Predlog zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI

ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 72/03) u članu 4, posle tačke 6. dodaje se tačka 6a, koja glasi:

„6a) izdaje i oduzima dozvole, odnosno ovlašćenja za obavljanje delatnosti osiguranja, vrši kontrolu, odnosno nadzor nad obavljanjem te delatnosti i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;“.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar