Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 306-8831/2017-1

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić, s.r.

Ostavite komentar