Zaključak o izmenama Zaključka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 05 broj 110-7203/13 od 25. avgusta 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 79/13), u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine koji čini sastavni deo zaključka u Glavi II. „SKRAĆENICE I OPŠTE NAPOMENE”, u delu „OPŠTE NAPOMENE”, tačka 1. menja se i glasi:

„ 1) Rokovi se računaju od dana objavljivanja izmenjenog Akcionog plana, osim ukoliko je drugačije određeno. Rokovi su formulisani kao kvartali u određenoj godini. Aktivnost nije nužno izvršiti u navedenom kvartalu, već je moguće započeti sa realizacijom i ranije, a rok za realizaciju ističe poslednjeg dana navedenog kvartala. Rokovi koji su formulisani kao određeni broj meseci opredeljeni su u odnosu na okolnost od čije realizacije počinje da teče navedeni rok, što je predviđeno u napomeni uz tu aktivnost. Odrednica „kontinuirano” odnosi se na aktivnosti koje treba da se realizuju do kraja perioda važenja Strategije i Akcionog plana, a njihova ispunjenost se ocenjuje svake godine iznova. ”

Tačka 3. menja se i glasi:

„ 3) Ukoliko je prema analizi potreba neophodna izmena akta o sistematizaciji radnih mesta, odnosno zapošljavanje novih kadrova, potrebno je voditi računa o tome da za davanje saglasnosti za donošenje ovog akta može biti nadležan drugi organ vlasti, i da bez njegove saglasnosti nije moguće izvršiti ovu aktivnost. Subjekt koji je u Akcionom planu označen u koloni „Odgovorni subjekti” ima obavezu da inicira postupak izmene akta o sistematizaciji radnih mesta, odnosno zapošljavanja novih kadrova. ”

Tačka 6. menja se i glasi:

„ 6) Odrednica „kontinuirano” u koloni koja predviđa rokove za realizaciju aktivnosti odnosi se na aktivnosti koje se periodično ponavljaju (npr. sprovođenje plana i programa obuke) do 2018. godine, do kada se primenjuje ova strategija. U tom slučaju, nadzor će se vršiti tako što će se utvrđivati da li je odgovorni subjekt za svaku godinu važenja Strategije ispunio plan i program obuke zaposlenih. ”

Posle tačke 8. dodaje se tačka 9. koja glasi:

„ 9) Izvor finansiranja svih mera i aktivnosti je budžet Republike Srbije, osim u slučaju ako se radi o troškovima koji će se finansirati iz donatorskih sredstava, što je posebno naznačeno u rubrici „Potrebni resursi”.”

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.1.POLITIČKE AKTIVNOSTI, cilj 3.1.1., mera 3.1.1.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI

3.1.1.

Cilj

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i sprovođenju kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata

Indikator cilja

Broj slučajeva kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, br. 43/11 i 123/14) smanjen za 30% do 2017. godine (u odnosu na 2012. godinu). Broj pravnosnažnih odluka u prekršajnim i krivičnim predmetima u vezi sa kršenjem Zakona o finansiranju političkih aktivnosti povećan je za 30% do 2017. godine u odnosu na 2012. godinu.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.1.1.1

Ojačati kapacitete DRI za efikasno sprovođenje revizije parlamentarnih političkih stranaka

Izmeniti sistematizaciju tako da odgovara preporukama nove analize potreba i zaposliti kadar u skladu sa izmenjenim aktom o sistematizaciji

II kvartal 2017. godine

DRI

Usvojen akt o sistematizaciji koji odgovara preporukama analize potreba; Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara izmenjenom aktu o sistematizaciji analizi potreba

Prema analizi potreba (Po zaposlenom bruto 91.020 RSD)

Opšta napomena broj 3. 

Prethodna analiza potreba izrađena je u martu 2014. godine

Napraviti i sprovoditi plan i program obuke zaposlenih u skladu sa preporukama analize potreba

kontinuirano

DRI

Plan i program obuke koji odgovara preporukama analize potreba; Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

Prema analizi potreba i programu obuke (po obuci 36.900 RSD)

 

Nabaviti opremu i inicirati postupak obezbeđivanja prostora u skladu sa preporukama analize potreba

III kvartal 2017. godine

DRI

Dostavljen izveštaj o nabavljenoj opremi /prostoru

Prema analizi potreba

Opšta napomena broj 4.

Sadržina aktivnosti zavisi od toga da li je analiza ukazala na potrebe za nabavkom opreme ili prostora ili i jednog i drugog, i u skladu s tim se vrši ocena ispunjenosti aktivnosti

* Napomena

3.1.1.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.2.2.

3.1.1.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.2.3.

3.1.1.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.2.2. i 2.2.2.3.

3.1.1.4. Prva aktivnost u okviru mere je realizovana, preostale aktivnosti prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.1.4, 2.2.2.6. i 2.2.2.7.

3.1.1.5. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.1.1.1.

3.1.1.6. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.2.6.

3.1.1.7. Prva aktivnost je realizovana. Preostale aktivnosti prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.2.8 i 2.2.2.9.

3.1.1.8. Mera je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI, cilj 3.1.2., mere 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3. i 3.1.2.4. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI

3.1.2.

Cilj

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

Indikator cilja

Povećan broj kontrola u radu uprave, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/20 – US, 67/13 – US, 8/215 – US ) i drugim relevantnim zakonima (porast od 30% u odnosu na početnu vrednost u 2012. godini).

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.1.2.1.

Uspostaviti efikasnu infrastrukturu za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije i nadležnih institucija, radi provere podataka u dostavljenim izveštajima o imovini i prihodima

Omogućiti ovlašćenom licu u Agenciji pristup podacima Poreske uprave o JIPB u obimu potrebnom za kontrolu podataka iz izveštaja o imovini i prihodima i izveštaja o finansiranju političkih subjekata, a u skladu sa „principom najmanje privilegije” što znači da lice može i sme da ima pristup samo onim podacima koji su mu neophodni za obavljanje poslova iz njegovog delokruga rada

6 meseci nakon uspostavljanja sistema JIPB

Poreska uprava

Agencija ima pristup bazi JIPB u obimu potrebnom za kontrolu podataka iz izveštaja o imovini i prihodima i izveštaja o finansiranju političkih subjekata

Nepoznato u ovom trenutku

Aktivnost se može ostvariti nakon uvođenja sistema JIPB (vidi: 3.2.1.2).

Opšta napomena broj 8.

3.1.2.2.

Obezbediti materijale za edukaciju funkcionera o primeni odredaba novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi sa prijavom imovine i prihoda

Izraditi i objaviti Priručnik (vodič) o obavezama funkcionera u oblasti prijave imovine i prihoda, od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

6 meseci

Agencija

Priručnik (vodič) o obavezama funkcionera u oblasti prijave imovine i prihoda odštampan i objavljen na internet strani Agencije

3.000 primeraka – štampanje 550.000 RSD (USAID, Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast)

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Predstaviti Priručnik (vodič) o obavezama funkcionera u oblasti prijave imovine i prihoda

6 meseci

Agencija

Održana prezentacija Priručnika (vodiča) na okruglom stolu

Troškovi organizacije okruglog stola – 250.000 RSD (USAID, Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast)

 Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Podeliti 3.000 primeraka štampanog Priručnika (vodiča) prema unapred pripremljenom planu distribucije

9 meseci

Agencija

Plan distribucije Priručnika (vodiča) Podeljeno najmanje 80% odštampanih primeraka Priručnika (vodiča)

3.000 primeraka – distribucija – 50.000 RSD

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Izraditi i objaviti vebinare – edukativne video materijale o obavezama funkcionera u oblasti prijave imovine i prihoda

9 meseci

Agencija

Vebinari – edukativni video materijali o obavezama funkcionera u oblasti prijave imovine i prihoda izrađeni i objavljeni na internet strani Agencije

Izrada scenarija za video materijal i izrada video materijala –2.500.000 RSD

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

3.1.2.3.a

Uspostaviti proaktivni pristup u kontroli izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Zaposliti novi kadar u oblasti kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

II kvartal 2017 godine

Agencija

Zaposlen novi kadar u oblasti kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Po zaposlenom najmanje bruto 100.000 RSD

Opšta napomena broj 3.

Pokrenuti nove postupke kontrole blagovremenosti podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera na osnovu indicija i podataka prikupljenih u postupcima kontrole drugih izveštaja, drugim postupcima koje vodi Agencija, kao i iz drugih izvora (medija, informacija dobijenih od drugih organa, pravnih i fizičkih lica koje nisu dostavljene kako bi se pokrenuo postupak pred Agencijom i sl.)

kontinuirano

Agencija

Broj novih postupaka kontrole blagovremenosti izveštaja, pokrenutih na način opisan u sadržaju aktivnosti, povećan u odnosu na prethodnu godinu

Nisu potrebni

Pokrenuti nove postupke kontrole tačnosti i potpunosti podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera na osnovu indicija i podataka prikupljenih u postupcima kontrole drugih izveštaja, drugim postupcima koje vodi Agencija, kao i iz drugih izvora (medija, informacija dobijenih od drugih organa, pravnih i fizičkih lica koje nisu dostavljene kako bi se pokrenuo postupak pred Agencijom i sl.)

kontinuirano

Agencija

Broj postupaka kontrole tačnosti i potpunosti podataka iz izveštaja, pokrenutih na način opisan u sadržaju aktivnosti, povećan u odnosu na prethodnu godinu

2.000.000 RSD na godišnjem nivou (troškovi terenske kontrole)

3.1.2.3. b

Uspostavliti proaktivan pristup u oblasti sprečavanja i rešavanja sukoba interesa funkcionera

Zaposliti novi kadar u oblasti sprečavanja i rešavanja sukoba interesa funkcionera

II kvartal 2017. godine

Agencija

Zaposlen novi kadar u oblasti sprečavanja i rešavanja sukoba interesa funkcionera

Po zaposlenom najmanje bruto 100.000 RSD

Pokrenuti nove postupke za utvrđivanje nespojivosti javnih funkcija na osnovu indicija i podataka prikupljenih u drugim postupcima za utvrđivanje nespojivosti javnih funkcija, drugim postupcima koje vodi Agencija, kao i iz drugih izvora (medija, informacija dobijenih od drugih organa, pravnih i fizičkih lica koje nisu dostavljene kako bi se pokrenuo postupak pred Agencijom i sl.)

kontinuirano

Agencija

Broj postupaka za utvrđivanje nespojivosti javnih funkcija, pokrenutih na način opisan u sadržaju aktivnosti, povećan u odnosu na prethodnu godinu

Nisu potrebni

Pokrenuti nove postupke za utvrđivanje i sankcionisanje sukoba interesa funkcionera na osnovu indicija i podataka prikupljenih u drugim postupcima za utvrđivanje i sankcionisanje sukoba interesa funkcionera, drugim postupcima koje vodi Agencija, kao i iz drugih izvora (medija, informacija dobijenih od drugih organa, pravnih i fizičkih lica koje nisu dostavljene kako bi se pokrenuo postupak

kontinuirano

Agencija

Broj postupaka za utvrđivanje i sankcionisanje sukoba interesa funkcionera, pokrenutih na način opisan u sadržaju aktivnosti, povećan u odnosu na prethodnu godinu

Nisu potrebni

3.1.2.4.

Organizovati kampanju za informisanje javnosti o odredbama novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Izraditi plan i program kampanje

6 meseci

Agencija

Program i plan kampanje

150.000 RSD za angažman eksperta

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Sprovoditi kampanju u skladu sa planom i programom

24 meseca

Agencija

Izveštaj o sprovedenoj kampanji po godini važenja Strategije

10.000.000 RSD za celu kampanju

*Napomena

3.1.2.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.1.1.

3.1.2.2. Briše se.

3.1.2.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.1.1.

3.1.2.4. Prva aktivnost je realizovana, druga aktivnost prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.1.1. Mera 3.1.2.4. je prenumerisana u 3.1.2.1.

3.1.2.5. Mera je izmenjena i prenumerisana u 3.1.2.2.

3.1.2.6. Prva aktivnost u okviru mere je realizovana. Mera je razdvojena na dve mere i prenumerisana u 3.1.2.3.a i 3.1.2.3.b.

3.1.2.7. Mera je izmenjena i prenumerisana u 3.1.2.4.

U Glavi III „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI, cilj 3.1.3., mere 3.1.3.1., 3.1.3.2., i 3.1.3.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI

3.1.3.

Cilj

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa

Indikator cilja

Usvojen zakon kojim se reguliše lobiranje do kraja 2017. godine, kod 70% usvojenih zakona, odluka skupštine teritorijalne autonomije i jedinica lokalnih samouprave, javne rasprave su sprovedene u skladu sa poslovnikom koji reguliše organizovanje i sprovođenje javnih rasprava

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.1.3.1.

Uspostaviti mehanizme kojima bi se zainteresovanim stranama i javnosti omogućilo učešće u postupku donošenja propisa na svim nivoima vlasti

Izraditi i dostaviti Narodnoj skupštini predloge zakona o izmenama i dopunama zakona, na osnovu izvršene analize

III kvartal 2016. godine

Odgovorni subjekti u skladu sa preporukama analize i Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona, koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama analize i Rezoluciji o zakonodavnoj politici Narodne skupštine, podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz nacrta/predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su unete preporuke iz analize, kao i iz Rezolucije o zakonodavnoj politici Narodne skupštine

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

IV kvartal 2016. godine

Narodna skupština

Usvojeni zakoni o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama Rezolucije o zakonodavnoj politici Narodne skupštine

Nisu potrebni

Usvojiti izmene statuta/poslovnika jedinica lokalnih samouprava na način predviđen merom

I kvartal 2017. godine

Predsednici skupština jedinica lokalne samouprave

Usvojene izmene statuta, odnosno poslovnika jedinica lokalne samouprave na način predviđen merom

Nisu potrebni

Ostvariti saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština 

Usvojiti izmene i dopune Poslovnika Vlade kojima se preciziraju kriterijumi i način održavanja javne rasprave

3 meseca od donošenja zakona

Vlada

Usvojene izmene i dopune Poslovnika Vlade kojim se dodatno preciziraju kriterijumi i način održavanja javne rasprave

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije:

Obrazloženje iz predloga izmena i dopuna Poslovnika Vlade koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su dodatno precizirani kriterijumi i način održavanja javne rasprave, a u skladu s preporukama iz Rezolucije o zakonodavnoj politici Narodne skupštine

Doneti propis kojim se bliže uređuje organizovanje i sprovođenje javnih rasprava

3 meseca od donošenja zakona

Vlada

Usvojen propis kojim se bliže uređuje organizovanje i sprovođenje javnih rasprava

Nisu potrebni

 

3.1.3.2.

Usvojiti zakon kojim se uređuje lobiranje i pristup javnosti svim informacijama o lobiranju u organima javne vlasti

Izraditi Nacrt zakona i dostaviti Vladi

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove trgovine

Nacrt zakona kojim se uređuje lobiranje i pristup javnosti svim informacijama o lobiranju u organima javne vlasti dostavljen Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

U radnoj grupi učestvuju predstavnici Ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i Agencije 

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Nacrta zakona koje sadrži objašnjenje na koji način je omogućen pristup javnosti svim informacijama o lobiranju u organima javne vlasti

Izraditi i podneti Predlog zakona Narodnoj skupštini

I kvartal 2017. godine

Vlada

Predlog zakona kojim se uređuje lobiranje i pristup javnosti svim informacijama o lobiranju u organima javne vlasti podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Predloga zakona koje sadrži objašnjenje na koji način je omogućen pristup javnosti svim informacijama o lobiranju u organima javne vlasti

Usvojiti Zakon

II kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojen Zakon

Nisu potrebni

3.1.3.3.

Sprovesti kampanju za informisanje javnosti o mehanizmima učešća u postupku donošenja propisa na svim nivoima

Sprovesti kampanju prema planu i programu

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave i lokalne samouprave

Kampanja sprovedena prema planu i programu; izveštaj o sprovedenoj kampanji

4.355.000 RSD

Ostvariti saradnju sa Stalnom konferencijom opština i gradova i OCD

*Napomena

3.1.3.1. Prva aktivnost je realizovana.

3.1.3.3. Mera se prati kroz cilj 4.1.

3.1.3.4. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.1.3.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI, cilj 3.1.4. „Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća” mere i aktivnosti se brišu jer su realizovane.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI, cilj 3.1.5., mere 3.1.5.1. i 3.1.5.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.1. POLITIČKE AKTIVNOSTI

3.1.5.

Cilj

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština

Indikator cilja

Dosledno sprovođenje zaključaka pokrajinskih i lokalnih skupština donetih na osnovu godišnjih izveštaja stalnih radnih tela skupštine o sprovođenju pokrajinskih i lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.1.5.1.a

Organizovati obuke za funkcionere i službenike organa javne vlasti na nivou jedinica lokalne samouprave u cilju ispunjavanja obaveza iz usvojenog plana za borbu protiv korupcije

Izraditi plan i program obuke

2 meseca

Gradonačelnik/predsednik opštine

Izrađen plan i program obuke

Nisu potrebni

Rok se računa od isteka roka za usvajanje lokalnog plana za borbu protiv korupcije iz aktivnosti 2.2.10.37. iz Akcionog plana za Poglavlje 23

Sprovesti plan i program obuke

4 meseca

Gradonačelnik/ predsednik opštine

Izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

U skladu sa planom i programom obuke (po obuci 36.900 RSD)

Rok se računa od isteka roka za usvajanje lokalnog plana za borbu protiv korupcije iz aktivnosti 2.2.10.37. iz Akcionog plana za Poglavlje 23

Opšta napomena za obavezne elemente izveštaja o sprovedenom planu i programu obuke

3.1.5.1.b

Organizovati obuke za funkcionere i službenike organa javne vlasti na nivou teritorijalne autonomije u cilju ispunjavanja obaveza iz usvojenog plana za borbu protiv korupcije

Izraditi plan i program obuke

2 meseca

Sekretar vlade jedinice teritorijalne autonomije

Plan i program obuke

Nisu potrebni

Rok se računa od isteka roka za usvajanje pokrajinskog plana za borbu protiv korupcije iz aktivnosti 2.2.10.37. iz Akcionog plana za Poglavlje 23

Sprovesti plan i program obuke

4 meseca

Sekretar vlade jedinice teritorijalne autonomije

Izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

U skladu sa planom i programom obuke (po obuci 36.900 RSD)

Rok se računa od isteka roka za usvajanje pokrajinskog plana za borbu protiv korupcije iz aktivnosti 2.2.10.37. iz Akcionog plana za Poglavlje 23

3.1.5.2.

Organizovati kampanju za informisanje građana o mehanizmima akcionog plana za borbu protiv korupcije pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Napraviti program i plan kampanje

IV kvartal 2017. godine

Agencija

Izrađen program i plan kampanje

Nisu potrebni

Sprovesti kampanju prema planu i programu

IV kvartal 2018. godine

Agencija

Izveštaj o sprovedenoj kampanji

10.000.000 RSD

Ostvariti saradnju sa Stalnom konferencijom opština i gradova i OCD

*Napomena

3.1.5.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.36.

3.1.5.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.37.

3.1.5.3. Mera je prenumerisana u 3.1.5.1. i razdvojena na dve mere, i to: 3.1.5.1.a i 3.1.5.1.b.

3.1.5.4. Mera je prenumerisana u 3.1.5.2.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.1. Javni prihodi, cilj 3.2.1.1., mera 3.2.1.1.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.1.1.

Cilj

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju

Indikator cilja

Procenat poreskih prijava podnetih putem e- Porezi sistema iznosi 95% od ukupno podnetih poreskih prijava

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.1.1.1.

Obezbediti redovno unošenje i ažuriranje podataka iz sistema e-poreza

Sprovoditi redovnu kontrolu ažuriranja podataka, funkcionisanja sistema i otklanjanja eventualnih tehničkih nedostataka

kontinuirano

Poreska uprava

Broj kontrola ispravnosti i tačnosti sistema e-Porezi; Izveštaji o sprovedenim kontrolama

60.000 RSD mesečno (Troškovi održavanja sistema)

Opšta napomena broj 8 

*Napomena

3.2.1.1.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.11.

3.2.1.1.2. Briše se.

3.2.1.1.3. Mera je prenumerisana u 3.2.1.1.1.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.1. Javni prihodi, cilj 3.2.1.2., mere 3.2.1.2.1., 3.2.1.2.2., 3.2.1.2.3. i 3.2.1.2.4. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.1.2.

Cilj

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica

Indikator cilja

Broj izdatih jedinstvenih identifikacionih poreskih brojeva

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.1.2.1.

Sprovoditi kampanje za informisanje građana o JIPB

Napraviti program i plan kampanje

3 meseca

Poreska uprava

Izrađen program i plan kampanje

Nisu potrebni

Rok za realizaciju aktivnosti računa se od uspostavljanja sistema kojim se reguliše JIPB

Sprovoditi kampanju prema planu i programu

kontinuirano

Poreska uprava

Izveštaj o sprovedenoj kampanji

5.000.000 RSD

 

3.2.1.2.2.

Zakon kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa u javnoj upravi dopuniti odredbama o načinu upotrebe JIPB

Izraditi model upotrebe JIPB radi kontrole izveštaja o imovini i prihodima službenika javne uprave i javnih funkcionera

12 meseci

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Izrađen model za korišćenje JIPB u postupku kontrole izveštaja o imovini i prihodima

1.600.000 RSD (informacije o najboljim praksama; troškovi javne rasprave)

U izradu modela uključiti Poresku upravu i Agenciju

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona

2 meseca

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u meri dostavljen Vladi

Rok za realizaciju aktivnosti računa se od početka primene zakona kojim se reguliše JIPB

Opšta napomena broj 1.

Sredstva verifikacije za nacrt i predlog zakona: Obrazloženje iz nacrta/predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije navedene u meri unete u tekst nacrta/predloga

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona Narodnoj skupštini

3 meseca

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u meri podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona

4 meseca

Narodna skupština

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona

Nisu potrebni

3.2.1.2.3.

Izmeniti Zakon o finansiranju političkih aktivnosti tako da se uredi način upotrebe JIPB u postupku poreske kontrole davalaca finansijskih i drugih usluga političkim subjektima

Izraditi model upotrebe JIPB radi poreske kontrole davaoca finansijskih i drugih usluga političkim subjektima

12 meseci

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Uspostavljen pravni okvir za korišćenje JIPB u postupku kontrole imovinskih kartica

1.600.000 RSD (informacije o najboljim praksama)

U izradu modela uključiti Poresku upravu i Agenciju

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona

2 meseca

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u meri dostavljen Vladi

Rok za realizaciju aktivnosti računa se od početka primene zakona kojim se reguliše JIPB 

 

Sredstva verifikacije za nacrt i predlog zakona: Obrazloženje iz nacrta/predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije navedene u meri unete u tekst nacrta/predloga

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona Narodnoj skupštini

3 meseca

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u meri podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona

4 meseca

Narodna skupština

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona

Nisu potrebni

Rok za realizaciju aktivnosti računa se od početka primene zakona kojim se reguliše JIPB

3.2.1.2.4.

Izvršiti edukaciju o upotrebi JIPB za proveru proveru izveštaja o imovini i prihodima davalaca usluga političkim subjektima

Napraviti program i plan obuke i priručnike

3 meseca

Poreska uprava

Izrađen plan i program obuke; priručnik objavljen na internet strani Poreske uprave;

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke i izveštaj o distribuciji priručnika

5.000.000 RSD

Rok za realizaciju aktivnosti računa se od uspostavljanja sistema kojim se reguliše JIPB

Sprovoditi program i plan i podeliti priručnike sa uputstvima

Opšta napomena broj 7.

U skladu sa programom (po obuci 300.000 RSD)

Po potrebi, obuku sprovoditi i nakon početka primene zakona

*Napomena

3.2.1.2.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.9.

3.2.1.2.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.10.

3.2.1.2.3. Mera je prenumerisana u 3.2.1.2.1.

3.2.1.2.4. Mera je prenumerisana u 3.2.1.2.2.

3.2.1.2.5. Mera je prenumerisana u 3.2.1.2.3.

3.2.1.2.6. Mera je prenumerisana u 3.2.1.2.4.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.1. Javni prihodi, cilj 3.2.1.3. „Identifikovani i otklonjeni svi nedostaci u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji”, sve mere iz cilja 3.2.1.3. brišu se i prate kroz odgovarajuće aktivnosti predviđene u Akcionom planu za Poglavlje 23, i to:

3.2.1.3.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.31.

3.2.1.3.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.31.

3.2.1.3.3. Prva aktivnost prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.30., a ostale aktivnosti se prate kroz aktivnost 2.2.10.31.

3.2.1.3.4. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.31.

3.2.1.3.5. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.32.

3.2.1.3.6. Prva aktivnost je realizovana, a ostale aktivnosti prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.10.32. i 2.2.10.33.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.1. Javni prihodi, cilj 3.2.1.4. „Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa”, sve mere iz cilja 3.2.1.4. brišu se i prate kroz odgovarajuće aktivnosti predviđene u Akcionom planu za Poglavlje 23, i to:

3.2.1.4.1. Briše se.

3.2.1.4.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.33.

3.2.1.4.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.34.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.2. Javni rashodi, cilj 3.2.2.1., mere 3.2.2.1.1. 3.2.2.1.2. i 3.2.2.1.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.2.1.

Cilj

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava

Indikator cilja

Programskim budžetiranjem na svim nivoima vlasti omogućeno transparentno trošenje budžetskih sredstava.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.2.1.1.

Objavljivati godišnje izveštaje o radu budžetske inspekcije koji se podnose Narodnoj skupštini

Objaviti godišnji izveštaj na veb-prezentaciji

godišnje

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Izveštaj o radu budžetske inspekcije objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove finansija

Nisu potrebni

3.2.2.1.2.

Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o sistemu javne potrošnje iz državnog budžeta

Povezati Portal Narodne skupštine za nadzor nad javnim finansijama sa drugim elektronskim sistemima (portalima) za praćenje javne potrošnje iz državnog budžeta (Ministarstvo finansija, DRI, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i dr.) i preuzeti njihove podatke na način koji će građanima olakšati pristup informacijama o trošenju budžetskih sredstava i omogućiti im da na jedinstven i efikasan način prate trošenje javnih sredstava iz budžeta i vrše nadzor nad javnim finansijama.

IV kvartal 2018. godine

Narodna skupština – Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Uspostavljena efikasna kontrola izvršenja budžeta od strane zakonodavne vlasti

Transparentnost trošenja budžetskih sredstava

Povećana odgovornost nosilaca javnih funkcija za racionalno i efikasno korišćenje javnih sredstava i ograničen rizik od korupcije

Prema potrebi

* Mera se realizuje u okviru Projekta „Jačanje nadzorne funkcije i javnosti u radu Narodne skupštine” koji Narodna skupština sprovodi u saradnji sa UNDP i SDC

3.2.2.1.3.

Uspostaviti potpunu evidenciju o imovini u javnoj svojini i njenim korisnicima

Izraditi, ažurirati i objaviti evidenciju o imovini u javnoj svojini i njenim korisnicima

do II kvartala 2017. godine

Republička direkcija za imovinu

Uspostavljena evidencija o nepokretnostima u javnoj svojini i njenim korisnicima sa presekom stanja na određeni dan

U skladu sa potrebama

*Za 2016. godinu obezbeđeno je 1.000.000 RSD

Stavljanjem web aplikacije u produkciju (08.02.2016. godine) stekli su se uslovi za elektronsko vođenje i ažuriranje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika iz člana 2. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, kao i jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini od strane svih titulara javne svojine

Meru sprovesti u saradnji sa Vladom autonomne pokrajine, predsednicima opština i gradonačelnicima

*Napomena

3.2.2.1.1. Mera je realizovana.

3.2.2.1.2. Mera je prenumerisana u 3.2.2.1.1.

3.2.2.1.3. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.2.2.1.2.

3.2.2.1.4. Briše se.

3.2.2.1.5. Druga aktivnost se briše. Mera je prenumerisana u 3.2.2.1.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.2. Javni rashodi, cilj 3.2.2.2., mere 3.2.2.2.1., 3.2.2.2.2., 3.2.2.2.3., 3.2.2.2.4. i 3.2.2.2.5. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.2.2.

Cilj

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 ) i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima

Indikator cilja

Obim i vrsta nepravilnosti utvrđenih u izveštajima nadležnih kontrolnih i regulatornih tela.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.2.2.1.

Uspostaviti evidenciju o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u izveštajima kontrolnih i regulatornih tela

Izraditi i ažurirati evidenciju o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u izveštajima kontrolnih i regulatornih tela

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Dostavljen izveštaj o uspostavljanju evidencije s napomenom o vremenskim intervalima u kojim se vrši njeno ažuriranje

Nisu potrebni

 

3.2.2.2.2.

Uvesti elektronske nabavke kako bi se smanjio uticaj ljudskog faktora

Sprovesti analizu optimalnog zakonskog, institucionalnog i tehničkog modela e-nabavki koji je prikladan za primenu u Republici Srbiji

III kvartal 2016. godine

Uprava za javne nabavke

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi

Nisu potrebni

Nove aktivnosti su određene Strategijom razvoja javnih nabavki u Republiici Srbiji za period 2014-2018, takođe sprovođenje pomenutih aktivnosti i utvrđeni rokovi su definisani i Pregovaračkom pozicijom za poglavlje 5 – javne nabavke

Sprovesti pilot projekat za elektronsko podnošenje ponuda u oblasti centralizovanih javnih nabavki

IV kvartal 2018. godine

Uprava za javne nabavke

Dostavljen izveštaj o realizovanom pilot projektu

Nisu potrebni

 

3.2.2.2.3.

Ojačati kapacitete Uprave za javne nabavke imajući u vidu nove nadležnosti utvrđene Zakonom o javnim nabavkama

Zaposliti stručne kadrove u skladu sa analizom potrebe

počev od II kvartala 2016. godine

Uprava za javne nabavke

Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara analizi potreba

7.168.000 RSD u 2017. godini

 

Sprovesti plan i program obuke zaposlenih

kontinuirano

Uprava za javne nabavke

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

Nabaviti opremu u skladu s preporukama analize potreba

počev od II kvartala 2016. godine

Uprava za javne nabavke

Oprema nabavljena u skladu sa analizom potreba; Dostavljen izveštaj o nabavljenoj opremi

1.000.000 RSD u 2017. godini

 

3.2.2.2.4.

Sprovoditi konačne odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Pratiti sprovođenje odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

kontinuirano

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Dostavljen izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koji sadrži podatke o praćenju sprovođenja odluka

Nisu potrebni

3.2.2.2.5.

Sprovesti edukaciju o primeni novih rešenja u oblasti javnih nabavki

Pripremiti priručnike za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke

III kvartal 2016. godine

Uprava za javne nabavke

Priručnik objavljen na internet strani UJN

Nisu potrebni

*Napomena

3.2.2.2.1. Mera je realizovana.

3.2.2.2.2. Mera je realizovana.

3.2.2.2.3. Mera je realizovana.

3.2.2.2.4. Mera je realizovana.

3.2.2.2.5. Mera je prenumerisana u 3.2.2.1.1.

3.2.2.2.6. Mera je realizovana.

3.2.2.2.7. Mera je realizovana.

3.2.2.2.8. Mera je prenumerisana u 3.2.2.2.2. Prva aktivnost je realizovana, druga aktivnost je razdvojena na dve aktivnosti.

3.2.2.2.9. Mera je prenumerisana u 3.2.2.2.3. Prva, četvrta i šesta aktivnost su realizovane. Druga aktivnost je izmenjena.

3.2.2.2.10. Mera je prenumerisana u 3.2.2.2.4.

3.2.2.2.11. Mera je prenumerisana u 3.2.2.2.5.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.2. Javni rashodi, cilj 3.2.2.3., mere 3.2.2.3.1., 3.2.2.3.2., i 3.2.2.3.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.2.3.

Cilj

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

Indikator cilja

 Procenat slučajeva u vezi sa javnim nabavkama procesuiranih u okviru predviđenih rokova uvećan je za 30% do kraja 2017. godine, u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.2.3.1.

Obučiti pripadnike policije i javnog tužilaštva u vezi sa javnim nabavkama, radi vođenja delotvornijih istraga kod krivičnih dela, kao i sudije radi efikasnijeg sudskih postupaka u slučajevima utvrđivanja krivične odgovornosti iz oblasti javnih nabavki i obučiti prekršajne sudije radi efikasnijeg vođenja postupaka za prekršaje iz Zakona o javnim nabavkama

Izraditi priručnike sa uputstvima

IV kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Priručnik odštampan i objavljen na internet strani

5.000.000 RSD

 

Sprovoditi plan obuke zaposlenih i podeliti priručnike sa uputstvima

kontinuirano

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke i izveštaj o distribuciji priručnika.

Prema planu i potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD )

 

3.2.2.3.2.

Uspostaviti evidenciju o postupanju prekršajnih sudova, tužilaštava i sudova opšte nadležnosti povodom nepravilnosti utvrđenih u izveštajima DRI i Uprave za javne nabavke

Sprovesti edukaciju zaposlenih u DRI i Upravi za javne nabavke o obeležjima i pojavnim obeležjima koruptivnih krivičnih dela

kontinuirano

Pravosudna akademija

Broj sprovedenih obuka

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 

DRI i Uprava za javne nabavke podnose prekršajne prijave i dostavljaju svoje nalaze nadležnom tužilaštvu

kontinuirano

DRI i Uprava za javne nabavke

Broj prijava

Nisu potrebni

 

Novi upisnik o slučajevima koruptivnih krivičnih dela sadrži evidenciju o postupanju nadležnih organa povodom nalaza DRI i Uprave za javne nabavke

kontinuirano (od formiranja upisnika)

Organ vlasti kod kojeg se vodi upisnik koruptivnih krivičnih dela

Izveštaj o radu

Nisu potrebni

 

3.2.2.3.3.

Uspostaviti efikasnu saradnju OCD i regulatornih, kontrolnih i represivnih organa na prevenciji i suzbijanju korupcije u javnim nabavkama

Sprovođenje specijalizovanih seminara i radionica

kontinuirano

Pravosudna akademija

Opšta napomena broj 7.

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

U saradnji sa Upravom za javne nabavke

 

Uvođenje evidencije o postupanju nadležnih organa povodom prijava OCD u novom upisniku o slučajevima koruptivnih krivičnih dela

kontinuirano

Organ vlasti kod kojeg se vodi upisnik koruptivnih krivičnih dela

Upisnik o slučajevima koruptivnih krivičnih dela sadrži evidenciju o postupanju nadležnih organa povodom prijava OCD

Nisu potrebni

*Napomena

3.2.2.3.1. Mera je realizovana.

3.2.2.3.2. Mera je prenumerisana u 3.2.2.3.1.

3.2.2.3.4. Mera je prenumerisana u 3.2.2.3.2.

3.2.2.3.5. Mera je prenumerisana u 3.2.2.3.3. Prva aktivnost je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.3 Javna interna finansijska kontrola, eksterna revizija i zaštita finansijskih interesa EU, cilj 3.2.3.1., mere 3.2.3.1.1., 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.3. i 3.2.3.1.4. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.3.1.

Cilj

Uspostavljanje i razvijanje sistema javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti

Indikator cilja

Procenat organa javne vlasti koji imaju jedinicu za internu reviziju koja je izradila najmanje jedan izveštaj uvećan je za najmanje 50% do kraja 2017. godine. Prosečan broj prekršaja organa javne vlasti ustanovljenih od strane Državne revizorske institucije umanjen je za 75% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.3.1.1.

Obezbediti efikasnu primenu propisa u oblasti javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru

Sastavljati godišnji izveštaj o tome da li i koji korisnici javnih sredstava dosledno vrše svoje obaveze donošenja planova za sprovođenje i razvoj sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu, određivanja rukovodioca zaduženog za finansijsko upravljanje i kontrolu, usvajanja internih akata i procedura vezanih za finansijsku unutrašnju kontrolu, kao i dostavljanja godišnjeg izveštaja Centralnoj jedinici za harmonizaciju

godišnje

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Centralna jedinica za harmonizaciju ministarstva nadležnog za poslove finansija izradila je konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji, u kome se vidi da li su i koji korisnici javnih sredstava izvršili ove svoje obaveze

Nisu potrebni

Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji objavljuje se na internet strani ministarstva nadležnog za poslove finansija; Mera se odnosi na obveznike definisane Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 , 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/13, 108/13 , 142/14 , 68/15 – dr. zakon i 103/15)

3.2.3.1.2.

Ojačati kapacitete korisnika javnih sredstava koji su uspostavili internu reviziju

Napraviti plan i program obuke internih revizora iz oblasti koje mogu biti predmet kontrole, kao i o načinima delovanja u slučaju otkrivanja značajnih nepravilnosti ili prevara

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija – CJH

Izrađen plan i program obuke internih revizora

Nisu potrebni

Sprovoditi plan i program obuke internih revizora iz oblasti koje mogu biti predmet kontrole, kao i načinima delovanja u slučaju otkrivanja značajnih nepravilnosti ili prevara

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove finansija – CJH

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

10.000.000 RSD godišnje

U javnom sektoru (ministarstva, javna preduzeća, ustanove, agencije, fondovi osiguranja) je do 31. decembra 2012. godine sertifikovano 141 internih revizora.

3.2.3.1.3.

Ojačati kapacitete CJH

Izraditi analizu potreba

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija – CJH

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi potreba

Nisu potrebni

Opšta napomena broj 2

Zaposliti stručne kadrove u skladu sa analizom potrebe

I kvartal 2018. godine

Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara analizi potreba

Prema sistematizaciji (po zaposlenom bruto 91.020 RSD)

Opšta napomena broj 3

Napraviti plan i program obuke zaposlenih u skladu sa analizom potreba

I kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija – CJH

Izrađen plan i program obuke zaposlenih na osnovu analize potreba

Prema analizi potreba

Sprovesti plan i program obuke zaposlenih

kontinuirano

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

Omogućiti CJH povezivanje sa ostalim učesnicima u javnoj internoj finansijskoj kontroli, kao i zaposlenima u CJH drugih zemalja

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Dostavljen izveštaj o povezivanju

Nisu potrebni

3.2.3.1.4.

Napraviti elektronsku evidenciju o obveznicima uvođenja sistema javne interne finansijske kontrole na svim nivoima

Napraviti softver, definisati koji podaci su neophodni i prikupiti i uneti informacije o obveznicima

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Dostavljen izveštaj o uspostavljanju evidencije, s objašnjenjima na koji način je izvršen odabir neophodnih kategorija podataka i o načinu na koji su prikupljene i unete informacije o obveznicima

2.000.000 RSD

*Napomena

3.2.3.1.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.6.5.

3.2.3.1.2. Mera je prenumerisana u 3.2.3.1.1.

3.2.3.1.3. Mera je prenumerisana u 3.2.3.1.2.

3.2.3.1.4. Mera je prenumerisana u 3.2.3.1.3.

3.2.3.1.6. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.6.11.

3.2.3.1.7. Mera je prenumerisana u 3.2.3.1.4.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.3 Javna interna finansijska kontrola, eksterna revizija i zaštita finansijskih interesa EU, cilj 3.2.3.2., mera 3.2.3.2.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.3.2.

Cilj

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti

Indikator cilja

Nezavisna procena svih nivoa usklađenosti sa standardima INTOSAI pokazuje usklađenost

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.3.2.1.

Ojačati kapacitete DRI i unaprediti uslove rada, kroz povećanje broja zaposlenih i trajno rešavanje problema sa prostorijama za rad

Povećati broj zaposlenih u skladu sa kadrovskim planom DRI

II kvartal 2017. godine

DRI

Zaposlen kadar u skladu sa kadrovskim planom DRI

U skladu sa kadrovskim planom (po zaposlenom bruto 91.020 RSD)

 Opšta napomena broj 3.

Obezbediti adekvatan poslovni prostor koji obezbeđuje adekvatno kadrovsko popunjavanje DRI

III kvartal 2016. godine

Vlada

DRI useljena u nove prostorije koje omogućavaju da cela institucija bude na jednom mestu

150.000 RSD mesečno (zakupnina)

*Napomena

3.2.3.2.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.6.5.

3.2.3.2.2. Mera je prenumerisana u 3.2.3.2.1.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.2. JAVNE FINANSIJE, 3.2.3 Javna interna finansijska kontrola, eksterna revizija i zaštita finansijskih interesa EU, cilj 3.2.3.3., mere 3.2.3.3.1. i 3.2.3.3.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.2. JAVNE FINANSIJE

3.2.3.3.

Cilj

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija

Indikator cilja

Pozitivna procena EU o sistemu prevencije uspostavljenog u Srbiji.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.2.3.3.1.

Uspostaviti alternativne mere za prevenciju nepravilnosti u skladu sa relevantnim procedurama kojima je uređeno funkcionisanje sistema za decentralizovano/indirektno upravljanje sredstvima EU.

Organizovati obuke o upravljanju nepravilnostima

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Dostavljen izveštaj o organizovanim obukama

Nisu potrebni

U radu učestvuju donatori i NVO

Održavati periodične sastanke za službenike koji su zaduženi za upravljanje nepravilnostima

kontinuirano

Dostavljen izveštaj o održanim periodičnim sastancima

5.000.000 RSD

3.2.3.3.2.

Uspostaviti organizacionu jedinicu za suzbijanje nepravilnosti i prevara u okviru ministarstva nadležnog za poslove finansija (AFCOS – Odsek za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU) kao mehanizma saradnje nadležnih institucija sa Evropskom kancelarijom za sprečavanje prevara (OLAF)

Sprovoditi plan i program obuke zaposlenih u AFCOS

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

U skladu sa potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 

*Napomena

3.2.3.3.1. Mera je realizovana.

3.2.3.3.2. Mera je prenumerisana u 3.2.3.3.1.

3.2.3.3.3. Prve četiri aktivnosti su realizovane. Mera je prenumerisana u 3.2.3.3.2.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, cilj 3.3.1., mere 3.3.1.1., 3.3.1.2., .3.31.3., 3.3.1.4., 3.3.1.5. i 3.3.1.6. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

3.3.1.

Cilj

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom

Indikator cilja

Broj postupaka nadzora nad postupcima privatizacije reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom povećan za 30% do kraja 2017. godine, u odnosu na 2012. godinu.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.3.1.1.

Sprovesti analizu odredaba propisa kojim se regulišu postupci privatizacije, reorganizacije i stečaja, sa aspekta rizika na korupciju

Sprovesti analizu propisa

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi propisa

Nisu potrebni

Prilikom analize konsultovati predstavnike RJT, VKS, Agencije za borbu protiv korupcije, Saveta za borbu protiv korupcije, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove , ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i OCD koji se bave ovim temama

3.3.1.2.

Izmeniti Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15 i 112/15) (eventualno i druge zakone ako je neophodno) u skladu s analizom tako da se otklone nedostaci koji omogućavaju korupciju

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona, koji je u skladu sa analizom

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u napomeni i preporukama analize rizika korupcije dostavljen Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Precizirati predmet privatizacije i izdvajanja strateških resursa (npr. elektro, vodovodna, telekomunikaciona mreža itd.), način oglašavanja postupaka privatizacije i povećati javnost postupka privatizacije; precizno definisati načine odlučivanja o metodu privatizacije i kontrole nad ugovorima o privatizaciji; propisati obavezu ispitivanja ekonomske suštine restrukturiranja, sadržaja privatizacionog ugovora i finansijskog izveštaja; pitanje vlasništva nad zemljištem mora biti prethodno pitanje za postupak privatizacije, urediti slučajeve u kojima država direktno ili preko javnih preduzeća preuzima na sebe obaveze kada kupac privatizovanog preduzeća ne ispuni obaveze, itd.

