Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija.

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Draft Law on Amendments and Supplement to the Law on deadlines for monetary obligations payments in commercial transactions

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Sporazum: Naslov VI član 72. Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Predlogom zakona o izmenama i dopuni Zakona o izmirivanju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i Prelaznog sporazuma biće u potpunosti ispunjene.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Rok za implementaciju i početak primene Direktive EU (2011/7/ EU) je do ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o izmirivanju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u potpunosti je usklađen sa propisima Evropske unije.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU (konsolidovana verzija). Ovaj zakon ima za cilj implementaciju zahteva Direktive EU (2011/7/EU) o sprečavanju kašnjenja plaćanja u komercijalnim transakcijama, čime se postiže visok stepen usklađenosti.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions, sa kojim je postignuta delimična usklađenost.

Rok za implementaciju i početak primene Direktive EU (2011/7/ EU) je do ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Gore navedeni izvori prava nisu zvanično prevedeni na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Da

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog zakona je bio predmet konsultacija sa Evropskom komisijom.

Ostavite komentar