Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

1. Naziv propisa EU Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, OJ L 135, 30.05.1991, p. 40–52Commission Directive 98/15/EC, of 27 February 1998 amending Council Directive 91/271/EEC with respect to certain requirements established in Annex I thereof, OJ L 67, 07.03.1998, p. 29–30Direktiva Saveta 91/271/EEZ od 21. maja 1991, koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, Službeni list L 135, 30.05.1991, str.40–52 Direktiva Komisije 98/15/EZ, od 27.februara 1998 koja dopunjuje Direktivu Saveta 91/271/EEZ koja se odnosi na određene zahteve uspostavljene u njenom Aneksu I, Službeni list L 67, 07.03.1998, str. 29–30 2. „CELEX” oznaka EU propisa 31991L027131998L0015 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. Datum izrade tabele Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 22.11.2016. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama Draft Law on amendments on Water Law0.2. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12)Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)0.3. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS” , broj 50/12)Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no. 50/12)0.4. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 48/12)Regulation on limit values of pollutants emission into water and deadlines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no. 67/11 and 48/12)0.5. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10)Low on waste management („Official Gazette of RS”, no. 36/09 and 88/10)0.6. Pravilnik o Vodnom informacionom sistemu (pun naziv: Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vodnog informacionog sistema, metodologiji, strukturi, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini podataka o kojima se obaveštava javnost („Službeni glasnik RS”, broj 54/11)Rulebook on the Water Information System (OG RS No. („Official Gazette of RS” no. 54/11)0.7. Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16)Law on Environmental Protection („Official Gazette RS No 135/04, 36/09, 36/09 – other law, 72/09 – other law, 43/11 – CC and 14/16) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost(potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti 1. [Purpose]This Directive concerns the collection, treatment and discharge of urban waste water and the treatment and discharge of waste water from certain industrial sectors.The objective of the Directive is to protect the environment from the adverse effects of the abovementioned waste water discharges NP Ova odredba direktive je neprenosiva jer ne sadrži obavezu za državu članicu već samo definiše predmet direktive 2.1 Definitions:urban waste water (UWW) 0.4. 3. 5 Definicija:vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent (u daljem tekstu: komunalne otpadne vode) su otpadne vode koje prvenstveno vode poreklo iz domaćinstava ili su mešavina upotrebljene vode iz domaćinstva sa tehnološkim vodama i/ili atmosferskim vodama. Komunalne otpadne vode su i otpadne vode koje se sakupljaju putem javne kanalizacije i vode poreklo prvenstveno iz javnih ustanova, hotela, restorana, kampova, bolnica ili poslovnih zgrada (otpadne vode iz domaćinstva) ili iz postrojenja i objekata koji služe u druge svrhe osim navedenih, pod uslovom da po sastavu odgovaraju komunalnim otpadnim vodama i/ili da se biološkim tretmanima ove otpadne vode mogu podjednako efikasno prečišćavati kao i otpadne vode iz domaćinstva PU 2.2 domestic waste water 0.4. 3. 11 Definicija:otpadne vode iz domaćinstva su otpadne vode iz stambenih naselja koje potiču pretežno od ljudskih metabolizama i kućnih aktivnosti PU 2.3 industrial waste water 0.4. 3. 16 Definicija:tehnološke otpadne vode su otpadne vode koje se izlivaju iz tehnoloških postrojenja, odnosno industrijskih objekata, i iz prostorija koje se koriste za vršenje zanatske delatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i atmosferskih voda PU 2.4 agglomeration 0.1. 2.1a) Definicija:aglomeracija jeste područje na kome su stanovništvo i/ili proizvodne delatnosti dovoljno koncentrisani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili do krajnje tačke ispuštanja PU 2.5 collecting system 0.2. 3. 34 Definicija:javna kanalizacija jeste skup tehničko-sanitarnih objekata i mera, kojima se obezbeđuje neprekidno i sistematsko sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipijente PU 2.6 1 PE (population equivalent) 0.2. 3. 62 Definicija:1 ES (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika od 60 g kiseonika na dan. PU 2.7 primary treatment 0.4. 3. 13 Definicija:primarno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda fizičkim i/ili hemijskim postupkom koji obuhvata taloženje suspendovanih materija ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% pre ispuštanja, a ukupne suspendovane materije ulaznih otpadnih voda se smanjuju za najmanje 50% PU 2.8 secondary treatment 0.4. 3. 14. Definicija:sekundarno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda postupkom koji uključuje biološko prečišćavanje sa sekundarnim taloženjem ili drugi postupak kojim se uklanja 70-90% BPK5 ulaznih otpadnih voda i 75% HPK ulaznih otpadnih voda DU 2.9 appropriate treatment 0.4. 3. 6. Definicija:odgovarajuće prečišćavanje otpadnih voda je obrada otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili načinom kojim se postižu zahtevane granične vrednosti emisije (GVE), odnosno ne narušava dobar status površinske vode nakon ispuštanja u recipijent DU 2.10 sludge 0.1. 2. 41a) Definicija:mulj jesu obrađeni ili neobrađeni ostaci koji nastaju u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda PU 2.11 eutrophication 0.3. 2. 4. Definicija:eutrofikacija jeste obogaćivanje površinske vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, koje uzrokuje ubrzan rast algi i viših oblika biljnog života, stvarajući nepoželjan poremećaj ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta te vode PU 2.12 estuary NP nije relevantno za Republiku Srbiju 2.13 coastal water NP nije relevantno za Republiku Srbiju 3.1 Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water- at the latest by 31 December 2000 for those with a population equivalent (p.e.) of more than 15000, and- at the latest by 31 December 2005 for those with a p.e. of between 2000 and 15000.For urban waste water discharging into receiving waters which are considered „sensitive areas“ as defined under Article 5, Member States shall ensure that collection systems are provided at the latest by 31 December 1998 for agglomerations of more than 10000 p.e.Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used. 0.4. 16. 1. U slučaju da izgradnja sistema javne kanalizacije i prečišćavanja komunlanih otpadnih voda nije ekonomski opravdana u odnosu na korist koju bi proizvela u smislu zaštite životne sredine koriste se pojedinačni sistemi ili drugi odgovarajući načini prečišćavanja kojima se postižu granične vrednosti emisije ili isti nivo zaštite voda. DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 3.2 Collecting systems described in paragraph 1 shall satisfy the requirements of Annex I (A). These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 4.1 Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to secondary treatment or an equivalent treatment as follows- at the latest by 31 December 2000 for all discharges from agglomerations of more than 15000 p.e- at the latest by 31 December 2005 for all discharges from agglomerations ofbetween 10000 and 15000 p.e- at the latest by 31 December 2005 for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of between 2000 and 10000 p.e NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 4.2 Urban waste water discharges to waters situated in high mountain regions (over 1500 m above sea level) where it is difficult to apply an effective biological treatment due to low temperatures may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in paragraph 1, provided that detailed studies indicate that such discharges do not adversely affect the environment. NP Diskreciona odredba 4.3 Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraphs 1 and 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I.B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. 0.4. 13. i 14. Granične vrednosti emisije Prilog 2. Glava III Komunalne otpadne vode: Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. DU 4.4 The load expressed in p.e. shall be calculated on the basis of the maximum average weekly load entering the treatment plant during the year, excluding unusual situations such as those due to heavy rain NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 5. 1.For the purposes of paragraph 2, Member States shall by 31 December 1993 identify sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II2.Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge into sensitive areas be subject to more stringent treatment than that described in Article 4, by 31 December 1998 at the latest for all discharges from agglomerations of more than 10000p.e.3.Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraph 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.4.Alternatively, requirements for individual plants set out in paragraphs 2 and 3 above need not apply in sensitive areas where it can be shown that the minimum percentage of reduction of the overall load entering all urban waste water treatment plants in that area is at least 75 % for total phosphorus and at least 75 % for total nitrogen.5.Discharges from urban waste water treatment plants which are situated in the relevant catchment areas of sensitive areas and which contribute to the pollution of these areas shall be subject to paragraphs 2, 3 and 4.In cases where the above catchment areas are situated wholly or partly in another Member State Article 9 shall apply.6. Member States shall ensure that the identification of sensitive areas is reviewed at intervals of no more than four years.7.Member States shall ensure that areas identified as sensitive following review under paragraph 6 shall within seven years meet the above requirements.8.A Member State does not have to identify sensitive areas for the purpose of this Directive if it implements the treatment established under paragraphs 2, 3 and 4 over all its territory 0.1. 50.2. 0.2.96b Osetljivo područje je područje osetljivo na nutrijente, uključujući i područje podložno eutrofikaciji, na kome je, radi dostizanja ciljeva kvaliteta voda, potrebno sprovesti strožije prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Vlada, na predlog ministra i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje kriterijume za određivanje osetljivih područja i određuje osetljivo područje i njegove granice.Akt o određivanju osetljivih područja se preispituje i po potrebi menja i/ili dopunjuje najmanje svake četvrte godine. DU Primena pojedinih odredbi je opciona. U zavisnosti od usvojenog pristupa će se izvršiti puna usklađenost odgovarajućih odredbi i odrediti neprenosive odredbe. Usvajanje odgovarajuće opcije i puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 6. 1.For the purposes of paragraph 2, Member States may by 31 December 1993 identify less sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II2.Urban waste water discharges from agglomerations of between 10000 and 150000 p.e. to coastal waters and those from agglomerations of between 2000 and 10000 p.e. to estuaries situated in areas described in paragraph 1 may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in Article 4 providing that- such discharges receive at least primary treatment as defined in Article 2 (7) in conformity with the control procedures laid down in Annex I D,- comprehensive studies indicate that such discharges will not adversely affect the environment.Member States shall provide the Commission with all relevant information concerning the abovementioned studies.3.If the Commission considers that the conditions set out in paragraph 2 are not met, it shall submit to the Council an appropriate proposal.4. Member States shall ensure that the identification of less sensitive areas is reviewed at intervals of not more than four years.5.Member States shall ensure that areas no longer identified as less sensitive shall within seven years meet the requirements of Articles 4 and 5 as appropriate. NP nije relevantno za Republiku Srbiju 7. Member States shall ensure that, by 31 December 2005, urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to appropriate treatment as defined in Article 2 (9) in the following cases:- for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of less than 2000 p.e NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. – for discharges to coastal waters from agglomerations of less than 10000 p.e NP nije relevantno za Republiku Srbiju 8. 1.Member States may, in exceptional cases due to technical problems and for geographically defined population groups, submit a special request to the Commission for a longer period for complying with Article 4.2. This request, for which grounds msut be duly put forward, shall set out the technical difficulties experienced and must propose an action programme with an appropriate timetable to be undertaken to implement the objective of this Directive. This timetable shall be included in the programme for implementation referred to in Article 17.3. Only technical reasons can be accepted and the longer period referred to in paragraph 1 may not extend beyond 31 December 2005.4.The Commission shall examine this request and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18.5.In exceptional circumstances, when it can be demonstrated that more advanced treatment will not produce any environmental benefits, discharges into less sensitive areas of waste waters from agglomerations of more than 150000 p.e. may be subject to the treatment provided for in Article 6 for waste water from agglomerations of between 10000 and 150000 p.e.In such circumstances, Member States shall submit beforehand the relevant documentation to the Commission. The Commission will examine the case and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18. NP Diskreciona odredba 9. Where waters within the area of jurisdiction of a Member State are adversely affected by discharges of urban waste water from another Member State, the Member State whose waters are affected may notify the other Member State and the Commission of the relevant facts.The Member States concerned shall organize, where appropriate with the Commission, the concertation necessary to identify the discharges in question and the measures to be taken at source to protect the waters that are affected in order to ensure conformity with the provisions of this Directive. NP Obaveza država članica EU i Komisije 10. Member States shall ensure that the urban waste water treatment plants built to comply with the requirements of Articles 4, 5, 6 and 7 are designed, constructed, operated and maintained to ensure sufficient performance under all normal local climatic conditions. When designing the plants, seasonal variations of the load shall be taken into account. NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 11.1 Member States shall ensure that, before 31 December 1993, the discharge of industrial waste water into collecting systems and urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorizations by the competent authority or appropriate body. 0.1.63. 65.2117. 1.5117.1.220.2. 117, 119, 122. Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine.Vodnim uslovima određuju se tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune pri izgradnji i rekonstrukciji objekata.Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove iz člana 117. zakona urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima.Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim. PU 11.2 Regulations and/or specific authorization shall satisfy the requirements of Annex I C. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. 0.4.8. Granične vrednosti emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih materija za tehnološke otpadne vode pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju date su u Prilogu 2. Glava III Komunalne otpadne vode, Tabela 1.Ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sistem javne kanalizacije vrši se u skladu sa aktom o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.Kada pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice ispušta otpadne vode koje vode poreklo iz tehnoloških procesa i od drugih aktivnosti i postupaka, a u kojima je utvrđeno prisustvo zagađujućih materija ili jedinjenja koja nisu navedena u Prilogu 2. Glava III Komunalne otpadne vode, Tabela 1. nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje granične vrednosti emisije za te zagađujuće materije ili jedinjenja. DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 12.1. Treated waste water shall be reused whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment. NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 12.2 Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that the disposal of waste water from urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorization. 0.2. 117, 119, 122. Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine.Vodnim uslovima određuju se tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune pri izgradnji i rekonstrukciji objekata.Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove iz člana 117. zakona urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima.Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim. PU 12.3 Prior regulations and/or specific authorization of discharges from urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within agglomerations of 2000 to 10000 p.e. in the case of discharges to fresh waters and estuaries, and of 10000p.e. or more in respect of all discharges, shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of Annex I B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 12.4 Regulations and/or authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals. 0.2. 122.1. i 122.5 Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim.Vodna dozvola izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od 15 godina. PU 13.1 Member States shall ensure that by 31 December 2000 biodegradable industrial waste water from plants belonging to the industrial sectors listed in Annex III which does not enter urban waste water treatment plants before discharge to receiving waters shall before discharge respect conditions established in prior regulations and/or specific authorization by the competent authority or appropriate body, in respect of all discharges from plants representing 4000 p.e. or more. 0.2. 117, 119, 122. Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine.Vodnim uslovima određuju se tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune pri izgradnji i rekonstrukciji objekata.Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove iz člana 117. zakona urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima.Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim. PU 13.2 By 31 December 1993 the competent authority or appropriate body in each Member State shall set requirements appropriate to the nature of the industry concerned for the discharge of such waste water. 0.4. 9.25, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40 – proizvodnja lepila, tutkala, i želatina- prerada mleka i proizvodnja mlečnih proizvoda- prerada voća i povrća- objekti i postrojenja za sušenje biljnih proizvoda za proizvodnju hrane- proizvodnja bezalkoholnih pića i vode- prerada ribe- prerada krompira- prerada mesa i konzervisanje mesnih prerađevina- proizvodnja piva- proizvodnja slada- proizvodnja alkoholnih pića i alkohola PU 13.3 The Commission shall carry out a comparison of the Member States’ requirements by 31 December 1994. It shall publish the results in a report and if necessary make an appropriate proposal. NP Odnosi se na obavezu Komisije 14.1 Sludge arising from waste water treatment shall be re-used whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment. 0.152.5 Mulj koji je nastao u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda obrađuje se, koristi ili odlaže na način kojim se ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, u skladu sa ovim zakonom, propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i posebnim zakonima kojima se uređuje poljoprivredno zemljište i upravljanje otpadom. PU 14.2 Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that before 31 December 1998 the disposal of sludge from urban waste water treatment plants is subject to general rules or registration or authorization. 0.54. DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 14.3 Member States shall ensure that by 31 December 1998 the disposal of sludge to surface waters by dumping from ships, by discharge from pipelines or by other means is phased out. 0.151.4.7)0.297.1.1) i 3)102 DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 14.4 Until the elimination of the forms of disposal mentioned in paragraph 3, Member States shall ensure that the total amount of toxic, persistent or bioaccumulable materials in sludge disposed of to surface waters is licensed for disposal and progressively reduced. 0.151.4.7)0.297.1.1) i 3)102 PU 15. 1.Competent authorities or appropriate bodies shall monitor:- discharges from urba waste water treatment plants to verify compliance with the requirements of Annex I.B in accordance with the control procedures laid down in Annex I.D.- amounts and composition of sludges disposed of to surface waters2.Competent authorities or appropriate bodies shall monitor waters subject to discharges from urban waste water treatment plants and direct discharges as described in Article 13 in cases where it can be expected that the receiving environment will be significantly affected.3.In the case of a discharge subject to the provisions of Article 6 and in the case of disposal of sludge to surface waters, Member States shall monitor and carry out any other relevant studies to verify that the discharge or disposal does not adversely affect the environment. 0.152. i 53.0.298. i 99. DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 15.4 Information collected by competent authorities or appropriate bodies in complying with paragraphs 1, 2 and 3 shall be retained in the Member State and made available to the Commission within six months of receipt of a request. 0.1 53.0.2 99.0.63.i 4. PU 15.5 Guidelines on the monitoring referred to in paragraphs 1, 2 and 3 may be formulated in accordance with the procedure laid down in Article 18. NP Odnosi se na obavezu Komisije 16. Without prejudice to the implementation of the provisions of Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment [5], Member States shall ensure that every two years the relevant authorities or bodies publish situation reports on the disposal of urban waste water and sludge in their areas. These reports shall be transmitted to the Commission by the Member States as soon as they are published. 0.2147. i 148.0.65.0.7 Ministarstvo i javno vodoprivredno preduzeće, obezbeđuju javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, odnosno izdavanjem službenih informacija.Radi klasifikovanja voda, praćenja i unapređenja vodnog režima, planiranja razvoja vodnih sistema i upravljanja vodama u Republici Srbiji uspostavlja se vodni informacioni sistem.Vodni informacioni sistem obezbeđuje formiranje, održavanje, prezentaciju i distribuciju podataka o: stanju kvaliteta voda, klasama vodnih tela površinskih i podzemnih voda, vodnoj dokumentaciji, zakonodavnim, organizacionim, strateškim i planskim merama u oblasti upravljanja vodama, naučno-tehničke i druge informacije od značaja za upravljanje vodama i razmenu informacija sa drugim informacionim sistemima na nacionalnom i međunarodnom nivou. DP Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. 17.1 Member States shall by 31 December 1993 establish a programme for the implementation of this Directive. NU 31.12.2018.Specifični plan za implementaciju direktive 17. 2.Member States shall by 30 June 1994 provide the Commission with information on the programme.3.Member States shall, if necessary, provide the Commission by 30 June every two years with an update of the information described in paragraph 2.4.The methods and formats to be adopted for reporting on the national programmes shall be determined in accordance with the procedure laid down in Article 18. Any amendments to these methods and formats shall be adopted in accordance with the same procedure.5.The Commission shall every two years review and assess the information received pursuant to paragraphs 2 and 3 above and publish a report thereon. NP Odnosi se na države članice EU i Komisiju 18. 1.The Commission shall be assisted by a Committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.2.The representative of the Commission shall submit to the committee a draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.3.(a) The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee.(b) If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the said measures by a simple majority. NP Odnosi se na Komisiju 19. 1.Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than 30 June 1993. They shall forthwith inform the Commission thereof.2.When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.3.Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive. NP Odnosi se na države članice EU 20. This Directive is addressed to the Member States. NP Odnosi se na Komisiju Annex I Requirements for urban waste water for:A. Collecting system B. Discharge from UWW treatment plants to receiving watersC. Industrial waste waterD. Reference methods for monitoring & evaluation of results 0.4Prilog 2. Glava III Komunalne otpadne vode, Tabela 1.Tabela 2.Tabela 5.Tabela 6. DU Puno usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. Annex II Criteria for identification of (a) sensitive & (b) less sensitive areas. NU Usklađivanje je predviđeno do 31.12.2018. Annex III Industrial sectors 0.4. Prilog 2Tehnološke otpadne vode 25,27,28,29,30,31,32, 37,38,39,40. PU

Ostavite komentar