Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (sa prilozima)

1

1. Podnosilac zahteva

Ime (*):

Adresa (*):

Grad(*):

Poštanski broj:

Država (*):

PIB:

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

Veb sajt:

Za službenu upotrebu

Datum prijema

KOPIJA ZA CARINSKE ORGANE

Registarski broj zahteva

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

ZAHTEV ZA MERE CARINSKIH ORGANA

u skladu sa članom 3. Uredbe

2 (*). Status podnosioca zahteva

□ Nosilac prava

□ Lice ovlašćeno da koristi pravo intelektualne svojine

□ Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

□ Profesionalna organizacija za zaštitu prava

□ Grupa proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla ili zastupnik takve grupe

□ Privredni subjekt ovlašćen da koristi oznaku geografskog porekla

□ Kontrolno telo ili institucija nadležna za oznake geografskog porekla

3. Zastupnik koji podnosi zahtev u ime podnosioca zahteva:

Privredno društvo:

Ime (*):

Adresa (*):

Grad (*):

Poštanski broj:

Država (*):

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

□ U prilogu se nalazi ovlašćenje za zastupanje

4 (*). Vrsta prava na koje se zahtev odnosi:

□ Žig

□ Pravo na industrijski dizajn

□ Autorsko i srodna prava

□ Pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda

□ Patent

□ Mali patent

□ Oznaka geografskog porekla/Oznaka porekla

□ Pravo oplemenjivača biljnih sorti

□ Sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili za sredstva za zaštitu bilja

5. Zastupnik za pravna pitanja:

Privredno društvo:

Ime (*):

Adresa (*):

Grad (*):

Poštanski broj:

Država (*):

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

Veb sajt:

6. Zastupnik za tehnička pitanja:

Privredno društvo:

Ime (*):

Adresa (*):

Grad (*):

Poštanski broj:

Država (*):

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

Veb sajt:

7. Postupak u slučaju malih pošiljki

□ Zahtevam primenu postupka iz člana 24. Uredbe i, na zahtev carinskih organa, pristajem da snosim sve troškove u vezi sa uništenjem robe u okviru ovog postupka.

8. Spisak prava na koje se zahtev odnosi (*)

Broj

Vrsta prava

Registarski broj

Datum registracije

Datum isteka

Spisak robe na koju se pravo odnosi

Za dodatna prava vidi prilog br…. □ Ograničeno postupanje

Originalna roba

9. Podaci o robi (*) □ Ograničeno postupanje

Broj prava intelektualne svojine:

Opis robe (*):

Tarifni broj:

Carinska vrednost:

Prosečna tržišna vrednost:

□ Vidi prilog br….

10. Prepoznatljiva svojstva robe (*) □ Ograničeno postupanje

Mesto na robi (*):

Opis (*):

□ Vidi prilog br….

11. Mesto proizvodnje (*) □ Ograničeno postupanje

Država:

Privredno društvo:

Adresa:

Grad:

□ Vidi prilog br….

12. Uključena privredna društva (*) □ Ograničeno postupanje

Uloga:

Poslovno ime (*):

Adresa:

Grad:

□ Vidi prilog br….

13. Trgovci (*) □ Ograničeno postupanje

□ Vidi prilog br….

14. Informacije o carinjenju i distribuciji robe □ Ograničeno postupanje

□ Vidi prilog br….

15. Pakovanja □ Ograničeno postupanje

Vrsta pakovanja:

Broj predmeta po pakovanju:

Opis (uključujući prepoznatljiva svojstva):

□ Vidi prilog br….

16. Prateća dokumentacija □ Ograničeno postupanje

Vrsta dokumenta:

Opis:

□ Vidi prilog br….

Roba kojom se povređuje pravo

17. Podaci o robi □ Ograničeno postupanje

Broj prava intelektualne svojine:

Opis robe:

Tarifni broj:

Minimalna vrednost:

□ Vidi prilog br….

18. Prepoznatljiva svojstva robe □ Ograničeno postupanje

Mesto na robi:

Opis:

□ Vidi prilog br….

19. Mesto proizvodnje □ Ograničeno postupanje

Država:

Privredno društvo:

Adresa:

Grad:

□ Vidi prilog br….

20. Uključena privredna društva □ Ograničeno postupanje

Uloga:

Poslovno ime:

Adresa:

Grad:

□ Vidi prilog br….

21. Trgovci □ Ograničeno postupanje

□ Vidi prilog br….

22. Informacije o distribuciji robe □ Ograničeno postupanje

□ Vidi prilog br….

23. Pakovanja □ Ograničeno postupanje

Vrsta pakovanja:

Broj predmeta po pakovanju:

Opis (uključujući prepoznatljiva svojstva):

□ Vidi prilog br….

24. Prateća dokumentacija □ Ograničeno postupanje

Vrsta dokumenta:

Opis:

□ Vidi prilog br….

25. Dodatne informacije □ Ograničeno postupanje

□ Vidi prilog br….

26. Obaveze

Potpisom se obavezujem da:

– odmah obavestim nadležni carinski organ koji je prihvatio ovaj zahtev o svim promenama informacija/podataka koje sam dostavio/dostavila u ovom zahtevu ili prilozima, u skladu sa članom 13. Uredbe;

– nadležnom carinskom organu koji je prihvatio ovaj zahtev prosledim sva ažuriranja informacija iz člana 3. stav 2. tač. 6) – 8) Uredbe, koje su bitne za analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede prava intelektualne svojine obuhvaćenih ovim zahtevom;

– preuzmem odgovornost pod uslovima utvrđenim u članu 26. Uredbe i snosim troškove navedene u članu 27. Uredbe.

27. Potpis (*)

Datum (dan/mesec/godina) Potpis podnosioca zahteva

Mesto Ime (velikim štampanim slovima)

Za službenu upotrebu

Odluka carinskih organa

□ Zahtev se prihvata u celosti.

□ Zahtev se delimično prihvata (za odobrena prava videti spisak u prilogu).

Datum prihvatanja Potpis i pečat Nadležni carinski organ

(dan/mesec/godina)

Datum isteka zahteva:

Zahteve za produženje roka u kom carinski organi moraju preduzimati mere potrebno je dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre dana isteka tog roka.

□ Zahtev se odbija.

U prilogu se nalazi obrazložena odluka za delimično ili potpuno odbijanje sa poukom o pravnom leku.

Datum Potpis i pečat Nadležni carinski organ

(dan/mesec/godina)

Ostavite komentar