Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU ŽITARICA I KROMPIRA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira roda 2012. godine (u daljem tekstu: premija).

Žitarice u smislu ove uredbe jesu: pšenica, kukuruz, ječam, raž, ovas, tritikale i heljda.

Član 2.

Fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi proizvodnjom žitarica i krompira iz člana 1. ove uredbe i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i ima prijavljene površine na dan 9. aprila 2012. godine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom ima pravo na premiju u iznosu od jednog dinara po kilogramu proizvedenih i isporučenih žitarica odnosno u iznosu od 0,60 dinara po kilogramu proizvedenog i isporučenog krompira.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana ima pravo i na premiju za proizvedene količine žitarica koje koristi za potrebe ishrane stoke na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od jednog dinara po kilogramu.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove i način za korišćenje prava na premiju, kao i obrazac zahteva za korišćenje prava na premiju iz stava 2. ovog člana.

Član 3.

Fizičko lice ostvaruje premiju iz člana 2. stav 1. ove uredbe preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi skladištenjem, otkupom, odnosno preradom žitarica i krompira iz člana 1. ove uredbe, kao i preko Republičke direkcije za robne rezerve.

Fizičko lice ostvaruje premiju iz člana 2. stav 1. ove uredbe i kad izveze žitarice i krompir iz sopstvene proizvodnje.

Član 4.

Zahtev za korišćenje premije iz člana 2. stav 1. ove uredbe pravno lice i preduzetnik iz člana 3. stav 1. ove uredbe, Republička direkcija za robne rezerve i fizičko lice iz člana 3. stav 2. ove uredbe, podnose Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i to do 1. juna 2013. godine.

Zahtev za korišćenje premije pravno lice i preduzetnik iz člana 3. stav 1. ove uredbe, kao i Republička direkcija za robne rezerve, podnose na Obrascu 1 – Zahtev za isplatu premije za proizvodnju žitarica i krompira, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice i preduzetnik iz člana 3. stav 1. ove uredbe i Republička direkcija za robne rezerve, podnose:

1) zapisnik poljoprivrednog inspektora o uskladištenim, odnosno otkupljenim količinama žitarica i krompira;

2) spisak fizičkih lica – korisnika premije sa obračunom premije, na Obrascu 2 – Spisak korisnika premije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

3) fotokopiju rešenja o ispunjenosti minimalno tehničkih, odnosno veterinarsko sanitarnih uslova pravnog lica i preduzetnika iz člana 3. stav 1. ove uredbe za obavljanje skladištenja, odnosno prerade, osim Republičke direkcije za robne rezerve;

4) fotokopiju overenog obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Zahtev za korišćenje premije fizičko lice iz člana 3. stav 2. ove uredbe podnosi na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu premije za proizvodnju žitarica i krompira – za fizičko lice, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana fizičko lice iz člana 3. stav 2. ove uredbe podnosi overenu jedinstvenu carinsku ispravu (JCI).

Član 5.

Zahtev za korišćenje premije iz člana 2. stav 2. ove uredbe fizičko lice podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se od 1. oktobra 2012. godine do 1. oktobra 2013. godine.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor isplaćuje premiju po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana i proveri podataka.

Član 6.

Pravno lice, preduzetnik, Republička direkcija za robne rezerve, kao i fizičko lice, koji podnose zahtev u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dužni su da dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev čuvaju pet godina.

Podnosilac zahteva dužan je da dokumentaciju iz stava 1. ovog člana stavi na uvid poljoprivrednom inspektoru prilikom kontrole koja se sprovodi u skladu sa planom kontrole koji donosi Ministarstvo.

Član 7.

Ministarstvo isplaćuje premiju po prijemu zahteva i proveri podataka.

Član 8.

Pravno lice i preduzetnik iz člana 3. ove uredbe, dužni su da sredstva ostvarena na ime premije isplate korisniku premije na namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava, i to prema redosledu podnošenja zahteva.

Ako zahtev za korišćenje premije iz člana 4. stav 2. ove uredbe podnosi Republička direkcija za robne rezerve, Ministarstvo isplaćuje premiju na namenski račun fizičkog lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Član 9.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuju se prema redosledu podnošenja zahteva.

Sredstva za obaveze po ovoj uredbi u 2013. godini obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu za tu godinu, kao i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici.

Član 10.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese zahtev za korišćenje premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) ne postupi u skladu sa odredbama člana 6. ove uredbe;

4) u roku iz člana 8. ove uredbe sredstva ostvarena na ime premije ne isplati fizičkom licu iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 11.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne podnese zahtev za korišćenje premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) ne postupi u skladu sa odredbama člana 6. ove uredbe;

4) u roku iz člana 8. ove uredbe sredstva ostvarena na ime premije ne isplati fizičkom licu iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Član 12.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice iz člana 2. stav 2. ove uredbe, odnosno fizičko lice iz člana 3. stav 2. ove uredbe ako uz zahtev iz člana 5. ove uredbe, odnosno člana 4. stav 4. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

4827012.0060.6.doc/1 Obrazac 1

_________________________________Naziv podnosioca zahteva_________________________________Naziv banke, br. namenskog tekućeg računa_________________________________PIB_________________________________Adresa podnosioca zahteva_________________________________Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

________________________________

e-mail adresa

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA PROIZVODNJU

ŽITARICA I KROMPIRA

Na osnovu Uredbe o premiji za proizvodnju žitarica i krompira podnosimo zahtev za isplatu premije od __________________ dinara, za proizvedene i isporučene žitarice i krompir.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva su proizvela i isporučila _____________________________ u količini od ukupno __________ kilograma.

Mesto i datum: Potpis odgovornog lica ____________________ M.P. ___________________________

4827012.0060.6.doc/2 Obrazac 2

SPISAK KORISNIKA PREMIJE

R.br Ime i prezime fizičkog lica Prebivalište, opština, ul. i br. Broj RPG Količina proizvedenih i isporučenih žitarica/krompira (kg) Za isplatu premije(din.) Potpis korisnika subvencije 1 2 3 4 5 6 7 1.

NAPOMENA: Podaci u kolonama od 2 do 6 ne mogu se unositi rukom. Nakon unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati ukupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5 i 6 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

Datum: __________________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica:____________________________

4827012.0060.6.doc/3 Obrazac 3

_________________________________Ime i prezime podnosioca zahteva_________________________________Naziv banke, br. namenskog tekućeg računa_________________________________Broj poljoprivrednog gazdinstva_________________________________Adresa podnosioca zahteva_________________________________ Broj telefona

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA PROIZVODNJU

ŽITARICA I KROMPIRA – ZA FIZIČKO LICE

Na osnovu Uredbe o premiji za proizvodnju žitarica i krompira, podnosim zahtev za isplatu premije od __________________ dinara, za proizvedene i izvezene žitarica/krompira u količini od ukupno _____________kilograma.

Izjavljujem da navedena količina žitarica/krompira potiče iz sopstvene proizvodnje.

Mesto i datum: Potpis podnosioca zahteva ____________________ ___________________________

Ostavite komentar