvanjem robe pod carinskim nadzorom prema članu 11. uredbe i, gde je primenjivo, prema članu 12. uredbe, uključujući i troškove u vezi sa uništenjem robe kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, u skladu sa članom 20. uredbe.

– Potvrđujem da sam upoznat sa članom 13. uredbe i obavezujem se da ću o svim promenama ili o gubitku mojih prava intelektualne svojine obavestiti Upravu carina.

Sačinjeno u .………………………….

Datum: …………… /…………… / 20………..

Potpis:………………………………………

Ostavite komentar