Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT”

Član 1.

U Uredbi o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-Petrovaradinski rit” („Službeni glasnik RS”, broj 27/98), u OPISU GRANICA SPECIJALNOG REZERVATA „KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT”, POPIS KATASTARSKIH PARCELA PO REŽIMIMA ZAŠTITE I GRANICA ZAŠTITNE ZONE, u tački I. OPIS GRANICA SPECIJALNOG REZERVATA „KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT”, reči: „ulazi i KP 3908 Dunavac, KO Sremski Karlovci” zamenjuju se rečima: „ulazi i KP 7908 Dunavac, KO Sremski Karlovci”.

U tački II. POPIS KATASTARSKIH PARCELA PO REŽIMIMA ZAŠTITE, u podtački 3. Režim zaštite III stepena brojevi: „3475, 7909” zamenjuju se brojevima: „3475, 7908, 7909”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: ____________

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar