Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA

REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA ZA PERIOD

JANUAR-JUN 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-jun 2007. godine.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za osiguranje životinja imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na sredstva za osiguranje životinja u iznosu od 30 % od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), ako su kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti osiguranja osigurali životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za osiguranje životinja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 15. juna 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj (JMBG) fizičkog lica – nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva podnosi original polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod kojeg je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 5.

Uprava, posle utvrđivanja podataka iz zahteva, potvrđuje tačnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu sredstava za osiguranje životinja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 6.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako pravo na korišćenje sredstava za osiguranje životinja ostvari na osnovu netačnih podataka iz člana 4. ove uredbe.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

4427007.075.doc/1

Ostavite komentar