Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine –

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu finansija, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu pravde, Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će primerak ovog zaključka dostaviti Koordinacionom telu za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, a radi informisanja ( Ministarstvu spoljnih poslova, Republičkom sekretarijatu za javne politike, Kancelariji za evropske integracije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Kancelariji za ljudska i manjinska prava i Komesarijatu za izbeglice i migracije.

05 Broj: 90-4483/2017-2

U Beogradu, 7. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar