Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

ZAKLjUČAK

O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE

I

1. Preporučuje se Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, Ustavnom sudu, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje, Narodnoj banci Srbije, Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: državni organi), organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda (u daljem tekstu: pokrajinski i lokalni organi), kao i javnim službama i drugim pravnim licima čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: javne službe) da upotrebljavaju grb, zastavu i himnu Republike Srbije u skladu sa ovim zaključkom.

II

1. Grb, zastava i himna Republike Srbije upotrebljavaju se sa sadržinom i u obliku utvrđenim Preporukom o korišćenju grba, zastave i himne Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 93/04).

III

1. Veliki grb Republike Srbije upotrebljava se:

– na zgradama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca i Narodne banke Srbije;

– u službenim prostorijama predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika Vlade, predsednika Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca i guvernera Narodne banke Srbije;

– u sastavu pečata i štambilja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca i Narodne banke Srbije;

– na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl. koje koristi predsednik Republike.

2. Mali grb Republike Srbije upotrebljava se:

– na zgradama ostalih državnih organa, pokrajinskih i lokalnih organa i javnih službi i u njihovim službenim prostorijama;

– u sastavu ostalih pečata i štambilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.

Mali grb Republike Srbije može se upotrebljavati:

– prilikom proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija koje su značajne za Republiku Srbiju;

– u sastavu obrazaca javnih isprava, kad je to predviđeno zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona;

– u sastavu oznaka na uniformama službenih lica državnih organa, kad je to predviđeno zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona;

– na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl. koje koriste predsednik i potpredsednici Narodne skupštine, predsednik Vlade, potpredsednici Vlade i ministri, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Republički javni tužilac i guverner Narodne banke Srbije;

– u drugim slučajevima, ako njegova upotreba nije u suprotnosti sa ovim zaključkom.

3. Veliki i mali grb Republike Srbije ne smeju se upotrebljavati ako su oštećeni ili svojim izgledom nepodobni za upotrebu, već se povlače iz upotrebe.

IV

1. Državna zastava Republike Srbije stalno se vije na glavnom ulazu u zgrade državnih organa, izuzev Narodne skupštine, i u njihovim službenim prostorijama.

Državna zastava Republike Srbije vije se:

– na glavnom ulazu u zgradu Narodne skupštine u vreme zasedanja i na državni praznik Republike Srbije;

– na glavnom ulazu u zgrade pokrajinskih i lokalnih organa i javnih službi na državni praznik Republike Srbije.

Ako se u jednoj zgradi nalaze službene prostorije više državnih organa, vije se jedna zastava.

2. Državna zastava Republike Srbije ističe se na biračkim mestima na dan izbora za državne organe.

3. U dane žalosti svi državni organi, pokrajinski i lokalni organi i javne službe ističu državnu zastavu Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola.

4. Državna zastava Republike Srbije može se isticati:

– na proslavama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju;

– u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa ovim zaključkom.

5. Predsednik Republike i predsednik Narodne skupštine umesto državne zastave koriste standartu.

6. Narodna zastava Republike Srbije stalno se vije na glavnom ulazu u zgradu Narodne skupštine i glavnom ulazu u zgrade pokrajinskih i lokalnih organa i javnih službi.

Ako se u jednoj zgradi nalaze službene prostorije više pokrajinskih i lokalnih organa i javnih službi, vije se jedna zastava.

Narodna zastava Republike Srbije ističe se na biračkim mestima na dan izbora za pokrajinske i lokalne organe.

7. Narodna zastava Republike Srbije može se isticati:

– prilikom proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija;

– u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa ovim zaključkom.

8. Državna i narodna zastava Republike Srbije ne smeju biti izložene tako da dodiruju tlo, niti kao podloge, podmetači, prostirke, zavese ili draperije, niti se njima mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, ili ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.

Državna i narodna zastava Republike Srbije ne smeju se upotrebljavati ako su oštećene ili su svojim izgledom nepodobne za upotrebu, već se povlače iz upotrebe.

V

1. Himna Republike Srbije izvodi se:

– prilikom svečanosti polaganja zakletve predsednika Republike;

– prilikom odavanja pošte Neznanom junaku na Avali;

– prilikom polaganja venaca zvaničnih predstavnika Republike Srbije na groblja, grobove i druga spomen-obeležja boraca i žrtava rata.

2. Himna Republike Srbije može se izvoditi:

– na proslavama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju;

– na sahrani zaslužnih građana Republike Srbije, kad im se u ime Republike Srbije ukazuje posebna počast, u skladu sa odlukom Vlade;

– u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa zakonom državne zajednice Srbija i Crna Gora i ovim zaključkom.

3. Himna Republike Srbije izvodi se: sviranjem, pevanjem ili i sviranjem i pevanjem.

U tekstu i melodiji himne ne mogu se prilikom izvođenja vršiti nikakve izmene.

4. Himna Republike Srbije izvodi se uz odavanje uobičajene počasti svih prisutnih (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

VI

1. Na sve ono što posebno nije preporučeno ovim zaključkom, shodno se primenjuju pravila iz Zakona o upotrebi zastave, himne i grba Savezne Republike Jugoslavije («Službeni list SRJ», br. 66/93 i 24/94).

VII

1. Ovaj zaključak objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

05 Broj:

U Beogradu,

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar