Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar