Uredba o dopuni Uredbe o kategorizaciji železničkih pruga

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA

Član 1.

U Uredbi o kategorizaciji železničkih pruga („Službeni glasnik RS”, broj 115/13), u članu 4. posle tačke 14) dodaje se tačka 14a), koja glasi:

„14a) Rasputnica Jezava – nova luka u Smederevu”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5323/2017

U Beogradu, 7. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ostavite komentar