Uredba o izmeni Uredbe o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja

Na osnovu člana 41. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI TRETMAN, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE LOKACIJE, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, OPREMANJE I RAD POSTROJENJA ZA TERMIČKI TRETMAN OTPADA, POSTUPANJU SA OSTATKOM NAKON SPALJIVANJA

Član 1.

U Uredbi o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), u Prilogu 4. – Određivanje graničnih vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh pri ko-insineraciji otpada, Deo I – Cementne peći za ko-insineraciju otpada, stav 9. menja se i glasi:

„Granična vrednost emisije za ugljen monoksid je 2500 mg/normalni m3”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ________2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar