Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta

Na osnovu člana 210. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA

Član 1.

U Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta („Službeni glasnik RS”, broj 33/15), u članu 2. posle tačke 18) dodaje se tačka 18a), koja glasi:

„18a) plovilo za snabdevanje je tanker tipa N, ukupne nosivosti do 300 t, koji je konstruisan i opremljen za prevoz i prijem, odnosno isporuku proizvoda namenjenih za rad brodova;”.

Član 2.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„Postupak pretovara opasnog tečnog tereta vrši se nakon što je brod propisno pozicioniran i privezan uz ponton (plutajuća stanica, pontonska stanica i stanica za snabdevanje sa vozila cisterne) ili operativnu obalu (stacionarne stanice), a plutajuća zaštita postavljena, odnosno ispunjeni zahtevi iz pravila ADN, kao i zahtevi iz propisa kojima se uređuju eksplozivne materije, zapaljive i gorive tečnosti i gasovi, odnosno propisa kojim se uređuju tehnički zahtevi u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, dozvoljeno je snabdevanje broda pogonskim gorivom posredstvom plovila za snabdevanje brodova pogonskim gorivom, ako su oba plovila usidrena.

Snabdevanje broda pogonskim gorivom iz stava 4. ovog člana može da se vrši samo u okviru lučke akvatorije luke, odnosno pristaništa za koje je utvrđeno lučko područje i ako je dobijeno odobrenje za obavljanje te lučke delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, kao i ako su ispunjeni zahtevi iz propisa kojima se uređuju eksplozivne materije, zapaljive i gorive tečnosti i gasovi, odnosno propisa kojim se uređuju tehnički zahtevi u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

Član 3.

U članu 17. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Lučke nautičke usluge opsluživanja broda na sidrištu, odnosno snabdevanja broda mazivom, namirnicama i drugim proizvodima za potrebe broda, posade i putnika, kao i prihvata štetnih predmeta i materija sa plovila koje mogu da prouzrokuju zagađenje unutrašnjih voda, mogu da se pružaju u okviru lučke akvatorije, u skladu sa propisom kojim se uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa robom, samo ako lučki operater ima odobrenje za obavljanje te lučke delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, i ako raspolaže plovilom za snabdevanje koje je konstruisano i opremljeno za prevoz i prijem, odnosno isporuku ove robe, odnosno štetnih predmeta ili materija.”

Dosadašnji st. 6-10. postaju st. 7-11.

Član 4.

U članu 19. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Pristanište za sopstvene potrebe mora da bude udaljeno od najbliže luke najmanje 20 rkm, osim u slučaju kada se osniva za potrebe pretovara uglja koji se dobija eksploatacijom iz vode, kao i za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9793/2016

Beograd, 20. oktobra 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar