Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 90-2045/2009-6

U Beogradu, 2. jula 2009. godine

POTPREDSEDNIK

AKCIONI PLAN

za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

u Republici Srbiji

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Akcioni plan) donosi se na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (u daljem tekstu : Strategija), koju je Vlada usvojila na sednici održanoj 9. aprila 2009. godine, i koja je zatim objavljena u („Službenom glasniku RS, broj 27/09).

Akcioni plan se odnosi na period od 2009. do 2011. godine.

Akcioni plan se donosi u cilju sprovođenja Strategije i njime se utvrđuju:

mere, odnosno aktivnosti za sprovođenje Strategije;

institucije nadležne za sprovođenje mera, odnosno aktivnosti;

rokovi za sprovođenje mera, odnosno aktivnosti;

ukupni troškovi za sprovođenja mera, odnosno aktivnosti i izvori finansiranja.

1) Merama, odnosno aktivnostima koje su definisane u Akcionom planu operacionalizuju se preporuke i prioriteti predviđeni Strategijom, koji se odnose na unapređivanje položaja Roma u sledećim oblastima: obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, obezbeđivanja odgovarajućih uslova stanovanja, izdavanja ličnih dokumenata, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, informisanja, kulture, položaja interno raseljenih licai povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

2) Za svaku meru, odnosno aktivnost definisane su institucije nadležne za njihovo sprovođenje, kao i partneri. Međusobna povezanost oblasti koje pokrivaju Strategija i Akcioni plan zahtevaju koordiniranu aktivnost i saradnju svih institucija kako na nivou Republike Srbije, tako i na nivou autonomnih pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave.

3) Za većinu mera, odnosno aktivnosti, zbog svoje složenosti, predviđeno je trajanje od 2009. do 2011. godine, odnosno za period na koji se donosi ovaj akcioni plan.

4) Sredstva za realizaciju mera i aktivnosti predviđenih ovim akcionim planom biće obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine i jedinica lokalnih samouprava, kao i od donatora, privrednih subjekata i međunarodnih organizacija.

Za realizaciju mera Akcionog plana za 2009. godinu iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, na osnovu Zakona, a posle rebalansa budžeta, obezbeđena su sredstva u iznosu od 525.853.913 dinara.

Za 2010. i 2011. godinu, za realizaciju predviđenih mera, odnosno aktivnosti predviđeno je izdvajanje 1.063.707.826,00 dinara.

Obrazovanje

Ministarstvo prosvete obezbedilo je sredstva za aktivnosti koje će biti realizovane u 2009. godini, u iznosu od 44.498.000 dinara, za realizaciju sledećih programa:

Unapređenje i nadzor u oblasti obrazovanja 2.220.000

Četvoročasovni pripremni predškolski program 20.000.000

Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama 370.000

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja 1.258.000

Stručno usavršavnje zaposlenih u osnovnim školama 370.000

Stručno usavršavanje zaposlenih u srednjem obrazovanju 740.000

Realizacija delatnosti visokog obrazovanja 740.000

Individualna pomoć učenicima 5.200.000

Individualna pomoć studentima 13.600.000

Sredstva za Unapređenje i nadzor u oblasti obrazovanja će biti korišćena za angažovanje romskih asistenata, koji imaju ulogu da u školama nadgledaju rad sa decom koja su uključena u program obrazovanja i podrazumeva saradnju između škole, roditelja i romskih organizacija. Ova sredstva obuhvataju i obuku vaspitačkog i nastavnog kadra, implementaciju specifičnih obrazovnih programa usklađenih sa obrazovnim potrebama romske dece, usavršavanje postojećih obrazovnih programa, primenu interaktivnih metoda podučavanja i učenja,kao i individualizaciju obrazovnog procesa i saradnju sa porodicom i romskom zajednicom.

Sredstva za pripremni predškolski program deo su jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije. Program predviđa podršku uključivanju dece u predškolske programe i obezbeđenje pomoći u učenju učenicima koji imaju slabije rezultate.

Stručno usavršavnje zaposlenih u predškolskim ustanovama, u osnovnim školama i srednjem obrazovanju treba da omogući nastavnom kadru da savlada znanja i veštine kojima će moći da postignu bolje rezultate u obrazovnom procesu Roma.

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja je program koji treba da bude realizovan u osnovnim školama, uključuje nabavku učila i obezbeđuje kontinuirano praćenje razvoja dece i pomoć u profesionalnoj orijentaciji.

Individulana pomoć učenicima (srednje obrazovanje) odnosi se na pomoć u ishrani i smeštaju u učeničke domove,kao i dodeljivanje stipendija učenicima romske nacionalnosti.

Individualna pomoć studentima odnosi se na dodelu stipendija studentima romske nacionalnosti i smeštaja (pomoć u ishrani i stanovanju) u studentskim domovima.

Obezbeđena su i donatorska sredstva.

Uslovi stanovanja

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava realizuje deo Akcionog plana stanovanja, koji se odnosi na regulisanje imovinsko-pravnog statusa stambenih objekata u romskim naseljima, u čemu su najvažniji sledeći poslovi:

izrada odgovarajuće planske (urbanističke) dokumentacije;

regulisanje imovinsko-pravnog statusa stanbenih objekata.

Cilj je da se poboljšaju uslovi života i stanovanja za delove jedinica lokalnih samouprava na kojima se nalaze romska naselja. Na osnovu već započetih aktivnosti u prethodnoj godini i preuzetih obaveza u ovoj oblasti, za 2009. godinu obebzeđena su sredstva u iznosu od 14.000.000 miliona dinara.

Zapošljavanje

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obezbedilo je sredstva za mere zapošljavanja Roma u okviru ukupno planiranih sredstava koja se prenose Nacionalnoj službi zapošljavanja za aktivne mere zapošljavanja. Realizacija Programa aktivne politike zapošljavanja Roma podrazumeva realizaciju programa dodatnog obrazovanja i obuke (pripravnici, volonteri, prekvalifikacija i dr.), što je u sklopu Programa za sticanje prve kvalifikacije za lica bez osnovnog obrazovanja i stručnih kvalifikacija i Programa prekvalifikacije i dokvalifikacije. Subvencije za samozapošljavanje obuhvataju dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje i otpočinjanje sopstvenog biznisa. Subvencije za otvaranje i opremanje novih radnih mesta ostvariće se dodelom jednokratnih subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i podsticanje zapošljavanja rizičnih grupa. Javni radovi podrazumevaju angažovanje nezaposlenih lica na određeno vreme u javnim radovima. Za podsticanje zapošljavanja Roma za 2009. godinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 255.000.000 dinara, i to za:

Dodatno obrazovanje i obuku za oko 1000 lica 65.000.000

Subvencije za samozapošljavanje za oko 500 lica 65.000.000

Subvencije za otvaranje i opremanje novih radnih mesta

za oko 500 lica 75.000.000

Javni radovi za oko 500 lica 50.000.000

Raseljena lica

Komesarijat za izbeglice zbrinjava u kolektivne centre izbeglice i interno raseljena lica, među kojima je veliki broj Roma. Iako se ne vodi posebna evidencija o nacionalnoj pripadnosti lica koja se smeštaju u kolektivne centre, procenjuje se da je od ukupno 6.370 lica koja su smeštena u kolektivne centre,1200 lica romske nacionalnosti, što je približno 20%. U 2009. godini finansiranje će obuhvatiti usluge smeštaja, ishrane i grejanja izbeglih i raseljenih Roma u visini od 150.000.000 dinara.

Povratak po osnovu sporazuma o readmisiji

U okviru ukupno planiranih sredstava, za unapređenje položaja Roma planirana su kod nadležnih ministarstava i početna sredstva za readmisiju. Imajući u vidu da u narednom periodu ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju, kako u okviru novih mera za prihvatanje ovih lica, tako i u okviru dogovora sa zemljama iz kojih se vraćaju lica u pogledu pomoći i drugih pogodnosti koje treba da ostvare povratnici, verovatno će sredstva za ove potrebe biti veća i u budžetu Republike Srbije.

Lični dokumenti

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obezbedilo sredstva za poslove ličnih dokumenata i readmisije u okviru sredstava za redovnu delatnost tog ministarstva i nisu posebno alocirana za Rome.

Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

Ministarstvo rada i socijalne politike razvija posebne preventivne programe podrške romskim porodicama, pre svega ženama i deci.

Za unapređenje položaja Roma obezbeđena su sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara i to :

Transferi ostalim nivoima vlasti 5.000.000

Donacije nevladinim organizacijama 2.000.000

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju

Procenjuje se na osnovu dosadašnje dinamike, da će oko 10% od ukupno obezbeđenih sredstava u budžetu za pomoć porodicama povratnika, porodicama kidnapovanih i nestalih lica i za jednokratne novčane pomoći stanovništvu na Kosovu i Metohiji, Romima biti dodeljeno 2.500.000 dinara. Računa se i na donatorska sredstva za povratak i zbrinjavanje romskih porodica.

Zdravstvena zaštita

Ministarstvo zdravlja, na Glavnom programu-1802-Preventivna zdravstvena zaštita, na Programu 01802-08 “Unapređenje zdravlja posebnih grupacija stanovništva“, Projekat 01 „Implementacija plana o zdravstvenoj zaštiti Roma“, obezbeđen je iznos od 18.5000.000 dinara za potrebe romskih medijatora i druge programe iz Akcionog plana. Obezbeđena su i donatorska sredstva.

Položaj žena

Sredstva za sprovođenje Akcionog plana obezbeđena su u okviru ukupnih sredstava za unapređivanje položaja Roma, kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture i drugih ministarstava nadležnih za sprovođenje i praćenje ove aktivnosti.

Informisanje

Ministarstvo kulture za 2009. godinu obezbedilo je sredstva za unapređivanje informisanja u iznosu od 12.155.913 dinara i to:

za programske sadržaje medija značajnih za unapređenje informisanja na romskom jeziku i informisanja romske populacije, kao i jačanje potencijala romskih medija 5.000.000

za projekte u cilju profesionalizacije u oblasti informisanja 2.436.000

za izdavanje mesečnog lista na romskom jeziku «Romano Nevipe» na godišnjem nivou 4.719.913

Kultura

Ministarstvo kulture u budžetu za 2009. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 424- Specijalizovane usluge- za unapređenje kulturnog stvaralaštva Roma, opredelilo je sredstva zbirno izdvojena za realizaciju redovnog Konkursa za stvaralaštvo nacionalnih manjina.

Političko učešće i predstavljanje

Sredstva za ove aktivnosi nisu posebno planirana u okviru budžeta Republike Srbije.

Diskriminacija

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava obezbedilo je sredstva za 2009. godinu za aktivnosti predsedavanja Srbije „Dekadom inkluzije Roma 2005-2015“, kao i za sprovođenje mera iz akcionog plana u oblastima stanovanja i obrazovanja u ukupnom iznosu od 22.200.000 dinara. Obezbeđena su i na donatorska sredstva.

Skraćenice:

AP Akcioni plan

APV Autonomna pokrajina Vojvodina

VŠ Više i visokoškolsko obrazovanje

CPM Centar za prava manjina

DZ Domovi zdravlja

Dev Info Tehnologija baze podataka za praćenje razvoja ljudskih resursa

EIS Jedinstvn informacioni sistem u obrazovanju

ZVKOV Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

ZU Zdravstvene ustanove

ZUOV Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

IK Institucije kulture

IOM Međuanrodna organizacija za migracije

INDOK Informaciono dokumentaciona služba

INS Inspekcijske i nadzorne službe

IPA Instrument pretpristupne pomoći (Pre Accession Instrument)

IRL Interno raseljena lica

JLS Jedinice lokalne samouprave

JMBG Jedinstveni matični broj građana

KiM Kosovo i Metohija

KPD Konvencija o pravima deteta

MIRS Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

LPA Lokalni plan akcije

LD Liga za Dekadu

LDOLD Liga za Dekadu odbor za lična dokumenta

LDOO Liga za Dekadu odbor za obrazovanje

LZ Lokalna zajednica

MERR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

MZ Mesna zajednica

MK Ministarstvo kulture

MLjMP Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

MŽSPP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

MOS Ministarstvo omladine i sporta

MP Ministarstvo prosvete

M pravde Ministarstvo pravde

MRSP Ministarstvo rada i socijalne politike

MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF Ministarstvo finansija

NZS Nacionalna služba za zapošljavanje

NIS nadzorne i inspekcijske službe

NPA Nacionalni plan akcije

NPS Nacionalni prosvetni savet

NS Narodna skupština

NSM Nacionalna strategija za mlade

NSRNM Nacionalni savet romske nacionalne manjine

NUNS Nezavisno udruženje novinara Srbije

OEBS Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

OO Obrazovanje odraslih

OU Obrazovne ustanove

OŠ Osnovnoškolsko obrazovanje

PKF Pedagoški kolegijum fakulteta

PU Predškolske ustanove

RA Romski asistenti

RAR Republička agencija za reciklažu

RZZO Republički zavod za zdravstveno osiguranje

RGZ Republički geodetski zavod

RPK Regionalna privredna komora

RK Romski koordinatori

RRA Republička radio-difuzna agencija

RS Republike Srbije

RTS Radio televizija Srbija

RUG Romska UG

SI Stručne institucije

SE Savet Evrope

SoR Sporazum o readmisiji

SZO Svetska zdravstvena organizacija

SPN Stručno-pedagoški nadzor

SSS Strategija za smanjenje siromaštva

SUPRSDR Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade Roma

SU Strukovna udruženja

SŠ Srednješkolsko obrazovanje

UG Udruženja građana

UNDP United Nations Development Programme, Razvojni program UN

UNICEF United Nations International Chidren Fund- Međunarodni fond za decu Ujedinjenih nacija

UNS Udruženje novinara Srbije

UNFPA United Nations Population Fund Populacioni fond Ujedinjenih nacija

UNHABITAT United Nations Human Settlements Programme

Program za stanovanje Ujedinjenih nacija

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees- Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

CSR Centar za socijalni rad

CUPS Centar za unapređivanje pravnih studija

ŠOO Škole za obrazovanje odraslih

ŠRP Škoslko razvojno planiranje

ŠU Školske uprave

II. MERE I AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

1. OBRAZOVANjE Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj Cilj

Cilj |Mere i aktivnposti |Indikatori |Nosioci |Monitoring |Podaci |Veze |Vreme | | | | |Nadležne institucije |Partneri | | | | | |13.1.Podizanje svesti o problemu diskirminacije i postupanje u slučajevima diskriminacije |13.1.1.Kampanje protiv diskriminacije |Broj sprovedenih kmapanja.

Broj obuhvaćene ciljne grupe.

Broj štampanog i distribuiranog materijala.

Procena uspešnosti kampanja.

Promena stavova građana. |Vlada

Nadležna ministarstva

JLS |NSRNM

MLjMP

UG

|LD

MO

|Izveštaji :SE Evropska komisija UNHCR Praksis UNICEF CPM Grupa 484

Analize javnog mnjenja |Obrazovanje

Zapošljavanje

Stanovanje

Zdravlje

Socijalna zaštita

Kultura

Mediji i informisanje |2009 –

2011. | | |13.1.2.Kampanja u vezi sa pravnim lekovima u slučajevima kršenja prava | | | | | | | | |13.2.Podizanje specijalističkih znanja o međunarodnim standardima i unutrašnjim propisima |13.2.1.Organizovanje specijalisitčkih obuka za pripadnike policije, pravosuđa i jedinica lokalne samouprave |Broj uspešno realizovanih obuka.

Broj učesnika i učesnica.

Procene uspešnosti realizovanih obuka. |MLjMP

|MUP

MO

NSRNM |LD

UG |Podaci MLjMP |Ljudska prava |2009 –

2011. | |13.3. Zapošljavanje većeg broja Roma u policiji pravosuđu i JLS |13.3.1.Sprovođenje mera afirmativne akcije pri zapošljavanju |Broj zaposlenih Roma u policiji, pravosuđu i jedinicama lokalne samouprave.

|MLjMP

MO

NSRNM |LD

UG

|Uporedna analiza RZS |Zapošljavanje |2009 –

2011. | |13.4.

Podržavati organizacije koje pružaju pravnu pomoć žrtvama diskriminacije |13.4.1.Donacije udruženjma građana koja zastupaju žrtve diskrimiancije |Visina dodeljenih novčanih sredsava.

Broj sprovedenih projekata.

Broj uključenih UG. |Nadležna ministarstva |MO

UG |NSRNM

LD | | | | | |13.4.2.Uključivanje UG u akvitnosti institucija | | | | | | | | |13.5.Praćenje implementacije Zakona protiv diskriminacije |13.5.1.Saradnja sa Poverenikom |Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu ovog zakona. Broj odluka donetih od strane Poverenika.

Broj uključenih UG. |M pravde |MLjMP

MO

NSRNM |CPM

CUPS

| | | | | |13.5.2.Saradnja sa UG | | | | | | | | |13.5. Usvajanje i implementacija Zakona o ravnopravnosti polova |13.5.1.Praćenje realizacije ovog zakona na nacionalnom i lokalnom nivou. |Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu ovog zakona.

Broj donešenih presuda u korist tužiteljica.

Broj uključenih UG.

Broj uključenih ženskih UG |M pravde |MLjMP

MO

NSRNM |CPM

CUPS

SU | | | | | |13.5.2. Saradnja sa udruženjima građana. | | | | | | | | |

Ostavite komentar