Zaključak o Programu mera za održanje fiskalnog deficita

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 11. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Program mera za održanje fiskalnog deficita, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i svim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, nosiocima razdela u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

3. Ovaj zaključak objaviti na internet stranici Vlade Republike Srbije.

05 Broj:________________/2012

U Beogradu, 29. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov zaključka sadržan je u članu 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), propisano je da Vlada, kada ne donosi druge akte, donosi zaključke.

Članom 11. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) propisano je da obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta. Ako se u toku godine prihodi i primanja smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Imajući u vidu nepovoljni trend kretanja javnih prihoda ocenjeno je da će biti teško ostvariti planirani budžetski deficit te da je potrebno sprovesti program mera kako bi odstupanje od planiranog deficita bilo što manje. Jedna od mera koje predviđa Program jeste i prenos sopstvenih prihoda budžetskih korisnika na opšte prihode budžeta Republike u skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu. Takođe program predviđa i uštede na diskrecionim kategorijama rashoda kao i ograničenja projektnog zaduživanja kod domaćih kreditora, kao i izdavanje garancija domaćim kreditorima.

Za sprovođenje ovog zaključka nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Procenjeni efekat po ovom osnovu u smislu povećanja opštih prihoda budžeta iznosi 10,9 milijardi dinara na godišnjem nivou. Procenjeni efekat ušteda na diskrecionim rashodima iznosi 4,8 milijardi dinara, na godišnjem nivou.

Makroekonomska kretanja u 2011. godini

Makroekonomska kretanja u 2011. godini prvenstveno obeležava usporavanje ekonomske aktivnosti u drugoj polovini godine u uslovima slabljenja globalnog rasta i rasta u evrozoni. Srbija je u 2011. godini ostvarila međugodišnji realni rast BDP od 1,9% zasnovan, s proizvodne strane na rastu industrijske i poljoprivredne proizvodnje, građevinske delatnosti, saobraćaja i telekomunikacija, a sa rashodne strane na rastu investicija.

U oblasti spoljne trgovine u 2011. godini zabeležen je međugodišnji rast izvoza od 14,1% i ostvaren istorijski najviši nivo izvoza koji je veći za 1 mlrd evra od iznosa ostvarenog u 2008. godini. Istovremeno došlo je do ubrzavanja međugodišnjeg rasta uvoza uz povećanje trgovinskog i posledično tekućeg deficita platnog bilansa. Tekući deficit platnog bilansa u 2011. godini je iznosio oko 3,0 mlrd evra i pretežno je finansiran portfolio investicijama i direktnim stranim investicijama. Direktne strane investicije u 2011. godini iznosile su 1,8 mlrd evra, što je najbolji rezultat od zemalja u regionu.

Na tržištu rada u 2011. godini zabeležen je pad zaposlenosti, povećanje stope nezaposlenosti i blagi rast realne prosečne neto zarade. Prema Anketi o radnoj snazi, u novembru 2011. godine stopa nezaposlenosti lica starosti 15 i više godina je iznosila 23,7%.

Od maja je registrovano usporavanje mesečne i međugodišnje inflacije što je dovelo do njenog približavanja gornjoj granici ciljane inflacije na kraju godine.

Monetarna politika u prvoj polovini 2011. godine je imala visok stepen restriktivnosti, dok je u drugoj polovini godine smanjivan stepen restriktivnosti monetarne politike, imajući u vidu opadajuće inflatorne pritiske i sprovođenje planirane fiskalne politike.

Makroekonomska kretanja u 2012. godini

Polazeći od sniženih prognoza privrednog rasta u svetu i posebno od problema javnog duga i recesionih tendencija u evrozoni, predviđa se usporavanje rasta privrede Srbije u 2012. godini. Pogoršani izgledi rasta glavnih spoljnotrgovinskih partnera Srbije iz zone evra i regiona određuju nižu prognozu rasta BDP Srbije u 2012. godini (0-0,5%) od planirane stope (1,5%).

Imajući u vidu nepovoljne vremenske uslove krajem januara i u februaru zbog kojih je došlo do ograničenja potrošnje električne energije za deo privrede i do usporavanja i blokade mnogih privrednih delatnosti, za prvi kvartal 2012. godine predviđa se dodatni pad privredne aktivnosti, pre svega industrijske proizvodnje i nastavak pada realnog prometa u trgovini na malo po nižim stopama u odnosu na prethodnu godinu.

Negativne tendencije na početku 2012. godine pokazuju i raspoloživi makroekonomski pokazatelji. Nastavljene su negativne tendencije u proizvodnji zbog redukcije proizvodnje prerađivačke industrije i dalji međugodišnji pad realnog prometa u trgovini na malo kao posledica pada kupovne moći stanovništva. Ukupan broj zaposlenih u formalnom sektoru zabeležio je međugodišnji pad u januaru od 2,4%, uz istovremeno povećanje broja aktivno nezaposlenih lica od 1,8%.

Tabela 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji januar 2012. godine

stope rasta, isti period prethodne godine=100

20112010 Jan. 2012Jan. 2011 Realni rast BDP 1,9* – Industrijska proizvodnja, fizički obim 2,1 -2,7 Realni promet u trgovini na malo -16,7 -3,2 Izvoz robe izražen u evrima, c.i.f. 14,1 1,9 Uvoz robe izražen u evrima, c.i.f. 14,5 5,4 Potrošačke cene 11,0 5,6 Prosečan broj zaposlenih -2,8 -2,4 Aktivno nezaposlena lica, kraj perioda 2,1 1,8

* Procena RZS.

Izvor: RZS, NSZ,

Posledica nepovoljnih ekonomskih tendencija na početku 2012. godine su niži prihodi u odnosu na iznos planiran Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu. Usporavanje privredne aktivnosti odražava se pre svega na nižu projekciju poreskih prihoda, i to zbog uticaja na nižu poresku osnovicu.

Prvi signal značajnije nižeg ostvarenja prihoda uočen je već u februaru.Ostvareni prihodi bili su 15% niži od planiranih i približno toliko u procentima manji od ostvarenih prihoda budžeta Republike u februaru prethodne godine.

Tabela 2. Planirani i ostvareni prihodi budžeta Republike u 2012. godini

u mil. dinara

  Februar 2011 ostvarenje Februar 2012 plan Februar 2012 ostvarenje Februar2012 Februar2011 u % Ostvarenjeu % 1. Poreski prihodi 43.371 41.270 38.841 90 94 1.1 Porez na dohodak 5.849 2.908 3.064 52 105 1.2 Porez na dobit 2.737 2.915 2.731 100 94 1.3 PDV 22.280 23.440 22.177 100 95 1.4 Akcize 8.928 9.036 8.105 91 90 1.5 Carine 2.876 2.390 2.345 82 98 1.6 Ostali poreski prihodi 701 580 419 60 72 2. Neporeski prihodi 4.554 6.065 1.282 28 21 UKUPNO 47.924 47.335 40.123 84 85

Program mera

Imajući u vidu nepovoljni trend kretanja javnih prihoda ocenjeno je da će biti teško ostvariti planirani budžetski deficit te da je potrebno sprovesti program mera kako bi odstupanje od planiranog deficita bilo što manje.

Program mera sastoji se od sledećih aktivnosti:

Prenos sopstvenih prihoda budžetskih korisnika na opšte prihode budžeta Republike

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika (izvor finansiranja 04) u skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu postaju opšti prihod budžeta Republike.

Procenjeni efekat po ovom osnovu na povećanje opštih prihoda budžeta iznosi 10,9 mlrd dinara na godišnjem nivou.

Tabela 3. Procenjeni efekat po osnovu prenosa sopstvenih prihoda na opšti prihod budžeta u dinarima

Budžetski korisnik Šifra ekonomske klasifikacije Naziv prihoda Planirano Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu. Ostvarenje zaključno sa 29. februarom 2012. godine Očekivani iznos koji će se preneti na opšte prihode budžeta Uprava za trezor 742321 Prihodi republičkih organa i organizacija 1.347.011.000 426.537.221 920.473.779 Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva 420.001.000 420 420.000.580 741223 Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za elektronske komunikacije 741572 Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije 714531 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza Fond za zaštitu životne sredine 5.316.002.000 875.509.871 4.377.549.354 714126 Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta 714546 Naknada za korišćenje ribarskih područja 714547 Naknada za zagađivanje životne sredine 714548 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese 714549 Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada 741591 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 741592 Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 741593 Naknada za stavljanje ambalaže u promet 741595 Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine Budžetski fond za šume Republike Srbije 1.500.001.000 109.873.819 1.390.127.181 741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 741527 Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šume 741528 Naknada za promenu namene šuma 741529 Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini 743124 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojima je naneta šteta šumama 743223 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojima se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća… 743526 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama Republički geodetski zavod 742323 Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod 3.853.000.000 283.312.483 3.569.687.517 Direkcija za mere i dragocene metale 742321 Prihodi republičkih organa i organizacija 150.000.000 21.614.077 128.385.923 Ministatarstvo za infrastrukturu i energetiku 742321 Prihodi republičkih organa i organizacija 135.000.000 82.728.260 52.271.740 Ukupno 12.721.015.000 1.799.576.152 10.858.496.073

Mere ušteda na pozicijama diskrecionih rashoda.

Imajući u vidu slabiju realizaciju prihoda neophodno je preduzeti mere ušteda na strani javne potrošnje. Kategorije rashoda kao što su plate, penzije i socijalna davanja, kao i obaveze utvrđene zakonskim propisima isplaćivaće se u skladu sa planom, kao i ostvarenim parametrima za indeksaciju. Kapitalni projekti (investiciona ulaganja) i podsticaji za poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju neće biti ograničeni.

Sprovodiće se mere uštede na pozicijama sledećih diskrecionih rashoda:

Tabela 4. Predviđeni procenat uštede

Šifra ekonomske klasifikacije Opis Procenat uštede u odnosu na raspoloživu aproprijaciju 422 Troškovi putovanja 15% 423 Usluge po ugovoru 10% 424 Specijalizovane usluge 10% 425 Tekuće popravke i održavanje 10% 426 Materijal 10% 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10% 512 Mašine i oprema 15% 515 Nematerijalna imovina 15%

Procenjeni efekat predviđenih ušteda iznosi 4,8 milijardi dinara, na godišnjem nivou.

Tabela 5. Procenjeni efekat predviđenih ušteda na godišnjem nivou

u mil. dinara

Šifra ekonomske klasifikacije Opis Raspoloživa aproprijacija (izvršenje zaključno sa 29.2.2012.) Umanjena raspoloživa aproprijacija za predviđeni procenat Procenjeni efekat ušteda 422 Troškovi putovanja 3.010 2.559 452 423 Usluge po ugovoru 4.705 4.234 470 424 Specijalizovane usluge 14.682 13.213 1.468 425 Tekuće popravke i održavanje 2.731 2.458 273 426 Materijal 5.898 5.308 590 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.105 4.762 343 512 Mašine i oprema 7.633 6.488 1.145 515 Nematerijalna imovina 391 333 59 Ukupno 44.154 39.354 4.800

U okviru kategorije rashoda 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, iznos na koji je primenjen procenat ušteda umanjen je prethodno za sredstva namenjena za redovan rad političkih partija i finansiranje troškova izborne kampanje, imajući u vidu da je u pitanju zakonska obaveza i da su raspisani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Takođe, prethodno umanjenje, u iznosu koji je opredeljen Agenciji za borbu protiv korupcije za obavljanje poslova kontrole troškova izbornih kampanja, izvršeno je na kontima 422 – Troškovi putovanja, 423 – Usluge po ugovoru, 426 – Materijal i 512 – Mašine i opreme.

Ograničenja izdavanja garancija domaćim kreditorima u odnosu na ukupno planirani iznos izdatih garancija domaćim kreditorima u Zakonu o budžetu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu predviđeno je izdavanje garancija domaćim kreditorima (poslovnim bankama) u visini od 432,5 miliona evra. Ukupni iznos izdatih garancija ograničiće se na iznos od 120 miliona evra, i to:

Jat tehnika d.o.o – Izgradnja hangara 2 u cilju prihvatanja i osvajanja novog tipa aviona A320 EUR 5.000.000 Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu EUR 35.000.000 Galenika AD – Refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza EUR 70.000.000 „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti EUR 10.000.000

Ograničenje projektnog zaduživanja kod domaćih kreditora

Projektno zaduživanje od domaćih kreditora planirano je u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu u iznosu od 115 miliona evra. Ukupan iznos projektnog domaćeg zaduživanja ograničiće se na iznos od 17,5 miliona evra.

Dodatne mere

Deficit budžeta Republike u 2012. godini bio bi veći od planiranog zbog nižeg rasta BDP ukoliko se ne preduzmu dodatne mere, da bi se ispunili postavljeni ciljevi u pogledu deficita, pored ostalog putem ograničenja potrošnje.

U skladu sa predloženim merama ušteda na pozicijama diskrecionih rashoda, potrebno je da korisnici sredstava budžeta Republike Srbije usklade svoje planove javnih nabavki, kao i preuzimanje obaveza.

Ciljani deficit u 2012. godini u visini od 152,2 mlrd dinara određen je na nivou sektora opšte države koji pored budžeta Republike Srbije obuhvata i budžete lokalnih vlasti, vanbudžetske fondove uključujući i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i netržišne i neprofitne institucije koje su kontrolisane i finansirane od strane države na svim nivoima vlasti.

Imajući to u vidu, preporučuje se ostalim institucionalnim jedinicama sektora opšte države i šireg javnog sektora (lokalni nivo vlasti, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, javne agencije i javna preduzeća) da u okviru svojih mogućnosti sprovode mere štednje predviđene ovim Programom.

Ostavite komentar