Sredstva verifikacije za nacrt i predlog zakona: Obrazloženje iz nacrta/predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije navedene u napomeni i preporuke analize rizika korupcije unete u tekst nacrta/predloga

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona Narodnoj skupštini

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama navedenim u napomeni i preporukama analize rizika korupcije podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona

I kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona

Nisu potrebni

3.3.1.3.

Izmeniti Zakon o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 83/14) i Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09, 18/05 – dr. zakon i 89/15), tako da se, u skladu sa analizom, otklone nedostaci koji omogućavaju korupciju

Izraditi i dostaviti Vladi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona, koji su u skladu sa analizom

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama navedenim u napomeni i preporukama analize rizika korupcije dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Precizirati način formiranja redova poverilaca, veštačenja vrednosti imovine (sa i bez tereta); stečajni upravnik mora imati zakonsku obavezu da analizira poslovanje stečajnog dužnika pre pokretanja stečaja, da utvrdi razloge koji su doveli do stečaja i da o tome obavesti poverioce podnošenjem detaljnog izveštaja; brisati izuzetak da stečajni sudija može izabrati stečajnog upravnika i precizirati veća ovlašćenja skupštini poverioca za smenu stečajnog upravnika;

Sredstva verifikacije za nacrt i predlog zakona: Obrazloženje iz nacrta/predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije navedene u meri unete u tekst nacrta/predloga

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

I kvartal 2017. godine

Vlada

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama navedenim u napomeni i preporukama analize rizika korupcije podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

I kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojeni zakoni o izmenama i dopunama zakona

Nisu potrebni

3.3.1.4.

Uskladiti podzakonske propise sa izmenama zakona

Doneti podzakonske propise usklađene sa izmenama zakona

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Doneti podzakonski propisi usklađeni sa izmenama zakona

Nisu potrebni

 Mera se odnosi na izmene zakona iz prethodnih mera u okviru ovog cilja

3.3.1.5.

Izvršiti stručno usavršavanje zaposlenih o novim rešenjima propisa.

Napraviti plan i program obuke zaposlenih i priručnike sa uputstvima

III kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Izrađen plan i program obuke zaposlenih; Priručnik odštampan i objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove privrede

Nisu potrebni

 

Sprovoditi plan obuke zaposlenih i podeliti priručnike sa uputstvima

kontinuirano

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke koji sadrži podatke i o tome na koji način je obezbeđeno učešće OCD koje se bave ovim temama; Dostavljen izveštaj o distribuciji priručnika;

U skladu sa programom obuke (po obuci 36.900 RSD)

U sprovođenje plana obuke uključiti OCD koje se bave ovim temama

3.3.1.6.

Sprovoditi kampanje za informisanje građana o postupku

Napraviti program i plan kampanje

I kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Izrađen program i plan kampanje

Nisu potrebni

Sprovesti kampanju prema planu i programu

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji po godini važenja Strategije

U zavisnosti od rešenja predviđenih planom i programom kampanje

U sprovođenje plana obuke uključiti OCD koje se bave ovim temama

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, cilj 3.3.2., mera 3.3.2.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

3.3.2.

Cilj

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja

Indikator cilja

Broj postupaka kontrole restrukturiranja, stečaja i svojinske transformacije preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom po osnovu sumnje na korupciju smanjen za 30% do kraja 2017. godine, u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.3.2.1.

Uspostaviti sistem stalne i obavezne koordinacije između Ministarstva nadležnog za poslove privrede i odgovarajućih državnih organa i tela u cilju uspostavljanja proaktivnog pristupa u sprečavanju rizika na korupciju u ovoj oblasti

Organizovati polugodišnje sastanke

Polugodišnje u odnosu na potpisivanje memoranduma

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Dostavljen izveštaj o održanim sastancima po godini važenja Strategije

Nisu potrebni

Učestvuju ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove , RJT, VKS, ministarstvo nadležno za poslove privrede i Savet

Izraditi priručnik primera dobre prakse i načina postupanja u ovoj oblasti

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Priručnik objavljen i dostupan na internet strani Ministarstva nadležnog za poslove privrede

Nisu potrebni

Obavezna saradnja sa MUP, RJT, VKS i Savetom

*Napomena

3.3.2.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.3.3.

3.3.2.3. Briše se.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, cilj 3.3.3., mere 3.3.3.1., 3.3.3.2., 3.3.3.3., 3.3.3.4., 3.3.3.5. i 3.3.3.6. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.3. PRIVATIZACIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

3.3.3.

Cilj

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

Indikator cilja

Analiza efekata Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama ne ukazuje na izuzetno visok rizik od korupcije

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.3.3.1.

Sprovesti analizu rizika na korupciju Zakona o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 15/16 ) i stepena usklađenosti sa ostalim zakonima

Izraditi analizu rizika na korupciju i stepena usaglašenosti sa ostalim zakonima

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi

Nisu potrebni

3.3.3.2.

Usvojiti izmene i dopune Zakona o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama u skladu sa analizom

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona, koji je u skladu sa analizom

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara preporukama analize rizika korupcije dostavljen Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

U saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove trgovine

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz nacrta zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su preporuke analize unete u tekst nacrta

Podnošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona Narodnoj skupštini

III kvartal 2017. godine

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara preporukama analize rizika korupcije podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su preporuke analize unete u tekst predloga

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona

IV kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona

Nisu potrebni

3.3.3.3.

Uskladiti podzakonske propise sa izmenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Doneti podzakonske propise

I kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Doneti podzakonski propisi usklađeni sa izmenama Zakona

Nisu potrebni

 

3.3.3.4.

Izvršiti stručno usavršavanje zaposlenih o novim rešenjima u propisima

Napraviti plan i program obuke zaposlenih i priručnike

II kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Izrađen plan i program obuke zaposlenih

Priručnik odštampan i objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove privrede;

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke koji sadrži podatke i o tome na koji način je obezbeđeno učešće OCD koje se bave ovim temama;

Dostavljen izveštaj o distribuciji priručnika;

Nisu potrebni

 

Sprovoditi plan obuke zaposlenih i podeliti priručnike sa uputstvima

kontinuirano, počev od II kvartala 2018. godine

Opšta napomena broj 7.

Troškovi nepoznati u ovom trenutku

U sprovođenje plana obuke uključiti zainteresovane organizacije civilnog društva

3.3.3.5.

Sprovoditi kampanje za informisanje javnosti o JPP

Napraviti program i plan kampanje

I kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Izrađen program i plan kampanje

Sprovesti kampanju prema planu i programu

I kvartal 2018. godine

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji po godini važenja Strategije

Troškovi nepoznati u ovom trenutku

3.3.3.6.

Uspostaviti mehanizme za kontrolu i transparentnost rada Komisije za JPP

Redovno objavljivati na veb-prezentaciji i ažurirati podatke o svrsishodnosti JPP i koncesijama

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove privrede

Podaci o svrsishodnosti JPP dostupni su na veb-prezentaciji i redovno se ažuriraju

Nisu potrebni

Opšta napomena broj 8. 

* Napomena

3.3.3.1. – 3.3.3.6. Promenjen je odgovorni subjekt za realizaciju u skladu sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15 – dr. zakon).

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.1., mere 3.4.1.1. i 3.4.1.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.1.

Cilj

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparentnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima

Indikator cilja

VSS i DVT imaju punu nadležnost i odgovornost za budžet pravosuđa do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.1.1.

Uključiti program obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u Administrativnoj kancelariji VSS i DVT u program obuke Pravosudne akademije

Napraviti plan i program obuke u skladu sa analizom potreba

III kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Izrađen plan i program obuke zaposlenih na osnovu analize potreba

Nisu potrebni

Konsultovati Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca

Sprovesti plan obuke zaposlenih

III – IV kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke

U skladu sa potrebama

(po obuci najmanje 36.900 RSD)

Sprovoditi godišnju evaluaciju obuka

Jednom godišnje, počev od IV kvartala 2016. godine

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o evaluaciji programa obuke po godini važenja Strategije

Nisu potrebni

 

3.4.1.2.

Obezbediti transparentnost podataka o finansiranju VSS-a i DVT-a

Objavljivati godišnji finansijski izveštaj na veb-prezentaciji VSS-a i DVT-a

Jednom godišnje

VSS, DVT

Izveštaj objavljen na internet strani VSS/DVT

Nisu potrebni

 

*Napomena

3.4.1.1. Obaveze Visokog saveta sudstva prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 1.1.4.4.

3.4.1.2. Mera se briše.

3.4.1.3. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.4.1.1.

3.4.1.4. Mera je prenumerisana u 3.4.1.2.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.2., mere 3.4.2.1., 3.4.2.2., 3.4.2.3. i 3.4.2.4. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.2.

Cilj

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima

Indikator cilja

Kriterijumi izbora, napredovanja i odgovornosti se dosledno primenjuju za ocenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija (prema sprovedenoj anketi na reprezentativnom uzorku) do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.2.1.

Izmeniti Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita na Pravosudnoj akademiji, u cilju povećanja transparentnosti upisa

Formirati radnu grupu za izradu nacrta Pravilnika

1 mesec

Pravosudna akademija

Rešenje o formiranju radne grupe

Nisu potrebni

Rok se računa od početka primene izmena Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se ovaj zakon usklađuje s odlukom Ustavnog suda od 21.3.2014. godine

Izraditi i usvojiti Pravilnik

2 meseca

Pravosudna akademija

Usvojen Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita u skladu s instrukcijom iz mere

Nisu potrebni

Rok se računa od datuma formiranja radne grupe za izradu Pravilnika

3.4.2.2.

Promovisati početne i stalne obuke na Pravosudnoj akademiji među studentima pravnih fakulteta, sudijskim i tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima

Izraditi plan i program organizovanja informativnih seminara i informativni materijal

III kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Izrađen plan i program i informativni materijal

U zavisnosti od potreba (najmanje 1.000.000 RSD)

Sprovoditi plan informativnih seminara i podeliti informativni materijal

kontinuirano, počev od III kvartala 2016. godine

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu informativnih seminara i podeli informativnog materijala po godini važenja Strategije

5.000.000 RSD

3.4.2.3.

Izmeniti Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 , 88/11 i 106/15), Zakon o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15), tako da se uvede obavezna stalna obuka za sve nosioce pravosudnih funkcija

Izraditi i dostaviti Vladi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukciji iz mere dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz nacrta zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način je instrukcija iz mere uneta u tekst nacrta

Podneti predloge zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

III kvartal 2017. godine

Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukciji iz mere podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz predloga zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način je instrukcija iz mere uneta u tekst predloga

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

IV kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojeni zakoni o izmenama i dopunama zakona

Nisu potrebni

3.4.2.4.

Uspostaviti postupak redovnog objavljivanja statističkih podataka i prakse postupanja disciplinskih organa VSS i DVT koji se odnose na broj prijava, vrste povreda, vrste i broj odluka, rok u kojem je rešeno

Objavljivati statistiku na sajtu VSS/DVT na polugodišnjem nivou

kontinuirano,

svakih pola godine

VSS,

DVT

Polugodišnji izveštaji koji sadrže statistiku podataka navedenih u meri se objavljeni na internet strani VSS/DVT

Nisu potrebni

*Napomena

3.4.2.1. Mera je realizovana.

3.4.2.2. Mera je prenumerisana u 3.4.2.1.

3.4.2.3. Mera je prenumerisana u 3.4.2.2.

3.4.2.4. Mera je prenumerisana u 3.4.2.3.

3.4.2.5. Obaveze Visokog saveta sudstva prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 1.1.3.3.

3.4.2.6. Obaveze Visokog saveta sudstva prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 1.1.3.3., a obaveze Državnog veća tužilaca prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 1.1.3.5.

3.4.2.7. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 1.2.2.7. i 1.2.2.9.

3.4.2.8. Mera se briše.

3.4.2.9. Mera je prenumerisana u 3.4.2.4.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.3., mere 3.4.3.1., 3.4.3.2., 3.4.3.3., 3.4.3.4. i 3.4.3.5. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.3.

Cilj

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela

Indikator cilja

Broj postupaka za krivična dela sa elementima korupcije koji su rezultirali presudama uvećan za 30% do kraja 2017. godine , u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.3.1.

Kreirati program multidisciplinarnih obuka za vođenje proaktivnih istraga za policiju, Vojnobezbednosnu agenciju, javna tužilaštva i sudove

Sprovoditi plan obuke i podeliti priručnike sa uputstvima

kontinuirano

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke i izveštaj o distribuciji priručnika

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 

3.4.3.2.

Sprovoditi i razvijati proces proaktivnih istraga

Formirati statistiku o pokrenutim proaktivnim istragama (primena specijalnih tehnika i postupanja na osnovu sopstvene inicijative policije i tužilaštva)

III kvartal

2016. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove, RJT

Formirana statistika o pokrenutim proaktivnim istragama.

Povećan broj pokrenutih proaktivnih istraga u odnosu na prethodnu godinu

Nisu potrebni

Voditi evidenciju o proaktivnom postupanju kod koruptivnih krivičnih dela

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove, RJT

Uspostavljena

evidencija

Nisu potrebni

3.4.3.3.

Ojačati kapacitete pravosudnih organa za sprovođenje proaktivnih istraga

Sprovoditi plan specijalizacije

kontinuirano

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovođenju plana specijalizacije po godini važenja Strategije

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD )

 

3.4.3.4.

Kontinuirana obuka sudija i tužilaca iz oblasti finansijske istrage

Izraditi priručnik za obuke

IV kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Izrađen plan i program obuke i priručnik za obuke

5.000.000 RSD

U izradu plana i programa i priručnika uključiti VSS i DVT 

DVT i VSS propisuju svake godine obavezan broj dana obuka za sudije i tužioce

jednom godišnje

VSS, DVT

Donesen akt kojim su predviđeni obavezni dani obuke

Nisu potrebni

 

Sprovoditi plan obuke i podeliti priručnike za obuku

kontinuirano

Pravosudna akademija

Opšta napomena broj 7.

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 

3.4.3.5.

Usaglašavati evidenciju sudskih depozita sa stanjem KPD predmeta (Corpus delicti predmeti), a naročito opojnih droga i novca

Ažurirati i sravniti evidenciju i stanje KPD predmeta u sudskim depozitima

polugodišnje, počev od IV kvartala 2016. godine

Predsednici sudova

Evidencije u sudskim depozitima prikazuju tačno stanje u KPD predmetima

Nisu potrebni

*Napomena

3.4.3.1. Prve tri aktivnosti su realizovane.

3.4.3.3. Pratiće se kroz Akcioni plan za sprovođenje Strategije istraga finansijskog kriminala.

3.4.3.4. Prve tri aktivnosti su realizovane. Mera je prenumerisana u 3.4.3.3.

3.4.3.5. Mera je prenumerisana u 3.4.3.4.

3.4.3.6. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.27.

3.4.3.7. Mera je prenumerisana u 3.4.3.5.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.4., mera 3.4.4.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.4.

Cilj

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima

Indikator cilja

Sve GREKO preporuke su sprovedene. Svi neophodni UNKAK standardi su postignuti.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.4.1.

Sprovoditi kampanju za informisanje javnosti o primeni novih odredaba Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”,br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12 , 104/13 i 108/14)

Napraviti program i plan kampanje

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Izrađen program i plan kampanje

Nisu potrebni

Rokovi se računaju od usvajanja izmena Krivičnog zakonika

Organizovati i sprovoditi kampanju

I kvartal 2017. godine

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji

U zavisnosti od rešenja predviđenih planom i programom kampanje

*Napomena

3.4.4.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.4.1.

3.4.4.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.1.2.

3.4.4.3. Mera je prenumerisana u 3.4.4.1.

3.4.4.4. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.1.4.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.5., mera 3.4.5.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.5.

Cilj

Uspostavljena efikasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštva, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, kao i evropskih i međunarodnih institucija i organizacija

Indikator cilja

Prosečno trajanje istraga za krivična dela sa elementima korupcije, mereno na godišnjem nivou, skraćeno za 30% do 2017. godine, u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.5.1.

Unaprediti saradnju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija

Potpisati Memorandum o saradnji policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, kojim će se odrediti način saradnje i odrediti kontakt tačke

IV kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Potpisan Memorandum o saradnji

Nisu potrebni

Rok je usklađen sa rokom predviđenim u Akcionom Planu za Poglavlje 24, aktivnost 6.2.2.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.6. „Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti”, mere i aktivnosti u okviru cilja 3.4.6. se prate kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

3.4.6.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.4.1.

3.4.6.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.4.1.

3.4.6.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.2.9.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.7., mera 3.4.7.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.7.

Cilj

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama

Indikator cilja

Broj postupaka koje su pokrenuli nadležni organi zbog sukoba interesa u pravosudnim profesijama povećan za 40% do 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.7.1.

Uspostaviti efikasan mehanizam kontrole rada sudskih veštaka

Doneti zakon kojim bi se uveli objektivni kriterijumi za izbor sudskih veštaka i obezbedilo ravnomerno raspoređivanje sudskih veštaka u predmetima

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Donet zakon

Nisu potrebni

 

Sprovoditi plan obuka

kontinuirano

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu obuka

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 

*Napomena

3.4.7.2. Mera je realizovana.

3.4.7.3. Mera je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.8., mera 3.4.8.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.8.

Cilj

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudova za postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

Indikator cilja

Broj nerešenih sudskih predmeta sa elementima korupcije umanjen za 30% do kraja 2018. godine, u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.8.1.

Ojačati kapacitete pravosudnih organa za sprovođenje krivičnog postupka

Izraditi analizu potreba

III kvartal 2016. godine

VSS, DVT

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi potreba

Nisu potrebni

Zaposliti novi kadar u skladu sa preporukama analize potreba

II kvartal 2017. godine

Broj i struktura zaposlenih odgovara preporukama analize potreba

Sredstva za zapošljavanje novog kadra biće prikazana u Akcionom planu za sprovođenje Strategije istraga finansijskog kriminala

Formirati posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u Višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom  Sadu, Kragujevcu i Nišu shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije

III kvartal 2016. godine

RJT, DVT

Formirana posebna odeljenja viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije

Sredstva za rad posebnih odeljenja biće prikazana u Akcionom planu za sprovođenje Strategije istraga finansijskog kriminala

Opšta napomena broj 3. 

Sprovoditi plan obuke nosilaca pravosudnih funkcija

kontinuirano

Pravosudna akademija

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke po godini važenja Strategije

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

Nabaviti opremu u skladu s analizom potreba

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, VSS, DVT

Dostavljen izveštaj o nabavljenoj opremi

U zavisnosti od rešenja predviđenih analizom potreba

Opšta napomena broj 4. 

*Napomena

3.4.8.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.3.2.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.4. PRAVOSUĐE, cilj 3.4.9., mera 3.4.9.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.4. PRAVOSUĐE

3.4.9.

Cilj

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijske istrage

Indikator cilja

Utvrđeni strateški ciljevi sveobuhvatno unapređuju efikasnost finansijskih istraga

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.4.9.1.

Obučiti nosioce pravosudnih funkcija i pripadnike policije i Vojnobezbednosne agencije, o rešenjima Strategije istraga finansijskog kriminala

Napraviti plan i program obuke

III kvartal 2016. godine

Pravosudna akademija

Izrađen plan i program obuke

Nisu potrebni

 

Izraditi priručnike

IV kvartal 2017. godine

Priručnici odštampani i objavljeni na internet strani Pravosudne akademije

5.000.000 RSD

 

Sprovoditi plan obuke

kontinuirano, počev od IV kvartala 2016. godine

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke po godin važenja Strategije

Prema potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

 Opšta napomena broj 7.

*Napomena

3.4.9.1. Mera je realizovana.

3.4.9.2. Mera je prenumerisana u 3.4.9.1.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.5. POLICIJA, cilj 3.5.1., mere 3.5.1.1., 3.5.1.2. i 3.5.1.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.5. POLICIJA

3.5.1.

Cilj

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije

Indikator cilja

Povećan broj krivičnih prijava osnovnih i kvalifikovanih oblika koruptivnih krivičnih dela koje su rezultirale podizanjem optužnice u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.5.1.1.

Uspostaviti mehanizme za osnovnu, specijalističku i kontinuiranu edukaciju policijskih službenika na poslovima borbe protiv korupcije

Sprovoditi obuke za policijske službenike po Planu edukacije policijskih službenika na poslovima borbe protiv korupcije

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove (Uprava za stručno obrazovanje)

Opšta napomena broj 7.

U skladu sa potrebama (po obuci najmanje 36.900 RSD)

Sprovoditi godišnju evaluaciju učinka sprovedenih obuka

godišnje

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove (Uprava za stručno obrazovanje)

Izrađena godišnja evaluacija; rezultati godišnjeg testiranja

500.000 RSD godišnje (troškovi sprovođenja anketa i intervjua)

3.5.1.2.

Unaprediti materijalno -tehničke uslove rada, organizacionu i kardovsku strukturu nosilaca borbe protiv korupcije u okviru policije

Povećati broj pripadnika Sektora unutrašnje kontrole policije u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) za period 2014-2018. godine

IV kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Sektor unutrašnje kontrole je kadrovski popunjen u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA)

Nisu potrebni

3.5.1.3.

Uspostaviti efikasne mehanizme interne i eksterne koordinacije nosilaca borbe protiv korupcije na strateškom, taktičkom i operativnom nivou

Izraditi normativni okvir za formiranje, pristup, administriranje, korišćenje i izmene jedinstvene baze podataka o izvršiocima krivičnih dela iz oblasti korupcije

8 meseci od usvajanja zakona kojim se uređuju evidencije u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Usvojen akt kojim se definiše formiranje, pristup, administriranje, korišćenje i izmene jedinstvene baze podataka o izvršiocima krivičnih dela iz oblasti korupcije

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka izvršilaca krivičnih dela iz oblasti korupcije

18 meseci od usvajanja zakona kojim se uređuju evidencije u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Jedinstvena baza se koristi u svakodnevnom radu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

Nepoznato u ovom trenutku

Opšta napomena broj 8.

Uspostaviti procedure za direktnu koordinaciju i rano upozoravanje između policije i tužilaštva

12 meseci od usvajanja zakona kojim se uređuju evidencije u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove, RJT

Doneti akti kojima se propisuju procedure za koordinaciju i rano upozoravanje

Nisu potrebni

*Napomena

3.5.1.1. Prva i druga aktivnost su realizovane.

3.5.1.2. Mera je realizovana.

3.5.1.3. Mera je prenumerisana u 3.5.1.2. Prva i druga aktivnost prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.10.28. i 2.2.10.29. Treća aktivnost je izmenjena.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.5. POLICIJA, cilj 3.5.2., mere 3.5.2.1., 3.5.2.2. i 3.5.2.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.5. POLICIJA

3.5.2.

Cilj

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije

Indikator cilja

Smanjen indeks percepcije korupcije u sektoru policije prema istraživanjima javnog mnjenja sprovedenim u Srbiji

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.5.2.1.

Ojačati administrativno – tehničke kapacitete u unutrašnjoj kontroli Ministarstva unutrašnjih poslova

Popuniti sistematizovana radna mesta u Službi interne reviziji

IV kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Broj popunjenih sistematizovaih radnih mesta u Službi interne reviije

U skladu sa

kadrovskim planom

(po zaposlenom

bruto 91.020 RSD)

 

Tehnički opremiti Sektor Unutrašnje kontrole policije

II kvartal

2017. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Izveštaj o pribavljenoj opremi, izveštaji o

donacijama

Sredstva za tehničko opremanje u zavisnosti od potreba

Opšta napomena broj 4.

3.5.2.2.

Ojačati kapacitete za sprovođenje unutrašnje kontrole razvijanjem kontrolno-instruktivne delatnosti

Doneti Uputstvo o načinu i oblicima vršenja unutrašnje kontrole

7 meseci od donošenja novog Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16)

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Uputstvo je objavljeno i stupilo na snagu

Nisu potrebni

 

Doneti Uputstvo o prikupljanju, obradi i analizi podataka o korupciji u svrhe analize rizika i procene stanja

7 meseci od donošenja novog Zakona o policiji

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Izrađeno Uputstvo o prikupljanju, obradi i analizi podataka o korupciji u svrhe sprovođenja analize rizika i procene stanja u ministarstvu nadležnom za

unutrašnje poslove

Nisu potrebni

 

Uvesti obavezu izrade preventivnih planova uprava u sedištu, preventivnih planova područnih policijskih uprava i godišnjih izveštaja o sprovođenju preventivnih planova

jednom u 3 godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Uvedene obaveze izrade preventivnih planova i dostavljanja godišnjih izveštaja o njihovom sprovođenju

Nisu potrebni

 

Izraditi izveštaj o sprovođenju preventivnih planova policijskih uprava u sedištu i područnih policijskih uprava

jednom u 3 godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Izveštaj je objavljen na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za

unutrašnje poslove

Nisu potrebni

 

 

3.5.2.3.

Razviti mehanizme za jačanje integriteta policijskih službenika

Sprovesti sve aktivnosti predviđene Planom integriteta u predviđenim rokovima

II kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Iz izveštaja ministarstva nadležnog za

unutrašnje poslove o sprovođenju plana integriteta koji se dostavlja Agenciji proizilazi da se sve mere iz plana integriteta implementiraju i prati njihovo sprovođenje

U zavisnosti od rešenja predviđenih planom integriteta

 

Sprovesti analize rizika na korupciju u organizacionoj strukturi policije

jednom u 3 godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove (Sektor unutrašnje kontrole)

Izrađena analiza rizika na korupciju

Nisu potrebni

 

Izraditi plan pripreme mera za jačanje integriteta zaposlenih na pozicijama posebno rizičnim za korupciju

I kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Izrađen plan priprema mera za jačanje integriteta zaposlenih na pozicijama posebno rizičnim za korupciju

Nisu potrebni

Sprovesti mere za jačanje integriteta zaposlenih na pozicijama posebno rizičnim za korupciju

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Broj sprovedenih mera

Nisu potrebni

Analiza i saveti eksperata u pogledu najbolje prakse. Donet Pravilnik o evidenciji imovinskog kartona i proveri promene imovnog stanja zaposlenih u ministarstvu nadležnom za

unutrašnje poslove

Uspostaviti mehanizam Testa integriteta

II. kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove (Sektor unutrašnje kontrole)

Test integriteta se primenjuje u radu Sektor unutrašnje kontrole

Nepoznato u ovom trenutku

 

Osigurati praćenje primene Kodeksa policijske etike i sankcionisanja njegovog kršenja

jednom godišnje

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove (Sektor unutrašnje kontrole)

Izrađen izveštaj o praćenju primene Kodeksa

Nisu potrebni

Izveštaj o praćenju primene pokazuje da li se kršenje Kodeksa sankcioniše

Javno objavljivati kvartalne izveštaje o rezultatima borbe protiv korupcije koje je ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove postiglo

kvartalno

Ministarstvo nadležno za

unutrašnje poslove

Izveštaji se kvartalno objavljuju na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za

unutrašnje poslove

Nisu potrebni

 

*Napomena

3.5.2.1. Mera je izmenjena.

3.5.2.2. Druga aktivnost je izmenjena.

3.5.2.3. Prva, druga i četvrta aktivnost su izmenjene.

3.5.2.4. Mera se briše. Realizacija mere će se pratiti kroz Akcioni plan za Poglavlje 24.

U Glavi III „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA, cilj 3.6.1., mere 3.6.1.1., 3.6.1.2. i 3.6.1.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA

3.6.1.

Cilj

Sve nepokretnosti u Republici Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti

Indikator cilja

Broj podataka o nepokretnostima i vodovima koje su uneti u katastar se povećava za 15% na godišnjem nivou počevši od 2013. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.6.1.1.

Obezbediti šalter za informacije i besplatnu pravnu pomoć u službama katastra nepokretnosti.

Zaposliti stručne kadrove u skladu sa sistematizacijom

II kvartal 2017. godine

Službe za katastar nepokretnosti

Zaposlen stručni kadar u broju koji odgovara sistematizaciji

Po zaposlenom bruto 91.020 RSD

Opšta napomena broj 3.

3.6.1.2.

Jačati kapacitete organizacionih jedinica službi Katastra nepokretnosti, kao i interne kontrole u okviru Sektora za stručni i upravni nadzor Republičkog geodetskog zavoda.

Izmeniti sistematizaciju tako da odgovara preporukama analize potreba i zaposliti kadar u skladu sa izmenjenim aktom o sistematizaciji

III kvartal 2017. godine

Republički geodetski zavod

Usvojen akt o sistematizaciji koji odgovara preporukama analize potreba; Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara izmenjenom aktu o sistematizaciji

Po zaposlenom bruto 91.020 RSD

Opšta napomena broj 3. 

Napraviti i sprovoditi plan i program obuke zaposlenih u skladu preporukama analize potreba

kontinuirano

Republički geodetski zavod

Izrađen plan i program obuke koji odgovara preporukama analize potreba; Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke po godini važenja Strategije;

Prema analizi potreba i programu obuke (po obuci 36.900 RSD)

3.6.1.3.

Usvojiti pravilnik kojim se usklađuje način izdavanja izvoda iz katastra tako da isti ima formu elektronskog potpisa i dokumenta

Izraditi i usvojiti pravilnik tako da bude u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 ) i Zakonom o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 )

IV kvartal 2016. godine

Republički geodetski zavod

Usvojen Pravilnik kojim se usklađuje način izdavanja izvoda iz katastra tako da isti ima formu elektronskog potpisa i dokumenta

Nisu potrebni

 

Izmeniti bazu elektronskog katastra u skladu sa usvojenim pravilnikom

IV kvartal 2016. godine

Republički geodetski zavod

Izvod katastra ima formu elektronskog potpisa i dokumenta

U zavisnosti od potreba utvrđenih pravilnikom i softverskog rešenja

 

*Napomena

3.6.1.1. Mera je realizovana.

3.6.1.2. Mera je realizovana.

3.6.1.3. Mera je realizovana.

3.6.1.4. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.6.1.2.

3.6.1.5. Mera se briše.

3.6.1.6. Mera je prenumerisana u 3.6.1.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA, cilj 3.6.2., mera 3.6.2.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA

3.6.2.

Cilj

Smanjen broj procedura i uvođenje „jednošalterskog sistema” za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti

Indikator cilja

U odnosu na 2012. godinu, broj dozvola i odobrenja izdatih putem jednošalterskog sistema iznosi (utvrditi) do kraja 2017. godine. Vreme neophodno za izdavanje građevinske dozvole umanjeno za 30% do kraja 2017. godine, u odnosu na 2012. godinu

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.6.2.1.

Izvršiti stručno usavršavanje zaposlenih o novim rešenjima Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10 – US, 24/11 ,121/12 , 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 -US,132/14 i 145/14) do početka njegove primene

Izraditi i podeliti zaposlenima priručnike sa uputstvima

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Priručnik objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva; Dostavljen izveštaj o distribuciji priručnika

Potrebna sredstva će biti obezbeđena iz donatorskih sredstava

Ukoliko je potrebno, stručno usavršavanje sprovoditi i nakon početka primene Zakona

*Napomena

3.6.2.1. Mera je realizovana.

3.6.2.2. Prva aktivnost je realizovana. Mera je prenumerisana u 3.6.2.1.

3.6.2.3. Mera je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA, cilj 3.6.3., mera 3.6.3.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA

3.6.3.

Cilj

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postupku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti

Indikator cilja

Procenat planova koji su javno razmatrani uvećan za 30% do kraja 2017. godine (u odnosu na 2012. godinu)

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.6.3.1.

Sprovesti kampanje za informisanje građana o značaju ranog uvida i javnih rasprava o prostornim i urbanističkim planovima

Napraviti program i plan kampanje i izraditi priručnik o modalitetima rane participacije građana u izradi planova

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Izrađen program i plan kampanje; Priručnik o modalitetima rane participacije građana u izradi planova izrađen i objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva

Potrebna sredstva će biti obezbeđena iz donatorskih sredstava

Sprovesti kampanju prema planu i programu u jedinicama lokalnih samouprava

III kvartal 2016. godine

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji

Potrebna sredstva će biti obezbeđena iz donatorskih sredstava

*Napomena

3.6.3.1. Mera je realizovana.

3.6.3.2. Mera je realizovana.

3.6.3.3. Mera je prenumerisana u 3.6.3.1.

3.6.3.4. Mera je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA, cilj 3.6.4., mere 3.6.4.1., 3.6.4.2., 3.6.4.3., 3.6.4.4. i 3.6.4.5. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.6. PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJA

3.6.4.

Cilj

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma

Indikator cilja

U odnosu na 2012. godinu, broj izvršenih inspekcija u skladu sa godišnjim planom uvećan za 75% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.6.4.1.

Omogućiti građanima uvid u elektronski portal za praćenje toka predmeta

Izraditi studiju izvodljivosti za uvođenje elektronskog portala za praćenje toka predmeta

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Dostavljen izveštaj o izrađenoj studiji izvodljivosti; Izveštaj o studiji

Nisu potrebni

Slično portalu sudova o kretanju predmeta

Izmeniti propise radi uvođenja pravnog osnova

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Usvojene izmene propisa radi uvođenja pravnog osnova

Nisu potrebni

Nabaviti opremu i izraditi softver

IV kvartal 2016. godine

Dostavljen izveštaj o nabavljenoj opremi i izrađenom softveru

U skladu sa analizom

3.6.4.2.

Sprovesti stručno usavršavanje zaposlenih

Napraviti plan i program stručnog usavršavanja i izraditi priručnike sa uputstvima

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Izrađen plan i program stručnog usavršavanja; Priručnici s uputstvima objavljeni na internet strani ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva;

Nisu potrebni

Sprovoditi plan stručnog usavršavanja i podeliti priručnike sa uputstvima

do početka rada portala

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i porgramu obuke i izveštaj o distribuciji priručnika

U skladu sa brojem zaposlenih (po obuci 36.900 RSD)

3.6.4.3.

Sprovesti kampanju za informisanje građana o elektronskom portalu za praćenje toka predmeta

Izraditi plan i program kampanje

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Izrađen program i plan kampanje

Nisu potrebni

Sprovesti kampanju prema planu i programu

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji

Troškovi zavise od rešenja predviđenih planom i programom kampanje

3.6.4.4.

Ojačati kapacitete inspekcijskih službi

Izraditi analizu potreba

III kvartal 2016

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Izrađena analiza potreba

Nisu potrebni

Meru ostvariti u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove državne uprave i lokalne samouprave

Izmeniti sistematizaciju tako da odgovara preporukama analize potreba i zaposliti kadar u skladu sa izmenjenim aktom o sistematizaciji

III kvartal 2016. godine

Usvojen akt o sistematizaciji koji odgovara preporukama analize potreba; Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara izmenjenom aktu o sistematizaciji

Po zaposlenom bruto 91.020 RSD

Napraviti i sprovoditi plan i program obuke zaposlenih u skladu sa preporukama analize potreba

kontinuirano

Izrađen plan i program obuke koji odgovara preporukama analize potreba; Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke po godini važenja Strategije;.

U skladu sa brojem zaposlenih, (po obuci 36.900 RSD)

3.6.4.5.

Poboljšati proaktivni pristup inspekcijskih službi tako što će se godišnjim planom predvideti veći broj inspekcijskih nadzora

Predvideti veći broj nadzora u godišnjem planu inspekcijskih službi

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva

Izveštaj o radu ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva sadrži podatke o broju planiranih inspekcijskih nadzora; Broj planiranih inspekcijskih nadzora povećan u odnosu na broj planiranih nadzora iz prethodne godine

Nisu potrebni

Meru ostvariti u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove državne uprave i lokalne samouprave

*Napomena

3.6.4.4. Mera je realizovana.

3.6.4.5. Mera je prenumerisana u 3.6.4.4.

3.6.4.6. Mera je prenumerisana u 3.6.4.5.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.7. ZDRAVSTVO, cilj 3.7.1., mere 3.7.1.1. i 3.7.1.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.7. ZDRAVSTVO

3.7.1.

Cilj

Identifikovani i otklonjeni svi nedostaci u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbeđena njihova puna primena

Indikator cilja

U odnosu na 2012. godinu, broj osnovanih pritužbi u vezi sa sektorom zdravlja na godišnjem nivou umanjen za 30% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.7.1.1.

Uskladiti podzakonske propise sa izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11 , 119/12, 45/13 – drugi zakon, 93/14, 96/15 i 106/15), Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11 , 110/12 – US, 119/12 , 99/14, 123/14 126/14 – US RS, 106/15 i 10/16 – drugi zakon), Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 99/10) i Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12 )

Izraditi i usvojiti podzakonske propise u skladu sa novim zakonskim rešenjima

IV kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Usvojeni novi i izmenjeni postojeći podzakonski propisi u skladu sa novim zakonskim rešenjima

Nisu potrebni

 

3.7.1.2.

Izraditi analizu celokupnog preostalog pravnog okvira u zdravstvu sa aspekta korupcije i sprovesti neophodne izmene u skladu s njenim preporukama

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona u skladu sa preporukama analize

I kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama analize dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz Nacrta zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način su preporuke analize unete u tekst nacrta

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

II kvartal 2018. godine

Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama analize podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz Predloga zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način su preporuke analize unete u tekst predloga

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama zakona

III kvartal 2018. godine

Narodna skupština

Zakoni o izmenama i dopunama zakona usvojeni

Nisu potrebni

*Napomena

3.7.1.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnosti 2.2.10.1. i 2.2.10.2.

3.7.1.2. Mera je prenumerisana u 3.7.1.1.

3.7.1.3. Mera je prenumerisana u 3.7.1.2.

3.7.1.4. Mera se briše.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.7. ZDRAVSTVO, cilj 3.7.2., mere 3.7.2.1., 3.7.2.2. i 3.7.2.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.7. ZDRAVSTVO

3.7.2.

Cilj

Uspostavljeni efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka

Indikator cilja

Objavljeni standardi kada je reč o sukobu interesa za sve vidove kliničkih istraživanja i donacija do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.7.2.1.

Izmeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima tako da se jasnim i transparentnim pravilima uredi oblast donacija medicinskih aparata, lekova i medicinskih sredstava; odnos sa farmaceutskom industrijom; visina i postupanje sa poklonom; kao i sukob interesa zdravstvenih radnika i saradnika, kao i lica koja obavljaju funkcije (a nemaju status funkcionera u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije)

Izraditi i dostaviti Vladi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona

II kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama iz mere dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz nacrta zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere unete u tekst nacrta

Podneti predloge zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

III kvartal 2017. godine

Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama iz mere podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz predloga zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere unete u tekst predloga

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

IV kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Zakoni o izmenama i dopunama zakona usvojeni

Nisu potrebni

3.7.2.2.

Izmeniti Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći („Službeni list SRJ“, br. 53/01, 61/01 i 36/02 ) tako da se jasnim i transparentnim pravilima uredi oblast donacija medicinskih aparata, lekova i medicinskih sredstava, kao i da se uvede obaveza kod donacija u zdravstvu da se oformi komisija koja će procenjivati opravdanost, troškove i isplativost donacija

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona

III kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama iz mere i napomene dostavljen Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Zakon treba da predviđa da se komisija obrazuje na nivou zdravstvene ustanove; u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja.

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Nacrta zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere i napomene unete u tekst nacrta

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

IV kvartal 2018. godine

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama iz mere i napomene podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

 Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere i napomene unete u tekst predloga

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama zakona

IV kvartal 2018. godine

Narodna skupština

Zakon o izmenama i dopunama zakona usvojen

Nisu potrebni

 

3.7.2.3.

Obezbediti transparentnost javnih nabavki koje sprovode zdravstvene ustanove

Objavljivanje izveštaja o javnim nabavkama koje sprovode zdravstvene ustanove

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Objavljeni izveštaji o javnim nabavkama koje sprovode zdravstevne ustanove na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove zdravlja koji se ažuriraju na kvartalnom nivou

Nisu potrebni

Mera se odnosi na svaku zdravstvenu ustanovu

*Napomena

3.7.2.1. Mera je realizovana.

3.7.2.2. Mera je prenumerisana u 3.7.2.1.

3.7.2.3. Mera je prenumerisana u 3.7.2.2.

3.7.2.4. Prva aktivnost je realizovana. Druga, treća, četvrta i peta aktivnost se prate kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.5.

3.7.2.5. Mera se briše.

3.7.2.6. Mera je prenumerisana u 3.7.2.3.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.7. ZDRAVSTVO, cilj 3.7.3., mera 3.7.3.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.7. ZDRAVSTVO

3.7.3.

Cilj

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti

Indikator cilja

Procenat javnih zdravstvenih ustanova koje su u potpunosti usvojile jedinstveni informacioni sistem sa elektronskim zdravstvenim dokumentima, a koji je odobren od strane Poverenika za informacije od javnog značaja, iznosi 75% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.7.3.1.

Izraditi jedinstveni informacioni sistem na svim nivoima zdravstvene zaštite

Izraditi jedinstvenu bazu podataka lista čekanja na specijalističke preglede i operativne zahvate

IV kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Jedinstvena baza podataka lista čekanja na specijalističke preglede i operativne zahvate dostupna je građanima sa napomenom o poslednjem datumu ažuriranja

Nepoznato u ovom trenutku

Izraditi bazu podataka o dobavljačima lekova i zdravstvenog materijala sa prosečnim cenama

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

Baza podataka o dobavljačima lekova i zdravstvenog materijala sa prosečnim cenama dostupna je građanima i redovno se ažurira

Nepoznato u ovom trenutku

Izraditi centralni registar izdatih računa za zdravstvene usluge

Ministarstvo nadležna za poslove zdravlja

Centralni registar izdatih računa za zdravstvene usluge dostupan je građanima i redovno se ažurira

Nepoznato u ovom trenutku

*Napomena

3.7.3.1. Mera je realizovana.

3.7.3.2. Mera je prenumerisana u 3.7.3.1.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.8. OBRAZOVANJE I SPORT, cilj 3.8.1., mera 3.8.1.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.8. OBRAZOVANJE I SPORT

3.8.1.

Cilj

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta

Indikator cilja

Procenat direktora, dekana i nastavnog osoblja na godišnjem nivou, čiji rad je nezavisna komisija ocenila zadovoljavajućim, iznosi 75% do kraja 2017. godine.

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.8.1.1.

Izmeniti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 68/15) i Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 97/08 , 44/10 , 93/12 , 89/13, 99/14 i 68/15), tako da se uvede zakonska obaveza izbora, periodične evaluacije rada i učinka direktora, dekana i nastavnog osoblja u svim školskim ustanovama, na osnovu objektivnih, jasnih, preciznih i unapred poznatih kriterijuma

Izraditi i dostaviti Vladi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove prosvete

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama iz mere i napomene dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Diskreciona ovlašćenja direktora, dekana i nastavnog osoblja, ograničiti u najvećoj mogućoj meri objektivnim, preciznim, jasnim i unapred poznatim kriterijumima; njihove diskrecione odluke moraju biti obrazložene i transparentne; Komisije za izbor kandidata za zaposlenje, trebalo bi da budu sastavljene od direktora škole i zaposlenih.

Sredstvo verifikacije: Obrazloženja iz nacrta/predloga zakona koja sadrže objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere i napomene unete u tekst nacrta/predloga

Podneti predloge zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju instrukcijama iz mere i napomene podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

I kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Zakoni o izmenama i dopunama zakona usvojeni

Nisu potrebni

*Napomena

3.8.1.1. Prva aktivnost je realizovana.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.8. OBRAZOVANJE I SPORT, cilj 3.8.2., mere 3.8.2.1. i 3.8.2.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.8. OBRAZOVANJE I SPORT

3.8.2.

Cilj

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju

Indikator cilja

U odnosu na 2012. godinu, broj inspekcija na godišnjem nivou čiji su nalazi negativni umanjen za 50% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.8.2.1.

Doneti Kodeks ponašanja za nastavnike ustanova preduniverzitetskog obrazovanja i pratiti njegovu primenu

Izraditi i doneti Kodeks

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove prosvete

Kodeks objavljen na internet strani ministarstva nadležnog za poslove prosvete;

Dostavljen izveštaj o inspekcijskom nadzoru koji sadrži podatke o obaveljenim kontrolama

Nisu potrebni

Utvrđivanje postojanja Kodeksa ponašanja, odnosno pravila ponašanja u ustanovi (po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) kontroliše se u redovnom inspekcijskom nadzoru. Svaka ustanova je u obavezi da donese ovaj akt.

Upoznati nastavnike i učenike sa pravilima Kodeksa

IV kvartal 2016. godine

Sprovesti kampanju prema planu i programu radi upoznavanja nastavnih radnika i učenika o pravilima Kodeksa

II kvartal 2017. godine

Kampanja sprovedena prema planu i programu

1.000.000 RSD

 

3.8.2.2.

Unaprediti mehanizam za predstavke, zahteve i žalbe u ministarstvu nadležnom za poslove prosvete

Uvesti obavezu obaveštavanja građana o procedurama za predstavke, zahteve i žalbe preko internet prezentacije resornog ministarstva, kao i obavezu da se svaki podnosilac predstavke obavesti o merama preduzetim po predstavci

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove prosvete

Obaveštenje o procedurama za predstavke i zahteve objavljeno na internet prezentaciji resornog ministarstva; Usvojen akt kojim se utvrđuje obaveza obaveštavanja podnosioca predstavke o merama preduzetim po njoj

Nisu potrebni

*Napomena

3.8.2.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.18.

3.8.2.2. Prva aktivnost je realizovana. Ostale aktivnosti prate se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.18.

3.8.2.3. Mera je izmenjena i prenumerisana u 3.8.2.1.

3.8.2.4. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.19.

3.8.2.5. Druga aktivnost se briše. Mera je prenumerisana u 3.8.2.2.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.8. OBRAZOVANJE I SPORT, cilj 3.8.3., mera 3.8.3.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.8. OBRAZOVANJE I SPORT

3.8.3.

Cilj

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim obrazovnim institucijama

Indikator cilja

U odnosu na 2012. godinu, procenat disciplinskih postupaka kao rezultat nadzora umanjen za 30% do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.8.3.1.

Obezbediti uslove za stavljanje u punu funkciju jedinstvenog informacionog sistemau prosveti i

objavljivati depersonalizovane podatke iz jednistvenog informacionog sistema u prosveti („open data”)

Modernizovati jednistveni informacioni sistem prosvete i povezati ga sa informacionim sistemima drugih državnih institucija kao i objediniti postojeće prikupljanje podataka i informacione sisteme i otkloniti preklapanja

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove prosvete

Dostavljen izveštaj s podacima o modernizaciji softvera informacionog sistema, dodavanju novih registara i podataka, njihovom ažuriranju i definisanju protokola za razmenu informacija između informacionih sistema

6.000.000 RSD

Sistem se stalno nadograđuje i ažuriraju se podaci

Proširiti analitičke kapacitete državnih institucija zaduženih za obradu podataka

I kvartal 2018. godine

Prošireni kapaciteti ustanova zaduženih za obradu podataka

4.000.000 RSD

*Napomena

3.8.3.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.10.17.

3.8.3.2. Mera je izmenjena i prenumerisana u 3.8.3.1.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.8. OBRAZOVANJE I SPORT, cilj 3.8.4., mera 3.8.4.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.8. OBRAZOVANJE I SPORT

3.8.4.

Cilj

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima

Indikator cilja

Broj inspekcija na godišnjem nivou od strane KAPK kao nezavisne agencije iznosi (utvrditi) do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.8.4.1.

Unaprediti rad Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)

Javno objavljivati izveštaje o nalazima recenzenata i KAPK koji su relevantni za donošenje odluke o akreditaciji

kontinuirano

KAPK

Izveštaji relevantni za donošenje odluke o akreditaciji objavljeni na internet prezentaciji KAPK

Nisu potrebni

Objavljivati izveštaje o radu najmanje jednom godišnje

godišnje

KAPK

Izveštaji o radu objavljeni na internet prezentaciji KAPK

Nisu potrebni

*Napomena

3.8.4.1. Prve dve aktivnosti su realizovane.

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.8. OBRAZOVANJE I SPORT, cilj 3.8.5., mere 3.8.5.1., 3.8.5.2., .3.8.5.3., .3.8.5.4. i 3.8.5.5. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.8. OBRAZOVANJE I SPORT

3.8.5.

Cilj

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza

Indikator cilja

 Normativni okvir za transparentno finansiranje sporta predviđen merama u okviru ovog cilja usvojen na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou do kraja 2015. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.8.5.1.

Urediti posebnim zakonom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport, utvrđivanje statusa sportskih saveza i udruženja, vlasništva nad imovinom i finansiranja iz javnih sredstava na nacionalnom i lokalnom nivou

Izraditi i dostaviti Vladi Nacrt zakona

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove sporta

Nacrt zakona sadržinski odgovara instrukcijama iz mere dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Nacrta zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere i napomene unete u tekst Nacrta ili zašto nisu.

Podneti Predlog zakona Narodnoj skupštini

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona tako da sadržinski odgovara instrukcijama iz mere podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

 Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz Predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere i napomene unete u tekst Predloga ili zašto nisu.

Usvojiti Zakon

I kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Zakon usvojen

Nisu potrebni

 

3.8.5.2.

Izmeniti i dopuniti podzakonske propise kojima se uređuje transparentno finansiranje sportskih aktivnosti na svim nivoima vlasti

Izraditi i usvojiti izmene i dopune Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u (1) Republici Srbiji; (2) na nivou autonomne pokrajine i (3) jedinica lokalnih samouprava

do kraja I kvartala 2018. godine

(1) Ministarstvo nadležno za poslove sporta; (2)Pokrajinski sekretarijat za sport;

(3) Opštinska/

gradska uprava

Doneti Pravilnici u skladu sa instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

 

3.8.5.3.

Uspostaviti kategorizaciju i rangiranje sportskih organizacija na nivou Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave na osnovu jasnih kriterijuma

Izraditi i usvojiti izmene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija na nivou autonomnih pokrajina poštujući Nacionalnu kategorizaciju

II kvartal 2018. godine

Autonomne pokrajine

Donet Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija u autonomnim pokrajinama u skladu s instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

 

Izraditi i usvojiti izmene i dopune pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija na nivou jedinica lokalnih samouprava poštujući Nacionalnu kategorizaciju

II kvartal 2018. godine

Jedinice lokalne samouprave

Doneti pravilnici o kategorizaciji sportskih organizacija na nivou jedinica lokalne samouprave u skladu s instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

 

Izraditi rang liste sportskih organizacija u Republici Srbiji po kategorijama

III kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove sporta

Doneta rang lista sportskih organizacija u Republici Srbiji

Nisu potrebni

 

Izraditi rang liste sportskih organizacija na nivou autonomnih pokrajina

III kvartal 2018. godine

Autonomne pokrajine

Doneta rang lista sportskih organizacija u autonomnim pokrajinama

Nisu potrebni

 

Izraditi rang liste sportskih organizacija u jedinicama lokalnih samouprava

III kvartal 2018. godine

Jedinica lokalne samouprave

Doneta rang lista sportskih organizacija u jedinicama lokalnih samouprava

Nisu potrebni

 

3.8.5.4.

Obezbediti visok stepen transparentnosti i adekvatan nadzor u postupku finansiranja sportskih organizacija iz javnih prihoda

Izraditi i usvojiti akt kojim se utvrđuju jasni kriterijumi za raspodelu sredstava sportskim organizacijama od strane javnih preduzeća

II kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove sporta

Donet akt kojim se utvrđuju jasni kriterijumi za za raspodelu sredstava sportskim organizacijama od strane javnih preduzeća

Nisu potrebni

U izradu uključiti Olimpijski komitet Srbije, Sportski savez Srbije, Zavod za sport i medicinu sporta i predstavnike javnih preduzeća

3.8.5.5.

Izmeniti pravni okvir kojim se reguliše profesija sportskog posrednika u pogledu sukoba interesa u obavljanju delatnosti i finansijskih tokova u ovoj oblasti

Izraditi i usvojiti izmene Pravilnika o Nomenklaturi sportskih zanimanja tako da se uvedu odredbe o zabrani sukoba interesa pri obavljanju profesije sportskog menadžera

I kvartal 2017. godine

Ministarstvo nadležno za poslove sporta

Donet Pravilnik u skladu s instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

 

Sprovesti analizu i dati preporuke za unapređenje postojećeg šireg pravnog okvira kojim se reguliše rad sportskih menadžera i finansijski segment njihovog rada kako bi se uskladili sa međunarodnim sportskim pravilima i standardima transparentnog poslovanja

I kvartal 2018. godine

Ministarstvo nadležno za poslove sporta

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi

Nisu potrebni

 

U Glavi III. „OBLASTI STRATEGIJE”, oblast 3.9. MEDIJI, cilj 3.9.1., mera 3.9.1.1. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

3.9. MEDIJI

3.9.1.

Cilj

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika

Indikator cilja

 Predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja, nezavisnih novinskih udruženja, Agencije, i civilnog društva su se saglasili da je pristup informacija o vlasništvu i finansiranju medija omogućen građanima

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

3.9.1.1.

Formirati, održavati i ažurirati javne baze podataka/registra o medijima (vlasničkoj strukturi

Kontinuirano ažurirati i održavati registar

kontinuirano

Ministarstvo nadležno za poslove kulture i informisanja

Sve izmene u registru medija su dostupne na sajtu Agencije za privredne registre

Nisu potrebni

*Napomena

3.9.1.1. Mera je realizovana.

3.9.1.2. Prve dve aktivnosti su realizovane. Mera je prenumerisana u 3.9.1.1.

3.9.1.3. Mera se briše.

3.9.1.4. Mera je realizovana.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.1., mere 4.1.1. i 4.1.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.1.

Cilj

Uspostavljena analiza rizika na korupciju u postupku pripreme propisa

Indikator cilja

 Procenat organa javne vlasti koji obezbeđuju obuku zasnovanu na materijalima ili modelima odobrenim od strane Agencije za borbu protiv korupcije iznosi 95% ili više do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.1.1.

Doneti nove propise i usvojiti izmene i dopune postojećih propisa, kako bi se obezbedila primena odredaba novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje se odnose na primenu metodologije za procenu rizika korupcije u propisima i davanje mišljenja Agencije o predlozima zakona

Usvojiti metodologiju i uputstvo za primenu metodologije

3 meseca

Agencija

Usvojena metodologija za procenu rizika korupcije u propisima i uputstvo za njenu primenu i oba dokumenta objavljena na internet strani Agencije

Nisu potrebni

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Usvojiti izmene i dopune Poslovnika Narodne skupštine tako da se predlagači zakona obavežu da obrazloženje predloga zakona sadrži procenu rizika korupcije, a u slučaju kada je predlagač Vlada ili narodni poslanici, i kada predlog zakona uređuje oblast koja je Zakonom o Agenciji definisana kao posebno rizična za nastanak korupcije, i mišljenje Agencije

6 meseci

Narodna skupština

Usvojene izmene i dopune Poslovnika Narodne skupštine u skladu sa instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

 Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Usvojiti izmene Poslovnika Vlade tako da se utvrdi obaveza Vlade da predloge zakona, iz oblasti koje su Zakonom o Agenciji definisane kao posebno rizične za nastanak korupcije, po utvrđivanju konačnog teksta, dostavlja na mišljenje Agenciji, kao i da mišljenje Agencije priloži uz predlog zakona prilikom dostavljanja predloga zakona Narodnoj skupštini

3 meseca

Vlada

Usvojene izmene i dopune Poslovnika Vlade u skladu sa instrukcijama iz mere i aktivnosti

Nisu potrebni

Deo o izmenama i dopunama Zakona prati se kroz PG 23, 2.2.1.1. Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

4.1.2.

Obezbediti materijale za obuku predstavnika predlagača propisa o primeni metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

Izraditi i objaviti Priručnik (vodič) o primeni metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

6 meseci

Agencija

Priručnik (vodič) o metodologiji za procenu rizika korupcije u propisima odštampan i objavljen na internet strani Agencije

2.000 primeraka – štampanje 400.000 RSD

Rok se računa od usvajanja metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

Prezentovati Priručnik (vodič) o primeni metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

6 meseci

Agencija

Održana prezentacija Priručnika (vodiča) na okruglom stolu

Troškovi organizacije okruglog stola – 100.000 RSD

Rok se računa od usvajanja metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

Distribuirati štampani Priručnik (vodič) prema unapred pripremljenom planu distribucije

9 meseci

Agencija

Plan distribucije Priručnika (vodiča)

Distribuiranje štampanog Priručnika (vodiča) prema unapred pripremljenom planu distribucije

Rok se računa od usvajanja metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

Izraditi i objaviti vebinare – edukativne video materijale o primeni metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

9 meseci

Agencija

Vebinari – edukativni video materijali o primeni metodologije za analizu rizika na korupciju u propisima izrađeni i objavljeni na internet strani Agencije

Izrada scenarija za video materijal i izrada video materijala –2.500.000 RSD

Rok se računa od usvajanja metodologije za procenu rizika korupcije u propisima

*Napomena

4.1.1. Mera je izmenjena.

4.1.2. Mera je izmenjena.

4.1.3. Briše se.

4.1.4. Briše se.

4.1.5. Briše se.

4.1.6. Briše se.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.2., mere 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. i 4.2.6. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.2.

Cilj

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti vrši se na osnovu kriterijuma i zasluga

Indikator cilja

 Broj osnovanih pritužbi na godišnjem nivou u vezi sa neregularnim zapošljavanjem umanjen za 30% do kraja 2017. godine (u odnosu na 2012. godinu)

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.2.1.

Uspostaviti uslove i kriterijume za zapošljavanje i napredovanje u javnoj upravi (uključujući imenovana i postavljena lica) u skladu sa principima konkurentnosti i transparentnosti

Izraditi analizu propisa koji uređuju radno pravni status u organima javne uprave sa preporukama

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi

Nisu potrebni

Rok za ovu meru usklađen je sa rokom sa merom 2.1.1. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave

Izraditi i dostaviti Vladi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona u skladu sa preporukama analize

IV kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave

Nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama analize dostavljeni Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz nacrta zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su preporuke iz analize unete u tekst nacrta

Podneti predloge zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovaraju preporukama analize podneti Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su preporuke iz analize unete u tekst predloga

Usvojiti zakone o izmenama i dopunama zakona

IV kvartal 2016. godine

Narodna skupština

Zakoni o izmenama i dopunama zakona usvojeni

Nisu potrebni

 

4.2.2.

Ujednačiti platni sistem i socijalnav prava u javnom sektoru

Izraditi analizu propisa koji uređuju sistem plata i zarada i socijalnih prava, u javnom sektoru sa preporukama

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo nadležno za poslove rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj analizi

Nisu potrebni

Za sistem socijalne zaštite odgovorni subjekt je ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnih pitanja. Za radne odnose, plate i zarade u državnim službama odgovorni subjekt je ministarstvo nadležno za poslove državne uprave

Izraditi predloge načina usklađivanja plata i zarada, u skladu sa vrstom, obimom i složenošću posla

I kvartal 2017. godine

Dostavljen izveštaj o modalitetima usklađivanja

Izmeniti propise u skladu sa analizom i modalitetima usklađivanja plata, zarada i socijalnih prava

II kvartal 2017. godine

Propisi izmenjeni u skladu sa preporukama analize i predlogom načina usklađivanja

Nisu potrebni

 

4.2.3.

Razviti bazu podataka o obveznicima uplate doprinosa i o uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po pojedincu, koja se redovno ažurira

Izmeniti postojeća tehnička rešenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa preporukama analize

III kvartal 2016. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Dostavljen izveštaj o načinu na koji su tehnička rešenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja izmenjena u skladu sa preporukama analize

U zavisnosti od rešenja predviđenih analizom

Opšta napomena broj 8.

Uspostaviti tehničku povezanost sa Poreskom upravom

IV kvartal 2016. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Dostavljen izveštaj o načinu na koji je uspostavljena tehnička povezanost

U zavisnosti od rešenja predviđenih analizom

Opšta napomena broj 8.

4.2.4.

Ojačati kapacitete Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, u cilju efikasnije kontrole obračuna i naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Izmeniti sistematizaciju tako da odgovara preporukama analize potreba i zaposliti kadar u skladu sa izmenjenim aktom o sistematizaciji

II kvartal 2017. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Usvojen akt o sistematizaciji koji odgovara preporukama analize potreba; Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara izmenjenom aktu o sistematizaciji

Prema analizi potreba (Po zaposlenom bruto 91.020 RSD)

Opšta napomena broj 3.

Napraviti i sprovoditi plan i program obuke zaposlenih u skladu sa preporukama analize

kontinuirano

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Plan i program obuke koji odgovara preporukama analize potreba; Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu i programu obuke po godini važenja Strategije

Prema analizi potreba i programu obuke (po obuci 36.900 RSD)

Nabaviti opremu u skladu sa analizom potreba

IV kvartal 2016. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Dostavljen izveštaj o nabavljenoj opremi

U zavisnosti od rešenja predviđenih analizom

Opšta napomena broj 4.

4.2.5.

Unaprediti bazu podataka o podnetim e-jedinstvenim prijavama na obavezno socijalno osiguranje, koja se redovno ažurira

Uspostaviti tehničku povezanost sa nadležnim organima i organizacijama (APR, Inspektorat za rad, RFPIO, RFZO i NSZ)

IV kvartal 2017. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Dostavljen izveštaj o načinu na koji je uspostavljena tehnička povezanost i obezbeđeno učešće subjekata navedenih u napomeni

U zavisnosti od rešenja predviđenih analizom

U saradnji sa Ministarstvom nadležnim za poslove rada i za poslove zdravlja.

Opšte napomene broj 4. i 8.

4.2.6.

Sprovesti kampanju radi informisanja obveznika podnošenja jedinstvene e-prijave na obavezno socijalno osiguranje, kao i osiguranika, o značaju i dostupnosti podataka i Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Sprovesti kampanju u skladu sa planom i programom

IV kvartal 2016. godine

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Dostavljen izveštaj o sprovedenoj kampanji i načinu na koji je obezbeđena saradnja subjekta iz napomene

U zavisnosti od rešenja predviđenih planom i programom kampanje

U saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove rada i socijalne politike

*Napomena

4.2.3. Prva aktivnost je realizovana.

4.2.4. Prva aktivnost je realizovana.

4.2.5. Prva aktivnost je realizovana.

4.2.6. Prva aktivnost je realizovana.

U Glavi IV „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.3. „Obezbeđena transparentnost u radu organa vlasti”, mere i aktivnosti u okviru cilja 4.3. se prate kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

4.3.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.5.2.

4.3.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.5.3.

4.3.3. Mera se briše.

4.3.4. Mera je realizovana.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.4., mera 4.4.3. menja se i glasi:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.4.

Cilj

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije

Indikator cilja

 Procenat organa vlasti koji obezbeđuju obuku zasnovanu na materijalima ili modelima odobrenim od strane Agencije za borbu protiv korupcije iznosi 95% ili više do kraja 2017. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.4.3.

Uspostaviti osnovu za obuku funkcionera i zaposlenih u javnom sektoru u oblasti etike i integriteta

Doneti program obuke o etici i integritetu za funkcionere i zaposlene u javnom sektoru i smernica o njihovom sprovođenju

6 meseci

Agencija

Program obuke o etici i integritetu za funkcionere i zaposlene u javnom sektoru i smernice za njihovo sprovođenje objavljene na internet strani Agencije

Nisu potrebni

Rok se računa od početka primene novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

*Napomena

4.4.1. Mera je realizovana.

4.4.2. Mera je realizovana.

4.4.3. Mera je izmenjena i prenumerisana u 4.4.1.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.5., mere 4.5.1., 4.5.2. i 4.5.3. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.5.

Cilj

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

Indikator cilja

Uspostavljeni jasni standardi i procedure za učešće javnosti u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.5.1.

Izmeniti Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, tako da se uvede obaveza za sve korisnike da prilikom podnošenja aplikacije za dodelu sredstava iz javnih izvora podnose izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici

Usvojiti izmene i dopune Uredbe

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Usvojena uredba koja sadržinski odgovara instrukcijama iz mere i napomene

Nisu potrebni

Interni akt podrazumeva sve vrste akata koji se bave antikorupcijskom politikom, pa i Etički kodeks 

4.5.2.

Izmeniti Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, tako da se unapredi okvir koji se odnosi na kriterijume, uslove, obim, način i postupak dodele sredstava

Usvojiti izmene Uredbe

IV kvartal 2016. godine

Vlada

Usvojene izmene uredbe koje sadržinski odgovaraju instrukcijama iz mere i napomene i koje su formulisane u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom

Nisu potrebni

Izmene Uredbe formulisati u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom;

ograničiti diskreciona prava članova komisije koji odlučuju o sredstvima koja će se dodeljivati udruženjima, izbor članova, kao i regulisati pitanje odgovornosti i kontrole izvršenih dodela

4.5.3.

Uspostaviti sistem stalnih konsultacija između Agencije za borbu protiv korupcije i organizacija civilnog društva

Organizovati konsultativne sastanke sa organizacijama civilnog društva

kontinuirano

Agencija

Održana najmanje dva konsultativna sastanka po godini važenja Strategije

200.000 RSD po godini važenja Strategije

 

*Napomena

4.5.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.11.2.

4.5.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.11.3.

4.5.4. Mera je prenumerisana u 4.5.2.

4.5.5. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.11.4.

4.5.6. Mera je prenumerisana u 4.5.3.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.6., mere 4.6.1. i 4.6.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.6.

Cilj

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije

Indikator cilja

 Broj kompanija na godišnjem nivou koje dobijaju posebne poreske olakšice po osnovu donacija ili aktivnosti u borbi protiv korupcije iznosi (utvrditi) do kraja 2018. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.6.1.

Izmeniti zakon kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica tako da se borba protiv korupcije navede kao jedna od namena/delatnosti za koju se preduzećima koja pružaju finansijsku podršku civilnom društvu može dati posebna poreska olakšica

Izraditi i dostaviti Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona

III kvartal 2016. godine

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama iz mere dostavljen Vladi

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz nacrta zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere unete u tekst nacrta

Podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona Narodnoj skupštini

I kvartal 2017. godine

Vlada

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama iz mere podnet Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

Sredstvo verifikacije: Obrazloženje iz predloga zakona koje sadrži objašnjenje o tome na koji način su instrukcije iz mere unete u tekst predloga

Usvojiti Zakon o izmenama i dopunama zakona

II kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Zakon o izmenama i dopunama zakona usvojen

Nisu potrebni

4.6.2.

Preporučiti Privrednoj komori Srbije da donosi,  objavljuje i promoviše anti-korupcijske standarde i prakse kao što su: Kodeks poslovne etike, Kodeks korporativnog upravljanja, promoviše standarde Međunarodne trgovinske komore za borbu protiv korupcije, pravila Deklaracije o borbi protiv korupcije Globalnog dogovora Srbija, kao i privredna društva koja su usvojila antikorupcijske planove ili planove integriteta

Organizovati skupove i seminare  u oblasti borbe protiv korupcije u saradnji sa institucijama Republike Srbije i promovisati dobre prakse  privrednih društava u oblasti borbe protiv korupcije

kontinuirano

PKS

Dostavljen izveštaj o broju organizovanih skupova i seminara u toku kalendarske godine;

5.000.000 RSD (Priprema materijala za konferencije i seminare, troškovi organizacije)

*Napomena

4.6.2. Prva aktivnost je realizovana.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.7., mere 4.7.1. i 4.7.2. menjaju se i glase:

Akcioni plan Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

4. PREVENCIJA KORUPCIJE

4.7.

Cilj

Narodna skupština prati sprovođenje zaključaka, odnosno preporuka koje je donela povodom izveštaja nezavisnih državnih organa

Indikator cilja

 Procenat preporuka Narodne skupštine zasnovanih na izveštajima nezavisnih državnih institucija koje se sprovode od strane izvršne vlasti iznosi 50% ili više do kraja 2018. godine

Br.

Mera

Aktivnost

Rok

Odgovorni subjekti

Indikatori

Potrebni resursi

Napomene

4.7.1.

Dopuniti Zakon o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) tako da se uvede obaveza Vlade da podnosi Narodnoj skupštini najmanje jednom godišnje izveštaj o sprovođenju zaključaka Narodne skupštine donetih povodom razmatranja izveštaja nezavisnih državnih organa, organizacija i tela, u roku od šest meseci od donošenja zaključaka Narodne skupštine, uz obavezu da se izveštaj Vlade razmatra na sednici Narodne skupštine

Izraditi i usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona

IV kvartal 2016. godine

Narodna skupština

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona koji po svojoj sadržini odgovara instrukcijama iz mere

Nisu potrebni

*Redovni troškovi – rad radne grupe i javna rasprava

 

4.7.2.

Ojačati kapacitete Narodne skupštine za vršenje novih nadležnosti u okviru cilja 4.7.

Izraditi i usvojiti izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Narodnoj skupštini

II kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Usvojene izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Narodnoj skupštini

Nisu potrebni

 

Zaposliti nove službenike na radnim mestima predviđenim za vršenje novih nadležnosti u okviru cilja 4.7.

III kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Broj i struktura zaposlenog kadra odgovara izmenjenom aktu o sistematizaciji

U skladu sa potrebama (po zaposlenom bruto 91.020 RSD)

 Opšta napomena broj 3.

Napraviti plan i program obuke za nove zaposlene u oblasti novih nadležnosti

III kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Izrađen plan i program obuke za nove zaposlene u oblasti novih nadležnosti

Nisu potrebni

Sprovoditi plan obuke

IV kvartal 2017. godine

Narodna skupština

Dostavljen izveštaj o sprovedenom planu obuke

U skladu sa potrebama (po obuci 36.900 RSD)

 

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.8. „Proširene i precizirane nadležnosti i unapređeni kadrovski kapaciteti i uslovi rada Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Državne revizorske institucije”, mere i aktivnosti u okviru cilja 4.8. prate se kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

-Zaštitnik građana kroz aktivnosti 3.2.1.1., 3.2.1.2., i 3.2.1.3.;

-Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kroz aktivnosti 2.2.5.2., 2.2.5.3., i 3.11.1.3.;

-Agencija za borbu protiv korupcije kroz aktivnosti 2.2.1.1., 2.2.1.4., 2.2.1.5., 2.2.1.6., i 2.2.1.7.;

-Državna revizorska institucija kroz aktivnost 2.2.9.5.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.9. „Uspostavljena efikasna i delotvorna zaštita uzbunjivača (lica koja prijavljuju sumnju na korupciju)”, mere i aktivnosti koje nisu realizovane prate se kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

4.9.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.7.2.

4.9.4. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.7.3.

4.9.1. Mera je realizovana.

4.9.2. Mera je realizovana.

U Glavi IV. „PREVENCIJA KORUPCIJE”, cilj 4.10. „Uspostavljen sistem za sprečavanje sukoba interesa zaposlenih u javnom sektoru”, mere i aktivnosti u okviru cilja 4.8. prate se kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

4.10.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.3.5.

4.10.2. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.3.5.

4.10.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.2.3.7.

U Glavi V. „SPROVOĐENJE I NADZOR NAD SPROVOĐENJEM STRATEGIJE”, cilj „Uspostavljen sistem za sprovođenje, koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem Strategije”, mere i aktivnosti se prate kroz odgovarajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, i to:

5.1. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.1.1.3.

5.3. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.1.4.2.

5.4. Prati se kroz Akcioni plan za Poglavlje 23, aktivnost 2.1.4.1.

5.2. Mera je realizovana.

5.5. Mera je realizovana.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5960/2016

U Beogradu, 30. juna 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar