Zaključak o usvajanju Mera za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvajaju se Mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize, koje su sastavni deo ovog zaključka.

2. Za praćenje mera iz tačke 1. ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo kulture.

3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu kulture, Ministarstvu finansija, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstvu unutrašnjih poslova, a radi informisanja, RRA i RATEL-u.

05 Broj: 4-3720/2009-3

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

MERE ZA POMOĆ MEDIJIMA U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Vlada usvaja interventne mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize:

1. PREPORUKA ORGANIZACIJAMA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANjE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Preispitati mogućnost smanjenja tarifa naknada koje donose i naplaćuju organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i drugih prava.

Shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima, tarife organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava moraju biti u srazmeri sa značajem koji za prihode korisnika ima iskorišćavanje predmeta zaštite sa repertoara organizacija. Zavod za intelektualnu svojinu, uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, može od organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava tražiti da međusobno usaglase tarife naknada kroz proces konsultacija sa korisnicima. Na taj način bi se, u skladu sa zakonom, obezbedila srazmernost tarifa sa značajem koji za prihode korisnika ima iskorišćavanje predmeta zaštite sa repertoara organizacije. Ovo bi podrazumevalo i izjednačavanje, sada različitih, naknada za komercijalne emitere i za javna preduzeća.

2. OGLAŠAVANjE AKTIVNOSTI VLADE KROZ MEDIJE

Vlada će preko svojih nadležnih tela pratiti usmeravanje sredstava opredeljenih za oglašavanje njenih aktivnosti

Značajan broj zemalja, pre svega članica EU, nastoji da svojim medijima pomogne finansiranjem oglasnih kampanja posvećenih različitim društveno korisnim aktivnostima vlada i njihovih ministarstava. U tom smislu će i Vlada, preko svoje Kancelarije za saradnju sa medijima, usmeriti svoje delovanje po jasno utvrđenim kriterijumima ( čitanost, gledanost, adekvatna ciljna grupa itd.).

PREPORUKA ZA SMANjENjE NAKNADA RRA I RATEL

Preporučiti smanjenje naknade RRA i RATEL-a emiterima

Naknade RRA i RATEL su previsoke, najveće u regionu. Ispunjavanjem svojih obaveza prema RRA i RATEL privredni subjekti u oblasti elektronskih medija limitiraju mogućnost svojih ulaganja u kvalitetan program i tehničku infrastrukturu koja ga prati.

ONEMOGUĆITI RAD EMITERA KOJI NEMAJU DOZVOLU

Vlada će preko svojih ministarstava, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Ministarstva unutrašnjih poslova pružiti podršku i odgovarajuću pomoć RRA i RATEL-u u sprovođenju odluka kojima se onemogućava rad emitera koji nemaju dozvolu.

Dobijanjem objedinjenih dozvola za emitovanje programa (RRA i RATEL) garantovano je da će frekvencije koje su dodeljene biti čiste i da emiteri sa legalnim dozvolama neće imati smetnje pri radu. Iako je prošlo skoro tri godine od dobijanja prvih dozvola, mnogi emiteri imaju smetnje na terenu. Iako su se emiteri više puta obraćali i jednoj i drugoj agenciji, problemi su samo delimično rešeni. Veliki broj „piratskih“ emitera i dalje opstaje u etru stvarajući nelojalnu konkurenciju.

OBEZBEDITI DODATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI INFORMISANjA

Vlada će Ministarstvu kulture obezbediti dodatna sredstva u visini od 60 miliona dinara, iz tekuće budžetske rezerve, koja će biti namenjena za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja.

Rebalansom budžeta za 2009. godinu Ministarstvu kulture su značajno umanjena sredstva za sufinansiraranje projekata u oblasti javnog informisanja (54%). Imajući u vidu da su mediji, kao jedan od osnovnih instrumenata u razvoju demokratskog društva, naročito pogođeni aktuelnom ekonomskom krizom , a ujedno sledeći i primer drugih demokratskih zemalja, koje su izdvojile dodatna finansijska sredstva za pomoć medijima, neophodno je da realizacijom ove mere Vlada da doprinos kvalitetnijem informisanju svojih građana.

MOGUĆNOST KORIŠĆENjA KREDITA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I DRUGIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU MEDIJIMA U SRBIJI

Vlada je u prethodnom periodu, kroz kredit Evropske investicione banke, obezbedila 250 miliona evra za podršku malim i srednjim preduzećima. Krediti će se odobravati preko poslovnih banaka, a sredstva se mogu koristiti za nove investicije ili za refinansiranje postojećih kredita. Uslovi za refinansiranje su da kredit ne prelazi 12,5 miliona evra. Kamatna stopa je između 5% i 6%, a krediti se odobravaju na period od 15 godina i poček do 5 godina. Medijima će se, takođe, omogućiti dobijanje kredita poslovnih banaka, kojima se, po programu Vlade, vrši subvencionisanje kamata preko Fonda za razvoj.

Ostavite komentar