Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za nabavku novih rojeva pčela i kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVIH ROJEVA PČELA I KVALITETNIH PRIPLODNIH PČELINjIH MATICA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za nabavku novih rojeva pčela i kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 25/10), u članu 1. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Sredstva za namene iz stava 1. ovog člana obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010 godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), član 7, Razdeo 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ovu uredbu potrebno je doneti iz razloga što je Zaključkom Vlade 05 Broj 401-5342/2010-1 od 29. jula 2010. godine usvojen Program o izmenama i dopunama Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2010. godinu, kojim su obuhvaćena sredstva za sprovođenje ove uredbe.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom propisuje se da su sredstva za podršku unapređenju pčelarske proizvodnje za 2010. godinu obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe finansijska sredstva obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, a planirana sredstva za ove namene iznose 20.000.000 dinara.

U poglavlju II Razdeo 16, funkcija 420, Ekonomska klasifikacija 451: Subvencije javnim nefinansijskim organizacijama iznosi 5.643.643.000 dinara, od čega za Neposredne podsticaje 3.300.000.000 dinara, od čega za Podršku unapređenju pčelarske proizvodnje 20.000.000 dinara.

Raspodela i korišćenje Zakonom opredeljenih sredstava vrši se po Programu raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2010. godinu, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj 401-127/2010 od 14. januara 2010. godine, Zaključkom Vlade 05 Broj 401-3149/2010 od 29. aprila 2010. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj 401-5342/2010-1 od 29. jula 2010. godine

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar