Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA

2010. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (komasacija, odvodnjavanje, revitalizacija poljskih puteva, dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda, navodnjavanje, pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracija livada i pašnjaka, biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta, protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, kupovina poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi, drugi radovi i poslovi), predračun radova i učešće podsticajnih sredstava, korisnici podsticajnih sredstava, dinamika izvođenja radova i ulaganje sredstava utvrđeni su Programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim Programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.17.Doc/1

P R O G R A M

IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2010. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2010. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

1. Nova investiciona i druga ulaganja:

1) Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije:

– investicioni radovi na površini od 1.250 ha,

– geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacija koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina;

(2) izgradnja sistema za odvodnjavanje koji se izvode u postupku komasacije zemljišta na površini od 250 ha;

(3) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od 50 km;

(4) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica, odnosno fizičkih i pravnih lica na površini od 420 ha;

(5) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje na ekonomijama srednjih i viših poljoprivrednih škola, poljoprivrednih fakulteta, instituta u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednih stručnih službi, kazneno-vaspitnih i socijalnih ustanova, crkava i verskih zajednica i zadužbina na površini od 200 ha, odnosno na površini od 400 ha kod registrovanih gazdinstava – fizičkih lica;

(6) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje kod korisnika navedenih u podtački (5) na površini od 250 ha, odnosno na površini od 185 ha na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica;

(7) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište kod korisnika navedenih u podtački (5) na površini od 250 ha, odnosno na površini od 150 ha kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica;

(8) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, fosfatizacija, kalizacija, humizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta) kod korisnika navedenih u podtački (5) na površini od 400 ha, odnosno na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica na površini od 10.000 ha (kalcifikacija);

(9) melioracija livada i pašnjaka na površini od 560 ha.

2) Zaštita poljoprivrednog zemljišta:

(1) biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) na površini od 350 ha;

(2) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu (koje ne uključuju sredstva za eksproprijaciju zemljišta);

(3) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima fizičkih lica – nosilaca komercijalnog porodičnog gazdinstva, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: registrovano poljoprivredno gazdinstvo – fizičko lice) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem tekstu: Pravilnik) na površini od 120.000 ha sa 45.500 uzoraka;

(4) opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta.

3) Korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta:

1) davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima u površini od 3.125 ha;

2) kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta u površini od 280 ha;

3) identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta:

a) od značaja za Republiku Srbiju:

(1) realizacija drugog turnusa – četvrte faze studijsko-istraživačkig projekta : „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” sa 504 uzoraka na površini od 504.000 ha (osnovni deo), kao i 150 uzoraka (dopunski deo);

(2) ispitivanje prisustva opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i najvažnijim ratarskim i povrtarskim kulturama u zoni autoputa E-75 na trasi Beograd – Preševo sa 800 uzoraka;

(3) usklađivanje klasifikacije, vektorizacije i štampanje pedološke karte u digitalnom obliku;

(4) podloge i alati za automatsku evidenciju poljoprivrednog zemljišta Republike Srbije;

(5) ostali projekti:

b) od značaja za jedinice lokalne samouprave:

(1) realizacija druge faze studijsko-istraživačkog i aplikativnog projekta: „Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Ljubovija u cilju proizvodnje visokovredne hrane”;

(2) realizacija druge faze studijsko-istraživačkog i aplikativnog projekta: „Uvođenje konzervacijskih sistema obrade zemljišta u proizvodnju osnovnih ratarskih useva na području opštine Loznica”;

(3) drugi istraživački radovi i projekti.

5) Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti:

(1) ostalo (učešće u troškovima seminara, objavljivanje konkursa, savetovanja, simpozijuma, štampanja publikacija i sl. koja tretiraju pitanja realizacije zemljišne politike).

2. Završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim programima – projektima i potpisanim ugovorima iz 2009. godine, i to:

1) izvođenje geodetsko-tehničkih radova i troškovi rada komisija za komasaciju u opštini Malo Crniće;

2) izgradnja sistema za navodnjavanje na delu ekonomije Poljoprivredno – veterinarske škole „Stevan Sinđelić” u Vranju u površini od 14,2 ha i ekonomiji Okružnog zatvora u Čačku;

3) realizacija treće faze projekta od značaja za Republiku Srbiju: „Izrada državne pedološke karte za deo Južne Srbije” na površini od 212.000 ha sa publikovanjem karte u elektronskom obliku;

4) realizacija drugog turnusa-treće faze studijsko-istraživačkog projekta od značaja za Republiku Srbiju: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” sa 412 uzoraka na površini od 412.000 ha (osnovni deo), kao i 170 uzoraka (dopunski deo);

5) realizacija prve faze studijsko-istraživačkog projekta od lokalnog značaja: „Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Ljubovija u cilju proizvodnje visokovredne hrane”;

6) realizacija prve faze studijsko-istraživačkog projekta od lokalnog značaja: „Uvođenje konzervacijskih sistema obrade zemljišta u proizvodnju osnovnih ratarskih useva na području opštine Loznica”.

3. Isplata neisplaćenog dela podsticajnih sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica za 2009. godinu i za dato obradivo poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava u zakup registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima-fizičkim licima u 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godini.

II.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz poglavlja I. Programa, prema dinamici priliva podsticajnih sredstava predviđenih i obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa-projekata iz prethodne godine, odnosno neizmirene finansijske obaveze za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta iz prethodne godine i za poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava dato u zakup iz 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godine na području AP Vojvodine i centralnog dela Republike Srbije, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2010. godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2010. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I.Uređenje poljoprivrednogzemljišta 1.407.455..000,00 981.500.000,00 19.465.200,00 7.517.500,00 989.017.500,00 63,51 1. Komasacija poljoprivrednog zemljišta 436.250.000,00 306.500.000,00 2.826.200,00 1.460.000,00 307.960.000,00 19,78 – investicioni radovi 306.250.000,00 222.000.000,00 – – 222.000.000,00 – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 130.000.000,00 84.500.000,00 2.886.200,00 1.460.000,00 85.960.000,00 – 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 42.000.000,00 25.200.000,00 – – 25.200.000,00 1,62 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 123.000.000,00 80.000.000,00 – – 80.000.000,00 5,14 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda – poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica 46.155.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 5. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje 120.000.000,00 78.000.000,00 – – 78.000.000,00 5,01 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 40.000.000,0080.000.000,00 26.000.000,0052.000.000,00 – – 26.000.000,0052.000.000,00 6. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje 205.000.000,00 100.000.000,00 16.579.000,00 6.057.500,00 106.057.500,00 6,81 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 112.500.000,00 92.500.000,00 70.000.000,0030.000.000,00 – – 76.057.500,0030.000.000,00 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište 90.000.000,00 49.500.000,00 – – 49.500.000,00 3,18 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 60.000.000,0030.000.000,00 36.000.000,0013.500.000,00 – – 36.000.000,0013.500.000,00 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 283.500.000,00 272.300.000,00 – – 272.300.000,00 17,48 – škole, ustanove i dr.- fizička lica- mineralno đubrivo 32.000.000,00151.500.000,00100.000.000,00 20.800.000,00151.500.000,00100.000.000,00 – – 20.800.000,00151.500.000,00100.000.000,00 9. Melioracije livada i pašnjaka 61.550.000,00 40.000.000,00 – – 40.000.000,00 2,57 II.Zaštita poljoprivrednog zemljišta 292.670.000,00 205.000.000,00 – – 205.000.000,00 13,16 1. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) 66.670.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 2. Protiverozione mere na poljoprivrednom zemljištu 123.000.000,00 80.000.000,00 – – 80.000.000,00 5,13 3. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 80.000.000,00 80.000.000,00 – – 80.000.000,00 5,14 4. Opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta 23.000.000,00 15.000.000,00 – – 15.000.000,00 0,96 III.Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 155.550.000,00 144.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 249.750.000,00 16,04 1. Davanje u petogodišnji zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 24.750.000,00 24.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 129.750.000,00 8,33 2. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100.000.000,00 100.000.000,00 – – 100.000.000,00 6,42 3. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 30.800.000,00 20.000.000,00 – – 20.000.000,00 1,28 IV.Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta 98.730.000,00 94.980.000,00 29.453.000,00 8.523.400,00 103.503.400,00 6,65 a) od značaja za Republiku Srbiju 79.980.000,00 79.980.000,00 8.100.000,00 6.153.750,00 86.133.750,00 5,53 1. Izrada državne (pedološke) karte za deo južne Srbije – – 8.100.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 – 2. Realizacija makroprojekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” 17.500.000,00 17.500.000,00 16.650.000,00 2.913.750,00 20.413.750,00 – 3. Ispitivanje prisustva opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu na najvažnijim ratarskim i povrtarskim kulturama u zoni autoputa E-75 11.280.000,00 11.280.000,00 – – 11.280.000,00 – 4. Usklađivanje klasifikacije, vektorizacije i štampanje pedološke karte u digitalnom obliku 9.200.000,00 9.200.000,00 – – 9.200.000,00 – 5. Podloge i alati za automatsku evidenciju poljoprivrednog zemljišta RS 35.000.000,00 35.000.000,00 – – 35.000.000,00 – 6. Ostali projekti 7.000.000,00 7.000.000,00 – – 7.000.000,00 – b) od značaja za jedinice lokalne samouprave 18.750.000,00 15.000.000,00 4.703.000,00 2.369.650,00 17.369.650,00 1,12 V. Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti – 10.000.000,00 – – 10.000.000,00 0,64 UKUPNO (I.-V.) 1.954.405.000,00 1.436.230.000,00 153.918.200,00 121.040.900,00 1.557.270.900,00 100,00

III.

Korisnici podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta su:

1) jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), i to za:

– uređenje poljoprivrednog zemljišta putem komasacije (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije),

– odvodnjavanje u postupku komasacije,

– uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva,

– dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta,

– odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

– navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

– pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište;

– melioraciju livada i pašnjaka;

– opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta,

– biološku rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektom namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju),

– protiverozione mere i radove na poljoprivrednom zemljištu,

– izvođenje istraživačkih radova i projekata od posebnog značaja za jedinice lokalne samouprave.

2) registrovana poljoprivredna gazdinstva-fizička lica za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup drugim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima-fizičkim licima;

3) poljoprivredne stručne službe za registrovana poljoprivredna gazdinstva-fizička lica:

– za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljopoprivrednih gazdinstava-fizičkih lica,

– za poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta;

4) naučnoistraživačke organizacije i ustanove (fakulteti i instituti) za izvođenje studijsko-istraživačkih radova i projekata od značaja za Republiku Srbiju i registrovana poljoprivredna gazdinstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta;

5) korisnici podsticajnih sredstava za određene namene ulaganja mogu biti i ustanove koje imaju sopstvene ekonomije (srednje i više poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, instituti u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine), i to za:

– izgradnju, rekonstruciju ili modernizaciju sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje,

– poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, humizacija, fosfatizacija, kalizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta),

– pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište.

IV.

Sredstva za realizaciju radova predviđenih Programom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije i dodatnih prihoda organa u iznosu i procentu koji su datiu Tabeli 2.

Tabela 2.

Izvori finansijskih sredstava Iznos(dinara) %učešća 1.izdaci iz dodatnih prihoda organa 1.547.290.900,00 99,36 2. budžet Republike Srbije 10.000.000,00 0,64 UKUPNO: 1.557.290.900,00 100,00

Program će biti realizovan u skladu sa ostvarenim sredstvima.

V.

Visina učešća podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u zavisnosti od namene ulaganja i područja na kome će se vršiti ulaganja, prema procenjenoj, odnosno odobrenoj predračunskoj vrednosti ulaganja i data je (u procentima do) u Tabeli 3.

Tabela 3.

Namena ulaganja Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(% učešća) do Za ostala područja(% učešća) do 1 2 3 1. Uređenje zemljišne teritorije putem komasacija: – investicioni radovi 75 70 – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 70 60 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 65 55 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta 70 60 5. Odvodnjavanje 70 60 6. Navodnjavanje – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 3565 3060 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 5065 4055 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 10070 10060 9. Melioracije livada i pašnjaka 70 60 10. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta 50 40 11. Protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu 70 60 12. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 13. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 14. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 15. Realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju 100 100 16. Realizacija istraživačkih i aplikativnih projekata od lokalnog značaja 85 75 17. Drugi poslovi i aktivnosti 100 100

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi su područja kod kojih zbog prirodnih, socijalnih ili zakonskih ograničenja ne postoje uslovi za intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 3/10 i 6/10).

VI.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, osim za namene koje se u celini finansiraju iz dodatnih prihoda organa (poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta, realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju i drugih poslova i aktivnosti), korisnici sredstava ostvaruju ako su obezbedili učešće sopstvenih sredstava, odnosno drugih izvora za realizaciju programa-projekata i ako imaju urađen program-projekat za izvođenje radova na poljoprivrednom zemljištu, sačinjen predmer i predračun radova prema tehničkoj strukturi ulaganja, odnosno specifikaciju troškova, predviđenu konstrukciju finansiranja, kao i planirani početak i predviđeni rok završetka ulaganja.

VII.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo-fizičko lice starije od 65 godina (u daljem tekstu: korisnik sredstava), koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom, pod sledećim uslovima:

1) da daje u zakup obradivo poljoprivredno zemljište površine od najmanje jedan do najviše 10 ha, na period od najmanje pet godina;

2) da je ugovor o zakupu zaključen u 2010. godini, uz uslov da ugovor o zakupu ne može biti zaključen između članova istog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik sredstava koji ispunjava navedene uslove ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u visini od:

1) 6.000 dinara po ha godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva i čije se zemljište ne graniči sa zemljištem koje se daje u zakup;

2) 12.000 dinara po ha godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se godišnje, s tim što se iznos sredstava godišnje usklađuje prema rastu cena na malo utvrđenih prema podacima koje objavljuje organizacija nadležna za poslove statistike.

VIII.

Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi uključujući i šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši poljoprivredna stručna služba (u daljem tekstu: Služba).

Troškovi kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose do 1.760 dinara, po uzorku, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom i koje podnese zahtev Službi.

IX.

Kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi uključujući šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši Služba.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, odnosno besplatnu upotrebu krečnog materijala za kalcifikaciju zemljišta ima fizičko lice, koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom, na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđena pH vrednost do pet i koje podnese Službi zahtev za kalcifikaciju zemljišta.

Materijal za kalcifikaciju zemljišta mora imati sertifikat o kvalitetu mlevenog krečnjaka sa minimalnim sadržajem kalcijum-karbonata od 90% i granulacijom 80% do 0,2 mm i 20% do 0,50 mm. Materijal za kalcifikaciju mora biti registrovan kao đubrivo.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) priznaje račun za isporučeni materijal franko utovareno u vozilo korisnika u iznosu navedenom u računu, a najviše do 3.850 dinara po toni, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pripremljen i obrađen zahtev sa programom kalcifikacije zemljišta, ugovorom između registrovanog poljoprivrednog gazdinstva-fizičkog lica i Službe i drugom dokumentacijom Služba podnosi Ministarstvu, koji sadrži:

1) ukupnu količinu materijala za kalcifikaciju sa iznosom potrebnih sredstava, koji uključuje i porez na dodatu vrednost;

2) troškove transporta krečnog materijala za kalcifikaciju od mesta utovora do mesta istovara-franko utovareno u vozilo korisnika, koji uključuju porez na dodatu vrednost;

3) iznos troškova rada Službe, obračunat po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za 2010. godinu po ceni od 1.600 dinara, koja uključuje porez na dodatu vrednost. Sredstva za troškove rada Službe obuhvataju: prikupljanje i sređivanje podataka pojedinačnih zahteva, izradu programa kalcifikacije zemljišta, pripremu i zaključenje ugovora i prenos sredstava sa računa Službe na račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

X.

Raspodelu i dinamiku korišćenja podsticajnih sredstava izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom će se utvrditi potrebna dokumentacija, kao i kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava.

XI.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnici sredstava.

Ostavite komentar