Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (sa prilozima)

1

1. Nosilac odobrenja

Ime (*):

Adresa (*):

Grad (*):

Poštanski broj:

Država (*):

PIB:

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

Za službenu upotrebu

Datum prijema

KOPIJA ZA CARINSKE ORGANE

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ROKA ZA PREDUZIMANjE MERA

u skladu sa članom 10. Uredbe

2 (*). Zahtevam produženje roka u kom carinski organi preduzimaju mere u pogledu sledećeg zahteva

Registarski broj zahteva: /

□ Potvrđujem da nema promena u informacijama u pogledu zahteva za preduzimanje mera i njegovih priloga.

□ Dostavljam sledeće informacije u pogledu zahteva za preduzimanje mera.

Vidi prilog br….

Zahtev za produženje roka u kom carinski organi preduzimaju mere mora se dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre dana isteka tog roka.

3. Potpis (*)

Datum (dan/mesec/godina) Potpis nosioca odobrenja

Mesto Ime (velikim štampanim slovima)

Za službenu upotrebu

Odluka carinskih organa

□ Zahtev za produženje prihvata se u celosti.

□ Zahtev za produženje delimično se prihvata (za odobrena prava videti spisak u prilogu).

Datum Potpis i pečat Nadležni carinski organ

(dan/mesec/godina)

Datum isteka zahteva:

□ Zahtev za produženje odbija se/odbacuje se.

U prilogu se nalazi obrazložena odluka za delimično ili potpuno odbijanje/odbacivanje sa poukom o pravnom leku.

Datum Potpis i pečat Nadležni carinski organ

(dan/mesec/godina)

Ostavite komentar