Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (tabele 1, 2)

Na osnovu člana 24. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI

Član 1.

U Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”,  br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13) član 2. tačka 7) briše se.

Član 2.

Posle člana 6. dodaje se naziv i član 6a, koji glase:

„Referentna i diskontna kamatna stopa

Član 6a

Referentna stopa je kamatna stopa koja se koristi za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći. Ministarstvo nadležno za poslove finansija propisuje način utvrđivanja, izračunavanja i ažuriranja osnovne referentne kamatne stope i izračunavanja referentne i diskontne kamatne stope koje se koriste za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći i izračunavanja iznosa dodeljene državne pomoći, a Komisija za kontrolu državne pomoći objavljuje na svojoj internet stranici.”

Član 3.

Čl. 95, 95a, 96. i 97. zamenjuju se čl. 95, 95a, 95b, 95v, 95g, 95d, 95đ, 96. i 97, koji glase:

„Gornja granica de minimis državne pomoći

Član 95.

De minimis državna pomoć može se dodeliti jednom privrednom subjektu u visini do 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u sektoru drumskog saobraćaja, jednom privrednom subjektu koji obavlja drumski prevoz tereta za naknadu ili najamninu, de minimis državna pomoć može se dodeliti u visini do 11.500.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine i ta de minimis državna pomoć ne sme da se koristi za kupovinu vozila radi obavljanja drumskog prevoza tereta.

Privredni subjekt iz stava 2. ovog člana koji pored drumskog prevoza tereta za naknadu, obavlja i druge delatnosti na koje se primenjuje gornja granica od 23.000.000,00 dinara, može dobiti de minimis državnu pomoć u visini do 23.000.000,00 dinara za te druge delatnosti u periodu od tri uzastopne fiskalne godine, ako davalac pomoći, razdvajanjem delatnosti ili troškova, osigura da se za delatnost drumskog prevoza neće dodeliti iznos koji je viši od 11.500.000,00 dinara u tri uzastopne fiskalne godine i da se nijedna de minimis državna pomoć neće koristiti za kupovinu vozila za drumski prevoz tereta.

De minimis državna pomoć smatra se dodeljenom danom stavljanja na raspolaganje korisniku de minimis državne pomoći.

Član 95a

Gornja granica de minimis državne pomoći iz člana 95. ove uredbe primenjuje se bez obzira na instrument dodele pomoći ili na cilj koji se želi ostvariti, ali i nezavisno od toga da li je davalac de minimis državne pomoći Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

De minimis državna pomoć koja se dodeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava izražava se u bruto iznosu, tj. u iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada. Ako se de minimis državna pomoć ne dodeljuje u obliku bespovratnih sredstava, njen iznos mora biti izražen u obliku bespovratnih novčanih sredstava, tj. u njihovoj bruto novačanoj protivvrednosti.

De minimis državna pomoć koja se isplaćuje u više rata (iz više delova) diskontuje se na vrednost državne pomoći u trenutku njene dodele, a kamata koja se u tom slučaju primenjuje je diskontna/referentna kamatna stopa koju određuje ministarstvo nadležno za poslove finansija, a objavljuje Komisija za kontrolu državne pomoći na svojoj internet stranici.

U slučaju spajanja ili preuzimanja, pri izračunavanju da li je dodelom nove de minimis državne pomoći, bilo kom novom privrednom subjektu ili preduzetniku, prekoračena gornja granica iz člana 95. ove uredbe, uzimaju se u obzir sve ranije de minimis državne pomoći dodeljene bilo kom od privrednih subjekata koji učestvuju u postupku spajanja.

Ako se jedan privredni subjekt podeli na dva ili više posebnih subjekata, de minimis državna pomoć dodeljena pre podele smatra se dodeljenom onom privrednom subjektu koji je iskoristio tu pomoć, odnosno novom privrednom subjektu koji nastavlja da obavlja delatnost za koju je iskorišćena de minimis državna pomoć. Ako to nije moguće utvrditi, de minimis državna pomoć deli se srazmerno (proporcionalno) na osnovu knjigovodstvene vrednosti vlasničkog kapitala novih privrednih subjekata na dan stupanja na snagu podele, odnosno nastanka novog privrednog subjekta.

Korisnik de minimis državne pomoći koji je nastao statusnom promenom iz st. 4. i 5. ovog člana, dužan je da o tome obavesti davaoca de minimis državne pomoći.

Izračunavanje (bruto) novčane protivvrednosti pomoći

i transparentna de minimis državna pomoć

Član 95b

De minimis državna pomoć može se dodeliti samo ako se unapred može izračunati tačan iznos (bruto) novčane protivvrednosti pomoći bez potrebe za procenom rizika, što predstavlja transparentnu de minimis državnu pomoć. Pomoć u obliku subvencija tj. bespovratnih sredstava i pomoć u obliku subvencionisanih kamatnih stopa smatraju se transparentnom de minimis državnom pomoći.

Pomoć sadržana u dokapitalizaciji smatra se transparentnom de minimis državnom pomoći samo ako ukupan iznos dokapitalizacije od strane države ne premašuje gornju granicu de minimis državne pomoći iz člana 95. ove uredbe.

Pomoć sadržana u merama rizičnog finansiranja u obliku vlasničkog ili u obliku sličnom vlasničkom kapitalu smatra se transparentnom de minimis državnom pomoći samo ako kapital dodeljen jednom privrednom subjektu ne premašuje gornju granicu za de minimis državnu pomoć iz člana 95. ove uredbe.

Pomoć sadržana u ostalim instrumentima pomoći, osim kredita i garancija, smatra se transparentnom de minimis državnom pomoći ako iznos de minimis državne pomoći, koji je sadržan u konkretnom instrumentu, ne premašuje gornju granicu iz člana 95. ove uredbe.

Izračunavanje (bruto) novčane protivvrednosti pomoći sadržane u kreditima i garancijama

Član 95v

Pomoć u obliku kredita smatra se transparentnom de minimis državnom pomoći ako se (bruto) novčana protivvrednost izračunava:

kao proporcionalni deo gornje granice de minimis državne pomoći utvrđene u članu 95. ove uredbe, pri čemu moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

a) korisnik de minimis državne pomoći nije u stečajnom postupku niti ispunjava uslove za pokretanje stečajnog postupka na zahtev njegovih poverilaca. Veliki privredni subjekt nalazi se u toj situaciji ako njegov kreditni rejting iznosi najmanje B-;

i

b) kredit je osiguran instrumentom osiguranja koji pokriva najmanje 50% vrednosti kredita i njegov iznos je:

115.000.000,00 dinara (odnosno 57.500.000,00 dinara za privredne subjekte koji obavljaju drumski prevoz tereta) i daje se na period od pet godina, ili

57.500.000,00 dinara (odnosno 28.750.000,00 dinara za privredne subjekte koji obavljaju drumski prevoz tereta) i daje se na period od deset godina,

ili

na osnovu referentne stope koja je na snazi u trenutku dodele de minimis državne pomoći.

U slučajevima iz stava 1. tačke 1) ovog člana iznos de minimis državne pomoći jednak je gornjoj granici de minimis državne pomoći utvrđene u članu 95. ove uredbe, a ako je iznos kredita manji od navedenih iznosa i/ili je kredit odobren za period kraći od pet, odnosno deset godina, (bruto) novčana protivvrednost tog kredita izračunava se kao proporcionalni deo gornje granice utvrđene u članu 95. ove uredbe.

Odluku o načinu izračunavanja (bruto) novčane protivvrednosti državne pomoći donosi davalac de minimis državne pomoći.

Pomoć sadržana u garancijama smatra se transparentnom de minimis državnom pomoći ako:

a) korisnik de minimis državne pomoći nije u stečajnom postupku niti ispunjava uslove za pokretanje stečajnog postupka na zahtev njegovih poverilaca. Veliki privredni subjekt nalazi se u toj situaciji ako njegov kreditni rejting iznosi najmanje B-, i ako

b) garancija ne premaši 80% odobrenog kredita i garantovani iznos je:

– 172.500.000,00 dinara (odnosno 86.250.000,00 dinara za privredne subjekte koji obavljaju drumski prevoz tereta) i period trajanja garancije je pet godina ili

– 86.250.000,00 dinara (odnosno 43.125.000,00 dinara za privredne subjekte koji obavljaju drumski prevoz tereta) i period trajanja garancije je deset godina.

U slučajevima iz stava 4. ovog člana iznos de minimis državne pomoći jednak je gornjoj granici de minimis državne pomoći utvrđene u članu 95. ove uredbe, a ako je garantovani iznos manji od navedenih iznosa i/ili je period trajanja garancije kraći od pet, odnosno deset godina, (bruto) novčana protivvrednost pomoći izračunava se kao proporcionalni deo gornje granice utvrđene u članu 95. ove uredbe.

Kumulacija

Član 95g

De minimis državna pomoć koja se dodeljuje u skladu s ovom uredbom kumulira se sa drugim de minimis državnim pomoćima, dodeljenim u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, do gornje granice utvrđene članom 95. ove uredbe.

