Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu

Na osnovu člana 87. stav 3. tačka 2) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon i 72/09-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANjU AKTIVNOSTI ČIJE OBAVLjANjE UTIČE NA ŽIVOTNU SREDINU

Član 1.

U Uredbi o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Službeni glasnik RS ”, broj 109/09), u članu 2. stav 2. pod I. Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu posle tačke 7. Industrijska postrojenja za proizvodnju dodaju se tač. 8, 9. i 10, koje glase:

„8. Industrija minerala

1) postrojenja za izradu stakla, uključujući staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

2) postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

3) postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, a naročito crepa, cigle, vatrostalne opeke, pločica, keramičkog posuđa ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3

9. Postrojenja za preradu hrane

1) klanice sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t mesa na dan

2) obrada i prerada određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz:

– sirovina životinjskog porekla (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan

– biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)

3) obrada i prerada mleka, kod kojih je količina primljenog mleka veća od 200 t na dan (prosečna godišnja vrednost)

10. Ostale aktivnosti

1) industrijski pogoni za proizvodnju:

– pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala

– papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan

2) postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan

3) postrojenja za štavljenje kože, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan

4) postrojenja za površinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korišćenjem organskih rastvarača, posebno za odeću, štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, vodootpornost, bojenje, čišćenje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili više od 200 t godišnje.”

Pod II. Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, u tački 2. Proizvodnja i prerada metala, podtačka 4) alineja prva menja se i glasi:

„- svi projekti koji nisu navedeni pod I.”

Podtačka 5) alineja prva menja se i glasi:

„- svi projekti koji nisu navedeni pod I.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ________ 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar