Uredba o određivanju zona i aglomeracija

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka i 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O ODREĐIVANjU ZONA I AGLOMERACIJA

Član 1.

Ovom uredbom određuju se zone i aglomeracije na teritoriji Republike Srbije, u cilju kontrole, održavanja stanja i/ili unapređenja kvaliteta vazduha.

Član 2.

Na teritoriji Republike Srbije određuju se tri zone:

1) Zona „Srbija”, koja obuhvata teritoriju Republike Srbije osim teritorija autonomnih pokrajina, grada Beograda, grada Niša i opštine Bor;

2) Zona „Vojvodina”, koja obuhvata teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine osim teritorije grada Novog Sada;

3) Zona „Kosovo i Metohija”, koja obuhvata teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Član 3.

Na teritoriji Republike Srbije određuju se četiri aglomeracije:

1) Aglomeracija „Beograd”, koja obuhvata teritoriju grada Beograda;

2) Aglomeracija „Novi Sad”, koja obuhvata teritoriju grada Novog Sada;

3) Aglomeracija „Niš”, koja obuhvata teritoriju grada Niša;

4) Aglomeracija „Bor”, koja obuhvata teritoriju opštine Bor.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 29. jula 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o određivanju zona i aglomeracija je odredba člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09), prema kojoj Vlada na predlog Ministarstva donosi Uredbu o određivanju zona i aglomeracija.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Maja 2009. godine Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09). Zakonom o zaštiti vazduha propisano je donošenje novog podzakonskog akta kojim će se odrediti zone i aglomeracije na teritoriji Republike Srbije u kojima će se upravljati kvalitetom vazduha u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Osnovni razlozi za donošenje Uredbe o određivanju zona i aglomeracija su kontrola, održavanje stanja i/ili unapređenje kvaliteta vazduha na teritoiji Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlog Uredbe o određivanju zona i aglomeracija je jedan od podzakonskih akata koji je pripremljen u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije. Predlog uredbe sadrži četiri člana.

Članom 1. definisano je da se Uredbom određuju zone i aglomeracije na teritoriji Republike Srbije u cilju kontrole, održavanja stanja i/ili unapređenja kvaliteta vazduha.

Članom 2. i 3. određuju se zone i aglomeracije na teritoriji Republike Srbije. Prema članu 6. stav 1. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09), zone i aglomeracije određuju se na osnovu ocene kvaliteta vazduha, u zavisnosti od utvrđene gornje i donje granice ocenjivanja. U članu 5. st. 1 – 3. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) definisane su zone i aglomeracije. Zona predstavlja deo teritorije Republike Srbije sa definisanim granicama, određen u cilju ocenjivanja i upravljanja kvalitetom vazduha koja sa stanovišta kontrole, održavanja i/ili unapređenja stanja kvaliteta vazduha, čini karakterističnu funkcionalnu celinu. Aglomeracija je zona sa više od 250 000 stanovnika a može biti i zona sa manjim brojem stanovnika, ukoliko je gustina naseljenosti u toj zoni veća od propisane, pa je zbog toga opravdana potreba za ocenjivanjem i upravljanjem kvalitetom vazduha.

U okviru „Tvining projekta”, čiji je cilj unapređenje sistema za zaštitu vazduha u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU, komponenta četiri obuhvata uspostavljanje zona i aglomeracija.

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), član 2, teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije. U skladu sa tim, određene su zone: Vojvodina, centralna Srbija i Kosovo i Metohija, dok su za aglomeracije određeni gradovi: Beograd, Novi Sad i Niš i opština Bor.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, Beograd ima 1 576 124 stanovnika, Novi Sad (uključujući i prigradska naselja) ima 299 294 stanovnika, Niš 250 518 stanovnika, čime ispunjavaju uslov iz člana 5. stav 2. U Boru živi manje od 250 000 stanovnika (55 817, prema popisu iz 2002. godine), ali zbog specifične industrije i povećanog zagađenja vazduha u ovom području, potrebno je preduzeti određene mere za smanjenje zagađenja, pa je zato i Bor određen kao aglomeracija.

Članom 2. predviđa se da se na teritoriji Republike Srbije određuju tri zone i to: zona „Srbija”, koja obuhvata teritoriju Republike Srbije osim teritorija autonomnih pokrajina, grada Beograda, grada Niša i opštine Bor, zona „Vojvodina”, koja obuhvata teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine osim teritorije grada Novog Sada, i zona „Kosovo i Metohija”, koja obuhvata teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Članom 3.predviđa se da se na teritoriji Republike Srbije određuju četiri aglomeracije i to: aglomeracija „Beograd”, koja obuhvata teritoriju grada Beograda, aglomeracija „Novi Sad”, koja obuhvata teritoriju grada Novog Sada, aglomeracija „Niš”, koja obuhvata teritoriju grada Niša, i aglomeracija „Bor”, koja obuhvata teritoriju opštine Bor.

Članom 4. Predloga uredbe propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe su planirana u budžetu Republike Srbije u okviru razdela Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sa Agencijom za zaštitu životne sredine, u skladu sa njihovim nadležnostima i bilansnim mogućnostima budžeta. Sprovođenje uredbe neće zahtevati povećanje broja zaposlenih u narednom periodu.

Ostavite komentar