Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade i obveznicama, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine Visina naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANjA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

U Uredbi o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 113/05), u članu 7. stav 1. tačka 1) reči: „5.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.330 dinara”.

U tački 2) reči: „4.000 dinara” zamenjuju se rečima: „4.264 dinara”.

U tački 3) reči: „8.000 dinara” zamenjuju se rečima: „8.528 dinara”.

U stavu 2. reči: „170 dinara” zamenjuju se rečima: „181 dinar”, a reči: „850 dinara” zamenjuju se rečima: „906 dinara”.

Član 2.

U članu 13. stav 1. reči: „100 dinara” zamenjuju se rečima: „107 dinara”.

Član 3.

U članu 20. stav 5. menja se i glasi:

„Naknada iz stava 1. ovog člana za vozila na motorni pogon plaća se u visini utvrđenoj u tabeli o visini naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”

Član 4.

U članu 21. posle stava 1. dodaje stav 2. koji glasi:

„Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ______ 2007. godine

VLADA

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar