Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE

Član 1.

U Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispuštaju u recipijent ili javnu kanalizaciju dužna su da svoje emisije usklade sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih ovom uredbom, najkasnije do 31. decembra 2030. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija sa opterećenjem većim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) koja svoje komunalne otpadne vode ispuštaju u recipijent uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. decembra 2045. godine, a za komunalne otpadne vode koje se ispuštaju iz aglomeracija sa opterećenjem manjim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) uskladiće svoje granične vrednosti emisije zagađujućih materija u skladu sa planom upravljanja vodama.

Pravna lica, preduzetnici, odnosno fizička lica koja imaju postrojenja iz st. 1. i 2. ovog člana koja ispuštaju svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju dužna su da donesu akcione planove za dostizanje graničnih vrednosti emisije i njima utvrde rokove za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija, u skladu sa planom zaštite voda od zagađivanja donetim na osnovu zakona kojim se uređuju vode, u roku od šest meseci od donošenja ovog plana.

Pravna lica, preduzetnici, odnosno fizička lica iz stava 3. ovog člana dužna su da podnesu izveštaj o sprovođenju akcionog plana iz stava 3. ovog člana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake tri godine od dana donošenja akcionog plana.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

P R E D S E D N I K

Ostavite komentar