De minimis državna pomoć koja se dodeljuje u skladu s ovom uredbom može da se kumulira i sa de minimis državnom pomoći koja se dodeljuje kao naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u visini do 57.500.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

De minimis državna pomoć može da se kumulira sa drugim vrstama državne pomoći koja se dodeljuje za iste opravdane troškove ili državnom pomoći za istu meru rizičnog finansiranja, samo do visine (inteziteta) državne pomoći koja predstavlja gornju granicu do koje se može dodeliti ukupan iznos državne pomoći. De minimis državna pomoć koja nije dodeljena za određene opravdane troškove ili se njima ne može pripisati, može se kumulirati sa drugim kategorijama državne pomoći u skladu sa pripadajućim pravilima o državnoj pomoći.

Obaveze davaoca de minimis državne pomoći

Član 95d

De minimis državna pomoć koja se dodeljuje u skladu sa ovom uredbom ne prijavljuje se Komisiji za kontrolu državne pomoći. Odluku o opravdanosti dodele de minimis državne pomoći donosi davalac de minimis državne pomoći.

Davalac de minimis državne pomoći pomoći dužan je da, u pisanoj formi, obavesti korisnika o tome da mu dodeljuje de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu pomoći izraženom u obliku (bruto) novčane protivvrednosti pomoći koju mu dodeljuje.

Ako se de minimis državna pomoć dodeljuje različitim privrednim subjektima putem šeme pomoći u skladu s kojom se tim subjektima dodeljuju različiti iznosi pojedinačne pomoći, davalac pomoći će obavestiti svakog pojedinačnog korisnika de minimis državne pomoći iz šeme pomoći o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu pomoći koji se dodeljuje u okviru te šeme.

Davalac de minimis državne pomoći može da dodeli novu de minimis državnu pomoć u skladu sa ovom uredbom tek nakon što utvrdi da to neće povećati ukupan iznos de minimis državne pomoći koji je primio određeni privredni subjekt (korisnik) do visine koja je određena članom 95. ove uredbe i ako su ispunjeni ostali uslovi predviđeni ovom uredbom.

Davalac de minimis državne pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana dodele, Komisiji za kontrolu državne pomoći i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavi popunjenu Tabelu dodeljene de minimis državne pomoći. Tabela dodeljene de minimis državne pomoći sa načinom za njeno popunjavanje odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Prilog I) i preuzima se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Davalac de minimis državne pomoći dužan je da:

– vodi evidenciju o dodeljenoj de minimis državnoj pomoći po pojedinačnim korisnicima de minimis državne pomoći;

– čuva podatke i dokumenta o dodeljenoj de minimis državnoj pomoći deset godina od dana njihove dodele;

– na pisani zahtev Komisije za kontrolu državne pomoći dostavi sve podatke i dokumenta;

– dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija iznose dodeljene de minimis državne pomoći, radi izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći u Tabeli ukupno dodeljene de minimis državne pomoći. Tabela ukupno dodeljene de minimis državne pomoći sa načinom za njeno popunjavanje odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Prilog II) i preuzima se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Obaveze korisnika de minimis državne pomoći

Član 95đ

Pre dodele nove de minimis državne pomoći, davalac de minimis državne pomoći je dužan da zatraži od korisnika de minimis državne pomoći da ga, u pisanoj formi, obavesti o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja mu je dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa ovom uredbom ili drugim propisom koji uređuje dodelu de minimis državne pomoći.

Centralni registar de minimis državne pomoći

Član 96.

Centralni registar de minimis državne pomoći osniva se u ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Ministar nadležan za poslove finansija propisuje način i uslove vođenja registra, određuje koje podatke i informacije su davaoci de minimis državne pomoći dužni da dostavljaju registru i u kom roku.

Do osnivanja Centralnog registra davalac de minimis državne pomoći dužan je da vodi evidenciju, čuva i dostavlja podatke o toj pomoći u skladu sa članom 95d ove uredbe bez obzira na to da li je davalac de minimis državne pomoći Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Nedozvoljena de minimis državna pomoć

Član 97.

De minimis državna pomoć ne može da se dodeli:

za podsticanje izvoza, odnosno za delatnosti koje direktno utiču na obim izvoza, uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za pokriće drugih tekućih rashoda (operativnih troškova) privrednog subjekta povezanih sa izvoznim aktivnostima i

za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

Pomoć za pokriće troškova učestvovanja na sajmovima, odnosno za nadoknadu troškova izrade studija ili pružanja savetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novom tržištu u drugoj državi ne smatra se pomoći za podsticanje izvoza iz stava 1. tačke 1) ovog člana.”

Završna odredba

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar